Intertestamentális kortörténet

Két évezreddel ezelőtt az Ószövetség és az intertestamentális kor talajából táplálkozó Keresztelő János útkészítése, majd Krisztus fellépése és a keresztyén ősgyülekezet új értékeket teremtett a tradíció biztos és mindenki által elfogadott, becses alapjain. Ennek az új értéknek a megszületése egy hosszabb folyamat eredménye; s ahol folyamatról beszélünk, ott szintén az ó és az új kapcsolatáról van szó.

A Krisztus előtti bő három évszázad folyamán olyan változások mentek végbe a zsidóság kebelében, amelyek messzemenően hozzájárultak a palesztinai és a diaszpórában élő zsidó közösségek lelki-szellemi arculatának átformálódásához. Ez a kor igen-igen mozgalmas volt, és ennek szellemi-kegyességi örökségéből nőtt ki a keresztyénség és a rabbinista zsidóság.

Általános célkitűzés: a hallgatók ismerkedjenek meg az intertestamentális kor történetével, társadalmi, gazdasági, politikai változásaival, irodalmával, zsidó kegyességi irányzataival.

Sajátos célkitűzés: a hallgatók ismerkedjenek meg az intertestamentális kor teológiai gondolkozásának fejlődésével és árnyaltságával.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató képes látni az Ószövetség és Újszövetség közötti szoros kapcsolatot, Jézus Krisztus tanításának sajátosságait, illetve azt is, hogy Jézus tanítása mennyire aktuális a felekezeti és társadalmi együttélés vonatkozásában.

Általános kompetenciák

A hallgatók képesek meglátni az ószövetségi teológiai gondolkodás továbbfejlődését az intertestamentális korban, illetve annak hatását az újszövetségi tanításra.

Óraszerkezet

 1. A Makkabeusok kora: a kor előzményei, a Makkabeusok I. könyve, a Makkabeusok uralma és hanyatlása

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Ót és újat, 147-156 (10)
  • Josephus Flavius: A zsidók története. (Iudaiké Archaiologia). XI–XX, 46-52 (7) 90-92 (3)
  • Kovács Károly: Hellenizmus, Róma, zsidóság. Az Újszövetség korának világa, 9-19 (11)
  • Tóth Kálmán, Lenkeyné Semsey Klára: Bibliai atlasz - kortörténeti bevezetéssel, 53-58 (6)
  • Flavius Josephus: A zsidó háború, 21-25 (5)
  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Deuterokanonikus bibliai könyvek a Septuaginta alapján, 117-132 (16)
 2. A Makkabeusok mozgalmának teológiai háttere: törvényhűség, „buzgalom”. 1Makk jellegzetességei

  Olvasmány:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Deuterokanonikus bibliai könyvek a Septuaginta alapján, 117-149 (33)
  • Josephus Flavius: A zsidók története. (Iudaiké Archaiologia). XI–XX, 93-98 (6)
  • Adorjáni Zoltán: Ót és újat, 156-158 (3)
  • Kovács Károly: Hellenizmus, Róma, zsidóság. Az Újszövetség korának világa, 160-163 (4) 173-178 (6) 273-288 (16)
 3. A Septuaginta: létrejötte, jellegzetességei és jelentősége

  Olvasmány:

  • Kovács Károly: Hellenizmus, Róma, zsidóság. Az Újszövetség korának világa, 388-393 (6)
  • Josephus Flavius: A zsidók története. (Iudaiké Archaiologia). XI–XX, 53-69 (17)
  • Adorjáni Zoltán: A χάρισμα és a δύναμις fogalma Alexandriai Philón műveiben, 16-34 (19)
 4. A szadduceusok. Az irányzat kialakulása, élet- és szemléletmódjuk. A farizeusok. Az irányzat kialakulása, élet- és szemléletmódjuk

  Olvasmány:

