bibliográfia

Bak Ágnes: Az Út repertóriuma: 1915-1944, 2001-2006.

Az Út református teológiai folyóirat a rendszeres teológiai, egyháztörténeti tanulmányok és főleg a gyakorlati teológiai közleményei, értekezései által – érintve a bibliai teológiát is – vált annak a tudománynak méltó sajtótermékévé, amelynek hivatása folytonos reformáció, reformálás alatt tartani az egyházat és a hozzá tartozó közösséget.

Kállay Dezső: Juhász Tamás irodalmi munkássága.

Adorjáni Zoltán: Dr. Eszenyeiné dr. Széles Mária publikációi és kéziratos munkái.

Adorjáni Zoltán: D. dr. Juhász István megjelent írásai és kéziratos munkái.

Kurta József: Erdélyi protestáns gyakorlati teológiai áttekintés 2002–2013.

A tanulmány a 2002-2013 közötti időszak erdélyi protestáns gyakorlati teológia irodalmának bibliográfiai anyagát összesíti. A közlésre kerülő bibliográfia jelzésértékűnek is tekinthető jellemvonást mutat.

Balogh Csaba: Az erdélyi protestáns biblikus kutatás 2002–2013 között.

A tanulmány a 2002-2013 közötti időszak erdélyi protestáns biblikus irodalom bibliográfiai anyagát összesíti egy rövid bevezetéssel.

Adorjáni Zoltán: D. dr. Gálfy Zoltán írásai.

Adorjáni Zoltán: Horváth István írásai.

A Horváth István (1913-1972) teológiai magántanár és könyvtáros írásos hagyatékának lajstroma a teljesség igénye nélkül készült Higyed István korábbi kimutatása alapján, annak pontosításával és kiegészítésével (ld. Higyed István: Horváth István megjelent és kéziratban levő dolgozatai. In: Az Úr Jézus Krisztus, mint Király. Regnum Gratiae Christi. A rendszeres teológia tárgyköréből doktori szigorlatra készített és az Egyetemi Fokú Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Református Karára 1949 augusztusában benyújtott dolgozat.

Oldalak

Subscribe to RSS - bibliográfia