Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administrație

  1. Definire şi atribuţii

 1. Consiliul de Administraţie asigură administrarea operativă a ITP la nivel de universitate, conform art. 207 din Legea nr. 1/2011.
 2. Consiliul De Administrație (CA) este organul specializat de conducere care coordonează activitatea academică şi economico-administrativă a ITP, principala sa menire fiind coordonarea colaborării dintre ITP şi Bisericile susţinătoare.
 3. Conform art. 211, alin. 7 din Legea nr. 1/2011, Consiliul de Administraţie ITP este numit de către Bisericile susţinătoare.
 4. Consiliul de Administraţie ITP asigură conducerea operativă a universităţii şi aplică deciziile strategice ale Senatului universitar, conform art. 213, alin. 13 al Legii nr. 1/2011.
 5. De asemenea, Consiliul de Administraţie:
  1. stabileşte în termeni operaţionali bugetul instituţional;
  2. aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual;
  3. aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare;
  4. avizează propunerile de programe noi de studii şi formulează propuneri către senatul universitar de terminare a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea universităţii sau care sunt ineficiente academic şi financiar;
  5. aprobă operaţiunile financiare care depăşesc plafoanele stabilite de Bisericile susţinătoare;
  6. propune Senatului strategii pe termen lung şi mediu şi politici pe domenii de interes ale ITP;
  7. ia decizii privind patrimoniul ITP.
 6. Respectând reglementările legale în vigoare, precum şi canoanele Bisericilor susţinătoare, CA elaborează managementul strategic al ITP prin definirea liniilor concrete de dezvoltare instituţională. De asemenea, adoptă hotărâri cu privire la stabilirea politicilor financiare şi asigurarea resurselor de orice tip, la avizarea achiziţiilor importante pentru ITP, precum şi pentru eficientizarea activităţilor administrative.
 7. CA prin avizările sale determină politica şi strategia ITP, reglează organizarea şi funcţionarea economico-administrativă a Institutului.
 8. 2. Organizare şi mandat

 9. Membrii Consiliul de Administraţie sunt: rectorul, prorectorul, decanul, directorul administrativ şi contabilul-şef al ITP, episcopii şi delegaţii Bisericilor susţinătoare, precum şi un reprezentant al studenţilor. Consiliul de Administraţie este condus de rector.
 10. Membri CA care aparţin comunităţii academice ITP îşi desfăşoară activitatea în CA pe durata mandatului Senatului ITP.
 11. Membrii CA care absentează nemotivat la trei şedinţe, vor fi înlocuiţi din CA.
 12. 3. Proceduri şi competenţe

 13. CA se întruneşte în şedinţa ordinară o dată pe semestru sau de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui ITP, iar în lipsa acestuia a vicepreşedintelui (Rectorului ITP), ori la solicitarea unei treimi din numărul total al membrilor săi.
 14. Cvorumul de lucru al CA este de jumătate plus unu din numărul total al membrilor, iar deciziile se iau cu majoritatea simplă a celor prezenţi.
 15. Dezbaterile CA sunt conduse de preşedinte, iar în lipsa acestuia de vicepreşedinte.
 16. În exercitarea atribuţiilor sale, hotărârile CA se adoptă cu majoritate simplă, prin vot deschis. Hotărârile se consemnează în procesul verbal de şedinţă.
 17. La şedinţele CA pot fi invitaţi cu drept consultativ specialişti în diferite domenii administrative, financiare sau juridice, inclusiv consilierii juridici ai Bisericilor susţinătoare.
 18. În domeniul academic CA are următoarele competenţe:
  1. determină aşteptările ecleziastice de principiu privitoare la pregătirea preoţilor;
  2. analizează, avizează şi avansează propuneri de înfiinţare sau desfiinţare de specializări, centre de cercetare şi fundaţii;
  3. analizează şi avizează programele de cooperare cu alte instituţii de învăţământ superior şi de cercetare, din ţară şi din străinătate;
  4. analizează şi avizează propunerile de cifre de şcolarizare ale ITP în funcţie de cererile Bisericilor susţinătoare şi de asigurarea cu personal didactic în specialitatea respectivă;
  5. analizează statele de funcţii ale personalului didactic şi administrativ, şi le avizează în funcţia existenţei resurselor financiare;
  6. prezintă propuneri de referinţă tuturor comisiilor şi consiliilor ITP;
  7. decide în privinţa problemelor ce vizează în mod direct satutele, normele şi canoanele Bisericilor susţinătoare.
 19. În domeniul economico-financiar şi administrativ CA are următoarele competenţe:
  1. analizează şi avizează achiziţionarea de imobile necesare procesului de învăţământ (proprietate, închiriere, concesionare etc.);
  2. analizează şi avizează lucrările de investiţii şi de reparaţii capitale la imobilele aparţinând ITP sau aparţinând Bisericilor susţinătoare folosite de ITP;
  3. analizează şi avansează propuneri privind îmbunătăţirea vieţii studenţeşti în cămine şi cantine;
  4. analizează şi propune construcţia de noi spaţii de învăţământ;
  5. analizează propunerile componentelor ITP privind achiziţia de mobilier;
  6. analizează şi propune repartizarea spaţiilor de învăţământ şi cercetare în funcţie de încărcarea spaţiilor de învăţământ;
  7. analizează şi verifică utilizarea resurselor economico-financiare şi a dotărilor provenite de la Bisericile susţinătoare;
  8. analizează şi avizează proiectul anual de buget al ITP;
  9. analizează şi avizează raportul anual economico-financiar întocmit de Comisia economico-financiară;
  10. analizează şi avizează planurile strategice şi planurile operaţionale economico-financiare;
  11. analizează şi avizează taxele privind şcolarizarea, reexaminările, restanţele, eliberările de acte etc.
 20. Comisia economico-financiară este direct subordonată Consiliului De Administrație.
 21. 4. Dispoziţii finale şi tranzitorii

 22. Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului De Administrație constituie anexă la Carta ITP, şi intră în vigoare la data adoptării acestuia de către Senat. La aceeaşi dată se abrogă orice alte reglementări contrare.

Aprobat de către Senatul ITP în cadrul şedinţei din data de: 07.03.2009, și revizuit la data de 18.07.2014.

Valid from: 
2014-07-18