Capitolul II. Structura și conducerea Institutului

 • Art. 9. Conform art. 133 al Legii nr. 1/2011, departamentul este unitatea academică funcțională care asigură producerea, transmiterea și valorificarea cunoașterii în unul sau mai multe domenii de specialitate. Departamentul se înființează, se organizează, se divizează, se comasează sau se desființează prin hotărâre a Senatului universitar, la propunerea Consiliului Facultății.
 • Art. 10. Conform art. 133, precum și art. 135, alin. 2 din Legea nr. 1/2011 activitatea Institutului se desfăşoară în cadrul următoarelor departamente (linii de studiu):
  • a) departamentul (linia de studiu) reformat(ă);
  • b) departamentul (linia de studiu) evanghelic(ă)–lutheran(ă);
  • c) departamentul (linia de studiu) unitarian(ă).
 • Art. 11. La nivelul departamentului, directorul de departament și membrii consiliului departamentului sunt aleși prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare.
 • Art. 12. Directorul de departament realizează managementul și conducerea operativă a departamentului. În exercitarea acestei funcții, el este ajutat de consiliul departamentului.
 • Art. 13. ITP are în structura sa personal didactic şi auxiliar, biblioteci, laboratoare, centre, ateliere şi cercuri de cercetare, internat, cantină, cabinet medical şi de stomatologie. Sunt parte integrantă a ITP serviciile tehnice, administrative, sala de agrement, baza sportivă şi clubul studenţesc.
 • Art. 14. Structurile de conducere în ITP sunt:
  • a) Senatul ITP şi Consiliul de administraţie, la nivelul universităţii;
  • b) Consiliul Facultăţii;
  • c) Consiliul Departamentului.
 • Art. 15. Funcţiile de conducere în ITP sunt următoarele:
  • a) Rectorul, Prorectorul, Directorul general administrativ, la nivelul universităţii;
  • b) Decanul, Prodecanul, la nivelul facultăţii;
  • c) Directorul de departament, la nivelul departamentului.
 • Art. 16. Institutul funcţionează pe baza principiului conducerii colective. Conform art. 207, alin. 8 al Legii nr. 1/2011, alegerea persoanelor în funcţiile de conducere ale ITP se face cu avizul Bisericilor susţinătoare.
 • Art. 17. Desemnarea şi revocarea din funcţie a persoanelor care ocupă funcţii de conducere sau care fac parte din structurile şi organismele de conducere ale ITP se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare, precum şi Metodologiei organizării şi desfăşurării alegerilor conducerii academice din ITP.
 • Art. 18. Funcţiile de conducere, prevăzute de prezenta Cartă, precum şi calitatea de membru al structurilor de conducere încetează în următoarele situaţii:
  • a) prin încetarea contractului de muncă cu ITP;
  • b) prin demisie din funcţia sau calitatea respectivă;
  • c) prin transferul la altă unitate decât cea căreia îi aparţine organul deliberativ care a ales persoana în funcţie;
  • d) prin acceptarea de către titularul funcţiei a unei funcţii de conducere la o altă instituţie de învăţământ superior;
  • e) în caz de indisponibilitate determinată de cauze medicale, care se prelungeşte mai mult de 6 luni;
  • f) în caz de absenţă din unitate pe o perioadă mai mare de un an, determinată de efectuarea în străinătate a unor stagii de specializare, de cercetare sau de profesori asociaţi;
  • g) dacă se dovedeşte că, din cauza unor activităţi desfăşurate în afara universităţii, titularul unei anumite funcţii nu poate să îndeplinească atribuţiile specifice postului;
  • h) la iniţiativa scrisă a 1/3 din numărul electorilor din structura care a ales persoana în funcţie sau la propunerea rectorului cu votul majorităţii simple a structurii care a confirmat persoana în funcţie;
  • i) în cazul absenţei nemotivate de la 3 reuniuni ale Consiliului Facultăţii, respectiv al Senatului, dovedind astfel lipsă de interes pentru funcţionarea instituţiei.