Exegeza omiletică

Obiectivul seminarului este, ca studentul să aplice cunoștințele teoretice omiletice, exegetice, ermeneutice și retorice în redactarea și prepararea slujbei religioasă în forma unei lucrări de seminar. Studentul reflectă asupra procesului de pregătire și asupra evaluării lucrării de seminar.

Competențe

Competențe specifice

Studentul își formează și întărește abilitatea de a proiecta și elabora un discurs argumentat și relevant pe baza textelor sacre, precum și abilitatea de a prepara o slujbă religioasă consistentă.

Competențe generale

Studentul își formează și întărește abilitatea de a proiecta, elabora și a ține discursuri concludente.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 0 2 0
28 ore/semestru 0 28 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 75
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 0
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 20
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 25
Tutoriat 2
Total studiu individual 47

Examinare

Nota se acordă pe baza lucrării de seminar.