Capitolul VII. Activitatea de cercetare şi de colaborare academică

 • Art. 148. În cadrul Institutului se desfăşoară o amplă activitate de cercetare în diferitele domenii ale teologiei, conform Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice în Institutul Teologic Protestant, şi reglementată prin Programul de cercetare, care corelează diferitele domenii de specialitate, definind pe termen scurt şi mediu principalele obiective ale cercetării ştiinţifice.
 • Art. 149. Coordonarea activităţii de cercetare se face prin Centrul de Cercetare ITP, care beneficiază de sprijinul următoarelor biblioteci:
  • a) Biblioteca proprie a Institutului Teologic Protestant;
  • b) Biblioteca Documentară „Bethlen Gábor” din Aiud;
  • c) Arhiva Eparhiei Reformate din Ardeal;
  • d) Biblioteca şi Arhiva Bisericii Unitariene din Ardeal;
  • e) Arhiva Bisericii Evanghelice-Lutherane din România.
 • Art. 150. Activitatea de cercetare este o obligaţie de bază a fiecărui cadru didactic. Institutul stimulează participarea în programele naţionale şi internaţionale de cercetare. Cercetarea ştiinţifică se concentrează în Centrul de Cercetare ITP. Conducerea Institutului încurajează participarea studenţilor la cercetarea ştiinţifică.
 • Art. 151. Institutul aplică criterii de evaluare a cercetării ştiinţifice. În evaluarea prestaţiei individuale se iau în considerare prezenţa în publicaţii naţionale şi internaţionale, cărţile realizate, prezenţa la manifestările ştiinţifice interne şi internaţionale, rolul jucat în organizarea activităţii de cercetare.
 • Art. 152. Poziţiile în ierarhia didactică sunt condiţionate de performanţele de cercetare ştiinţifică, concretizate în relevante lucrări publicate. Cadrele didactice şi cercetătorii care au rezultate proeminente de cercetare sunt sprijiniţi prin politici financiare adecvate să-şi desfăşoare şi să-şi dezvolte programele de cercetare ştiinţifică.
 • Art. 153. Managementul cercetării este asigurat de către Consiliul Facultăţii, care promovează cooperarea ştiinţifică cu facultăţile teologice din ţară şi din străinătate, urmărind scopul de a realiza performanţe profesionale şi prin pregătirea studenţilor în domeniul cercetării. Studenţii cu rezultate în cercetare sunt sprijiniţi să obţină burse naţionale şi internaţionale.
 • Art. 154. În scopul coordonării şi de asigurare a calităţii muncii de cercetare în Institut, la propunerea Consiliului Facultăţii, Senatul ITP validează membrii Consiliul Cercetării Ştiinţifice.
 • Art. 155. Consiliul Cercetării Ştiinţifice este un organ consultativ, constituit potrivit Cartei ITP, pe durata mandatului Senatului, cu respectarea prevederilor legale. Principalul său mandat este dirijarea activităţii de cercetare ştiinţifică din Institut spre îndeplinirea Planului strategic al ITP şi vegherea asupra ameliorării calităţii procesului de cercetare ştiinţifică.
 • Art. 156. Consiliul Cercetării Ştiinţifice îşi elaborează propriul Regulament de organizare şi funcţionare; evidenţiază şi evaluează activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice, cercetătorilor ştiinţifici, doctoranzilor, masteranzilor şi a studenţilor din ITP.
 • Art. 157. Strategia cercetării se aprobă de către Senat la propunerea Consiliului Facultăţii.
 • Art. 158. Cercetarea ştiinţifică se racordează sub aspectul organizării, tematicii şi finalizării rezultatelor la sistemul internaţional. Acordurile de cooperare ştiinţifică universitară internaţionale pot fi încheiate la nivel instituţional. Rezultatele sunt împărtăşite comunităţii academice. Membrii comunităţii academice pot propune proiecte individuale de cercetare instituţiilor specializate din ţară şi străinătate.
