Regulamentul de funcţionare a Comisiei de Etică

  1. Constituirea şi componenţa Comisiei de Etică

 1. Comisia de Etică este o structură a ITP înfiinţată conform statutelor/canoanelor Bisericilor susţinătoare privind promovarea eticii profesionale şi a moralităţii creştine, precum şi în baza Ordinului MECT nr. 4492/06.07.05. Comisia de Etică funcţionează conform prezentului Regulament, aprobat de Senatul ITP.
 2. Comisia de Etică este propusă de către Consiliul Profesoral şi aprobată de Senatul ITP. Din Comisie nu pot face parte persoane care ocupă funcţii de conducere în ITP.
 3. Comisia de Etică este formată din 5 membri cu prestigiu profesional şi autoritate morală din care 3 sunt cadre didactice ITP, 1 reprezentant al personalului tehnico–administrativ şi 1 student. Comisia îşi alege propriul preşedinte.
 4. Comisia de Etică are un mandat de 4 ani, dar poate fi înnoită anual, în proporţie de până la 40% (2 membri), odată cu prezentarea în Senat a Raportului anual al Comisiei.
 5. 2. Atribuţii şi funcţionare

 6. Comisia de Etică ITP are următoarele atribuţii:
  1. elaborează Codul Etic al ITP, care, după aprobarea lui în Senat, devine componentă a Cartei ITP;
  2. analizează şi soluţionează reclamaţiile şi sesizările referitoare la abaterile de la etica universitară şi creştină;
  3. informează conducerea ITP despre cazurile recomandate pentru sancţionare şi urmăreşte aplicarea sancţiunilor;
  4. întocmeşte un raport anual cu privire la starea ITP din punctul de vedere al respectării principiilor şi prevederilor Codului Etic ITP;
  5. se consultă, dacă este cazul, cu juristul Bisericii susţinătoare competente.
 7. Comisia de Etică se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare, şi, ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare. Şedinţele se convoacă de către preşedinte sau la cererea a cel puţin doi membri.
 8. Comisia poate lua hotărâri valabile cu majoritatea voturilor celor prezenţi dacă aceştia reprezintă cel puţin 75% din numărul total al membrilor Comisiei (4 persoane).
 9. Sub jurisdicţia Comisiei de Etică ITP intră întregul personal didactic, de cercetare, tehnico–administrativ şi auxiliar al Institutului, doctoranzii, masteranzii şi studenţii.
 10. De asemenea, sub jurisdicţia Comisiei intră atât actele petrecute în perimetrul ITP, cât şi cele din afară în măsura în care implică categoria susmenţionată a membrilor comunităţii academice ITP.
 11. 3. Analiza şi evaluarea sesizărilor şi reclamaţiilor

 12. Sesizările şi/sau reclamaţiile se depun în scris, sub semnătură la Secretariatul ITP la cel mult 1 lună de la comiterea faptei incriminate de către o persoană a comunităţii ITP.
 13. Reclamatul este notificat despre primirea sesizării în scopul asigurării posibilităţii disculpării sale şi a evitării unor posibile conflicte de interese.
 14. Comisia de Etică se poate autosesiza în cazurile de notorietate sau în cele evidente.
 15. Analiza şi evaluarea sesizărilor şi/sau reclamaţiilor se efectuează în maximum 15 zile de la depunerea acestora, de către Comisie, cu evitarea conflictului de interese.
 16. Deciziile Comisiei, inclusiv numirea membrilor de analiză a cazurilor, aprobarea rapoartelor de caz şi a sancţiunilor se iau cu majoritatea voturilor celor prezenţi.
 17. Conţinutul raportului însuşit de către Comisie se comunică conducerii ITP şi părţilor implicate. Reclamantul şi/sau reclamatul pot contesta decizia Comisiei, în cel mult 15 zile de la înştiinţare, la Conducerea ITP.
 18. În cazul cadrelor didactice, următorul organism de recurs este Comisia de disciplină a cadrelor didactice.
 19. În cazul personalului tehnico–administrativ şi auxiliar, următorul organism de recurs este Comisia de disciplină a personalului tehnico–administrativ şi auxiliar.
 20. În cazul studenţilor şi masteranzilor, următorul organism de recurs este Consiliul Profesoral.
 21. Comisia de Etică are dreptul de a sesiza, după caz, comisia de disciplină competentă a Institutului (Comisia de disciplină a cadrelor didactice, respectiv Comisia de disciplină a personalului tehnico–administrativ şi auxiliar).
 22. Sancţiunile propuse Conducerii ITP de către Comisia de Etică sunt cele prevăzute în Codul muncii, Statutul personalului didactic, precum şi de Regulamentul de disciplină al ITP.
 23. Lucrările şedinţelor Comisiei de Etică sunt consemnate în procese verbale.
 24. 4. Dispoziţii finale

 25. Prezentul Regulament este în corelaţie cu statutele/canoanele Bisericilor susţinătoare, Carta şi Codul Etic ITP, Regulamentul de disciplină, precum şi Regulamentul privind evaluarea periodică a cadrelor didactice ITP.

Prezentul Regulament a fost aprobat de către Senatul ITP în cadrul şedinţei din data de 26.01.2011.

Valid from: 
2011-01-26