Practica pastorală II

Studentul practicant învață inițierea relației pastorale și construirea încrederii, precum și susținerea relației și a încrederii; ca pastor ajută oamenilor și familiilor în nevoi individuale și relaționale, aplică concepțiile poimenice deja însușite, exersează și întărește competențele pastorale profesionale și personale; practică învățarea experiențială și implementează această formă de învățare în profesia lui și în propria identitate profesională.
În acest scop studentul practicant:
1) vizitează persoana sau familia aflată în stare de criză personală, si/sau relațională cu scopul acordării de sprijin pastoral; în decursul convorbirii pastorale își formează o imagine cât mai precisă și profesională despre nevoia întâmpinată; evaluează intervențiile posibile și necesare și le aplică urmând dinamica convorbirii pastorale;
2) scrie un protocol despre vizita pastorală, urmând regulile legate de scrierea protocolului specific pastorației
3) reflectă în scris asupra vizitei efectuate și a protocolului redactat
4) transmite protocolul și reflexia către profesorul îndrumător spre evaluare, după care reflectă în scris asupra evaluării profesionale.
Documentele menționate vor fi încărcate pe site-ul Studium în format .doc sau .docx.

Competențe

Competențe specifice

Întărirea competențelor profesionale și personale legate de inițierea relației pastorale și construirea încrederii, precum și de pastorația în situații de criză. Studentul practicant este sprijinit în aceste activități de către mentor și de către profesor.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
4 ore/săptămână 0 0 4
56 ore/semestru 0 0 56
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 200
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 0
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 80
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 60
Tutoriat 4
Total studiu individual 144

Examinare

Studentul practicant primește o notă de merit pe baza protocolului precum și pe baza ambelor reflexii.