 • Art. 159. Formele interacţiunii cercetării ştiinţifice în sistemul naţional şi internaţional sunt diverse:
  • a) programe universitare proprii;
  • b) cercetări comune în baze cu utilizatori multipli sau în programe finanţate de diverse instituţii sau organisme naţionale sau internaţionale, inclusiv Bisericile susţinătoare ale Institutului;
  • c) common research activities in centres with multiple users or in programmes financed by various national and international institutions or organisations, including the Supporting Churches of the PTI;
  • d) cooperări interuniversitare, interregionale, interconfesionale, internaţionale pe probleme specifice sau cu profil multidisciplinar;
  • e) diverse contracte cu foruri de specialitate din ţară şi din străinătate.
 • Art. 160. Comunitatea universitară se poate angaja în competiţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi în elaborarea şi publicarea unor lucrări de relevanţă în susţinerea ştiinţifică de publicaţii şi în schimburile ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Comunitatea academică este continuu angajată la manifestări ştiinţifice, în organizarea de conferinţe şi simpozioane, precum şi în realizarea de contracte pentru promovarea cercetării. Aceste activităţi se concretizează în publicaţii de specialitate şi cărţi editate de către ITP.
 • Art. 161. Consiliul Facultăţii, asistat de Consiliul Cercetării Ştiinţifice şi Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii ITP evaluează anual rezultatele cercetării, a publicaţiilor realizate de membrii comunităţii academice. Evidenţa acestei evaluări se include în raportul anual al Rectorului.
 • Art. 162. Organizarea cercetării este detaliată în Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice, precum şi în Statutul Centrului de Cercetare ITP.
 • Art. 163. În vederea unor programe de cercetare fundamentală şi aplicativă sau a creşterii nivelului de calificare a studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi absolvenţilor, ITP poate încheia contracte cu instituţiile publice şi cu alţi operatori economici la propunerea Consiliului Cercetării Ştiinţifice şi a Consiliului Facultăţii, avizat de către Senatul ITP.
 • Art. 164. Pentru promovarea valorilor definitorii ale spaţiului european al învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice şi pentru exercitarea misiunii sale, ITP dezvoltă parteneriate la nivel naţional, european şi global.
 • Art. 165. Pentru îndeplinirea misiunii sale, ITP se poate asocia cu alte instituţii de învăţământ superior sau cu alte organizaţii, în condiţiile propuse de Consiliul de Administraţie şi aprobate de Senatul ITP.
 • Art. 166. În cadrul formelor de parteneriat se vor promova valorile de referinţă, misiunea şi obiectivele strategice ale ITP. Concretizarea acestui proces presupune:
  • a) dezvoltarea unor relaţii de colaborare cu cele mai prestigioase universităţi la nivel naţional şi internaţional;
  • b) participarea la structuri de tip consorţional, care promovează programe de studii şi proiecte de cercetare compatibile cu cele oferite de ITP;
  • c) sprijinirea membrilor comunităţii academice pentru a se implica eficient în activităţile desfăşurate de asociaţiile profesionale şi ştiinţifice consacrate la nivel naţional şi internaţional;
  • d) consolidarea parteneriatelor cu structuri reprezentative, ale mediului economic, social şi instituţional;
  • e) promovarea unor acţiuni de colaborare cu actorii mediului economic şi social care susţin proiecte specifice, de tip sectorial, propuse de către membrii comunităţii universitare.
 • Art. 167. Pentru creşterea performanţei în activităţile de învăţământ şi cercetare, potrivit legii, ITP poate înfiinţa, singură sau prin asociere, fundaţii sau asociaţii, cu aprobarea Senatului ITP. De asemenea, ITP poate constitui consorţii cu alte instituţii de învăţământ superior, precum şi cu instituţiile de cercetare-dezvoltare, în baza unui contract de parteneriat, conform legislaţiei în vigoare.