szentség

Kállay Dezső: Legyetek szentek! (1 Péter 1,13-21).

Eliade, Mircea: A szent és a profán.

Mircea Eliade a vallást, ezt a szimbolikus létgyakorlatot tekinti a különböző kultúrák közötti közvetítő elemnek. Kutatásai mindenekelőtt azokra a nyelvi fordulatokra, illetve magatartásmintákra irányulnak, melyek egy valahai, illetve jövőbeni kulturális egyneműséget idéznek-ígérnek. Számára a vallásban az emberi lényeg mutatkozik meg, amely antropológiai sajátja minden halandónak, s úgy véli, az istenhit elegyítő vonzereje képes megszüntetni a kultúrfokok egyenetlenségeit.

Klawans, Jonathan: Impurity and Sin in Ancient Judaism.

Otto, Rudolf: A szent. Az isteni eszméjében rejlő irracionális és viszonya a racionálishoz.

A kurzus célja az, hogy rávilágítson az Ószövetség néhány jelentősebb tematikájára, amelyek mind ebben a kanonikus gyűjteményben, mind pedig a későbbi judaizmusban és keresztyénségben kiemelt jelentőségűek. Az Ószövetség főbb teológiai irányvonalainak átfogó felvázolása után, a kurzus olyan kulcsfontosságú kérdésekkel foglalkozik, mint a szentség, bűn-büntetés-bűnbocsánat, áldás, nemzeti teológia, univerzalizmus és partikularizmus. A kurzus külön figyelmet szentel annak, hogy ezek az ószövetségi koncepciók hogyan alakítják a későbbi zsidóság hitét, hogyan vannak jelen az Újszövetségben, illetve a keresztyén teológiában.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A kurzus a következő sajátos kompetenciák kialakítására törekszik:
  • a hallgató ismeri az ószövetségi teológia főbb vonulatait egyes könyvekben vagy könyvgyűjteményekben;
  • értelmezni tudja az eltérő teológiai irányzatok közötti feszültségeket, és le tudja vonni az ebből fakadó következtetéseket;
  • ismeri a szentség, bűn-büntetés-bűnbocsánat, áldás, kiválasztás, szövetség fogalmak jelentését és meg tudja határozni azok jelentőségét az Ószövetség gondolkodási rendszerében;
  • föl tudja vázolni azt, hogy hogyan alakulnak az itt tárgyalt tematikák a későbbi zsidóság irodalmában, az Újszövetségben és a keresztyén teológiában.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 70
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 20
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 20
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 2
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 42

Vizsgáztatás

Subscribe to RSS - szentség