Articles published by the teachers of the Protestant Theological Insitute

2013

Zoltán Adorjáni --- 2013
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4 (2013), 129-144
György Papp --- 2013
In: Református Szemle 106 (2013), 649-661
Dezső Buzogány --- 2013
In: Református Szemle 106 (2013), 208-218
György Papp --- Kolozsvár · 2013
In: Péter Csaba 450 éves a Heidelbergi Káté (Kolozsvári Egyetemi Kiadó 2013), 61-79

A Heidelbergi Kátéban nem találkozunk az embert önmagában vizsgáló kérdésekkel. A Káté szerzői valahányszor az ember természetére, állapotára vagy akár rendeltetésére vonatkozó kérdést tesznek fel, egyértelműen éreztetik, hogy soha nem önmagában, hanem kizárólag Istennel való kapcsolatában szemlélik az embert. Mindjárt a Káté preambulumában találkozunk ennek világos kifejezésével, amikor az egyetlen vigasztalásra vonatkozó kérdés-feleletben kifejtik, hogy az ember nem rendelkezik önmaga fölött, ugyanis elsősorban a megváltás jogán Jézus Krisztus tulajdona.

Zsolt Geréb --- 2013
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4 (2013), 77-88
Vilmos József Kolumbán --- Budapest · 2013
In: Csaba K. Zoltani Transylvania Today: Diversity at Risk (Osiris Kiadó 2013), 195-206
Sándor Kovács --- Kolozsvár · 2013
In: Erdélyi Múzeum 65 (2013), 108-124
György Papp --- 2013
In: Református Szemle 106 (2013), 239-249
István Pásztori-Kupán --- 2013
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Teologia Orthodoxă 58 (2013), 125-134
Sándor Béla Visky --- Kolozsvár · 2013
In: Bonhoeffer, Dietrich Az egyház lényege (Exit 2013), 7-16
Sándor Kovács --- Budapest · 2013
,
Molnár B. Lehel --- Budapest · 2013
In: Csaba K. Zoltani Transylvania Today: Diversity at Risk (Osiris 2013), 207-214
Vilmos József Kolumbán --- 2013
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4 (2013), 201-212
Zoltán Adorjáni --- Debrecen · 2013
In: Balogh Margit, Kókai Nagy Viktor Újszövetség és eszkatológia. Tanulmánykötet Peres Imre tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából (Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2013), 145-158
Szabolcs Czire --- Kolozsvár · 2013
In: Unitárius Kalendárium (Erdélyi Unitárius Egyház 2013), 175-186
Elek Rezi --- Budapest · 2013
In: Kovács Ábrahám Vallási pluralizmus, vallásközi párbeszéd és kortárs ideológiák. Magyar protestáns teológiai kitekintések (Kálvin Kiadó 2013), 69-87
István Pásztori-Kupán --- 2013
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4 (2013), 147-166
Szabolcs Czire --- 2013
In: Jézustól Krisztusig. 24. Nemzetközi Biblikus Konferencia 1 (2013), 65-78
Zoltán Adorjáni --- 2013
In: Igazság és élet 7 (2013), 370-378
Szabolcs Czire --- 2013
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4 (2013), 89-107
Zoltán Adorjáni --- 2013
In: Pannonhalmi Szemle 21 (2013), 10-17

Az unalomérzet tulajdonképpeni jelenségéről az Ószövetség néhány helyén olvashatunk. Ennek fogalmát a qúc igegyök hordozza, amely ott, ahol az unalomérzetet fejezi ki, kizárólag csak személyes igemódban fordul elő.

Vilmos József Kolumbán --- Pécs · 2013
In: Kupa László Etnikai leporelló Közép-Európában -kiadványsorozatok tükrében. Tanulmányok. (Virágmandula Kft 2013), 109-119
Csaba Balogh --- 2013
In: Igehirdető 24 (2013), 243-252

Ez a téma és kérdésfelvetés korántsem új keletű – egyébként mi az, ami még annak számíthat a mai teológiában? Az egyház- és teológiatörténet során, amióta az Ószövetség bekerült a képbe, sokan és sokféle módon keresték már a választ a fenti kérdésre, és ezek eredménye számtalan könyvben és tanulmányban áll előttünk.

Csaba Balogh --- 2013
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4 (2013), 9-38

Az Ószövetségben közel 650 helyen találkozunk a "Jeruzsálem" névvel. Ám ezek a referenciák jobbára a Dávid királyságát követő korszakra vonatkoznak, amikor Jeruzsálem politikai és vallási szempontból a királyság központjává válik. De milyen is volt ez a város, mielőtt Dávid fővárossá tette volna? Ez a tanulmány előbb röviden áttekinti azokat a bibliai utalásokat és régészeti eredményeket, amelyek fényt vetnek a monarchia korát megelőző Jeruzsálem életére.

