Limba greacă I

Dialectul koine al limbii greci este limba originală a Noului Testament. Scopul cursului este învăţarea acestei limbi, cu ajutorul căreia studentul va fi capabil să analizeze mai aprofundat textele din Noul Testament. Pe parcursul cursului studenți își vor dobândi un vocabular stabil și noțiunile gramaticale de bază pentru analiza textuală.

Competențe

Competențe specifice

Studentul este capabil să scrie şi să citească în limba greacă, şi să analizeze din punct de vedere gramatical textele învăţate. Studentul este capabil să recunoască cele mai elementare forme gramaticale, şi simte diferenţa dintre textul origial biblic şi diferitele traduceri.

Structura cursului

# Titlu
1 Informaţii introductive pentru studierea limbii greceşti. Tehnici de scriere şi citire –Partea I.
2 Predarea tehnicilor de citire şi scriere. Exerciţii- Partea a II-a . Informaţii de bază de fonetică.
3 Exerciţii de citire pe baza textelor biblice luate din Noul Testament. Crearea unui vocabular de bază.
4 Substantivele. Declinarea substantivelor la declinare I. Îmbogăţirea vocabularului pe baza textelor biblice.
5 Evaluarea cunoştinţelor legate de declinarea I. Predarea declinării a II-a. Îmbogăţirea vocabularului pe baza textelor biblice.
6 Evaluarea cunoştinţelor legate de declinarea II. Predarea declinării a III-a. Partea I. Îmbogăţirea vocabularului pe baza textelor biblice.
7 Declinarea substantivelor de declinarea a III-a –Partea a II-a. . Îmbogăţirea vocabularului pe baza textelor biblice.
8 Declinarea substantivelor de declinarea a III-a - Partea III. Îmbogăţirea vocabularului pe baza textelor biblice.
9 Declinarea substantivelor şi adjectivelor neregulate. Îmbogăţirea vocabularului pe baza textelor biblice.
10 Evaluarea cunoştinţelor legate de declinarea a III-a. Exerciţii cu construcţii substantivale şi adjectivale.
11 Prepoziţii. Adverbe. Îmbogăţirea vocabularului pe baza textelor biblice.
12 Gradele de comparaţie. Interjecţiile şi conjuncţiile. Îmbogăţirea vocabularului şi analiza cuvintelor pe baza textelor biblice.
13 Conjugarea verbului a fi. Îmbogăţirea vocabularului şi analiza cuvintelor pe baza textelor biblice.
14 Numeralul. Îmbogăţirea vocabularului şi analiza cuvintelor pe baza textelor biblice.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 103
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 50
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 22
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 0
Tutoriat 3
Total studiu individual 75

Examinare

Se evaluează competențele de citirea, de analizare gramaticală şi de traducere a unui text învăţat în timpul semestrului.

Bibliografie

Carte