Sándor Kovács --- Kolozsvár · 2013
In: Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban (Egyetemi Műhely 2013), 214-240
István Pásztori-Kupán --- 2013
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Teologia Orthodoxă 58 (2013), 115-124
Szabolcs Czire --- Kolozsvár · 2013
In: Czire Szabolcs Az Egység tükröződései. Unitárius teológiai tanulmányok 1 (Protestáns Teológiai Intézet / Magyar Unitárius egyház 2013), 47-61
Sándor Kovács --- 2013
In: Magyar Kisebbség 18 (2013), 57-81
Jenő Kiss --- Kolozsvár · 2013
In: Kiss Jenő, Meulink Korf, Hanneke, Melzer, Annette Megmásíthatatlan jogigény. Betekintés a kontextuális segítésbe 16 (Exit 2013), 101-114
György Papp --- 2013
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4 (2013), 167-185

2012

Zoltán Adorjáni --- Szeged · 2012
In: Benyik György Isteni bölcsesség - emberi tapasztalat (JATE Press 2012), 35-49

Jób testamentuma tipikusan hellenista zsidó irat. Olyan lírai részekkel gazdagított elbeszélés, amelyben fel lehet fedezni a görög tragédia hatását is. Missziós céllal hirdeti a monoteizmust, éspedig a szektás kegyesség különféle irányzatainak ötvözeteként. Ószövetségi minták alapján szerkesztett erkölcsi intelem a hellenista zsidó apokaliptika, a korai merkava-misztika, a qumráni dualista (különösen a 43. fejezet) és a therapeuta szemléletmód, a zsidó mágia (46,3–47,6) és a karizmatikus nyelveken szólás színeivel.

Vilmos József Kolumbán --- 2012
In: Református Szemle 105 (2012), 404-422
Zsolt Kozma --- Kolozsvár · 2012
In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások (Erdélyi Református Egyházkerület 2012), 7-31
Sándor Béla Visky --- 2012
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 245-255
Zsolt Kozma --- Kolozsvár · 2012
In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások (Erdélyi Református Egyházkerület 2012), 44-47
György Papp --- 2012
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 69-95
Kató Szabolcs Ferencz --- 2012
In: Református Szemle 105 (2012), 341-365

Die Religion des Gebiets Israels erscheint aufgrund der erschießenen ikonographischen und archäologischen Quellen als eine Bild verehrende, polytheistische Religion. Dies wieder-spricht der traditionellen Sicht, die mit einem genuinen anikonischen Jahwismus zählt. In der Forschung sind verschiedene Erklärungsparadigmen ans Licht getreten, die immer wieder dar¬auf hinweisen, dass die Bildverehrung eine Devianz der Volksfrömmigkeit sei.

Elek Rezi --- 2012
In: Partium. Irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat 20 (2012), 52-58
Elek Rezi --- 2012
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 295-306
Kató Szabolcs Ferencz --- Budapest · 2012
In: Lovas Borbála, Nádor Zsófia, Szatmári Áron, Szilágyi Emőke Rita Mikro & Makro 6 (Pécsi Tudományegyetem 2012), 153-163

Das alttestamentliche Weltbild und seine Rezeption bei Calvin

Xeravits Géza --- 2012
In: Vigilia 77 (2012), 402-409
Sógor Árpád --- 2012
In: Református Szemle 105 (2012), 36-57
Csaba Balogh --- 2012
In: Orpheus Noster 4 (2012), 26-50

Bár Ézs 19,16-25-t gyakran a késő fogság utáni időszak eszkatologikus próféciáival hozzák kapcsolatba, a prófécia szövegének, teológiájának és lehetséges történelmi hátterének vizsgálata arra indít, hogy megkérdőjelezzük ezt a feltételezést. Ézs 19-ben nem egyszerűen „univerzalizmusról” van szó, hanem ennek a JHVH világuralmát valló képzetnek arról a formájáról, amely a JHVH-nak való szolgálatot és az idegen népekhez való viszonyát nem eszkatologikus, hanem történeti keretek között képzeli el (vö. pl. 19,23: „szolgálni fogja Egyiptom Asszíriát”).

Tamás Juhász --- Leiden · 2012
In: Borght, Eduardus van der, Geest, Paul van der Strangers and Pilgrims on Earth. Essays in Honour of Abraham van de Beek (Brill Academic Publishers 2012), 523-534
Csaba Balogh --- 2012
In: Sacra Scripta 10 (2012), 147-176

According to Gen 1, the “classical” story of the origin of humanity, God began and finished the creation of man on the sixth day. In this view, creation is a one-time divine act dated to the dawn of history. Psalm 139,13-16 provides an alternative concept regarding human origins. The ideas permeating this Psalm are less widespread in the Bible, and they were far less influential for later theological works than the classical biblical accounts of creation. Nonetheless, these anthropological notions appear to be firmly rooted in folk religion.

Vilmos József Kolumbán --- 2012
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 309-325
Zsolt Kozma --- Kolozsvár · 2012
In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások (Erdélyi Református Egyházkerület 2012), 48-50
István Pásztori-Kupán --- 2012
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 99-108
Elek Rezi --- 2012
In: Református Szemle 105 (2012), 580-588
Zsolt Geréb --- 2012
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 37-55
Csaba Balogh --- 2012
In: Igazság és élet 5 (2012), 487-498

Pages