  • Vermes Géza: A qumráni közösség és a holt-tengeri tekercsek története, 153-158 (6)
  • Blaiklock, E. M.: A sadduceusok, 4-6 (3)
  • Tóth Kálmán, Lenkeyné Semsey Klára: Bibliai atlasz - kortörténeti bevezetéssel, 71-72 (2)
  • Josephus Flavius: A zsidók története. (Iudaiké Archaiologia). XI–XX, 157-159 (3) 389-390 (2)
  • Adorjáni Zoltán: A történeti Jézus Krisztus kora. II, 10-14 (5)
  • Adorjáni Zoltán: Ót és újat, 79-85 (7)
  • Flavius Josephus: A zsidó háború, 148-154 (7)
  • Kovács Károly: Hellenizmus, Róma, zsidóság. Az Újszövetség korának világa, 375-376 (2)
 5. A farizeus irányzat életvitele, radikális megmozdulásaik. A farizeus és szadduceus kegyesség összehasonlítása

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Ót és újat, 85-94 (10)
  • Josephus Flavius: A zsidók története. (Iudaiké Archaiologia). XI–XX, 443-445 (3)
  • Tóth Kálmán, Lenkeyné Semsey Klára: Bibliai atlasz - kortörténeti bevezetéssel, 72-73 (2)
  • Flavius Josephus: A zsidó háború, 153-154 (2)
  • Kovács Károly: Hellenizmus, Róma, zsidóság. Az Újszövetség korának világa, 370-376 (7)
 6. Az esszénus irányzat. Források. A qumrani közösség kialakulása és története

  Olvasmány:

  • Vermes Géza: A qumráni közösség és a holt-tengeri tekercsek története, 151-152 (2) 162-193 (32)
  • Adorjáni Zoltán: Ót és újat, 79-94 (16)
  • Tóth Kálmán, Lenkeyné Semsey Klára: Bibliai atlasz - kortörténeti bevezetéssel, 74-75 (2)
 7. A qumráni közösség életvitele, belső szervezete és szabályaik és vallási eszméik

  Olvasmány:

  • Vermes Géza: A qumráni közösség és a holt-tengeri tekercsek története, 194-226 (33)
  • Flavius Josephus: A zsidó háború, 143-154 (12)
  • Adorjáni Zoltán: Alexandriai Philón: Quod omnis probus liber sit – aki igaz, az szabad is 75-91 fordítása, 449-505 (57)
  • Tóth Kálmán, Lenkeyné Semsey Klára: Bibliai atlasz - kortörténeti bevezetéssel, 78-80 (3)
  • Kovács Károly: Hellenizmus, Róma, zsidóság. Az Újszövetség korának világa, 356-370 (15)
 8. A qumráni közösség iratai és írásmagyarázási módszerük

  Olvasmány:

  • Vermes Géza: A qumráni közösség és a holt-tengeri tekercsek története, 121-160 (40) 180-192 (13)
  • Xeravits Géza: A qumrâni közösség szentírásértelmezése. Folyamatos pešerek. Fordítás és magyarázat, 8-15 (8)
 9. Az ‛ám há-’árec irányzat, gondolkodásmódjuk és életvitelük, újszövetségi vonatkozások

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Ót és újat, 98-103 (6)
  • Adorjáni Zoltán: A történeti Jézus Krisztus kora. I, 12-13 (2)
  • Adorjáni Zoltán: Kik az 'am há'árec?, 83-85 (3)
 10. Az egyiptomi therapeuták. A mozgalom kialakulása és életvitelének bemutatása Alexandriai Philón munkái alapján

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Philo, Pro Judaeis defensio. Euszebiosz: Praeparatio evangelica VIII. 11, 1–8 fordítása, 597-607 (11)
  • Adorjáni Zoltán: A therapeuták kontemplatív kegyessége, 44-46 (3) 119-123 (5)
  • Adorjáni Zoltán: Alexandriai Philón: De vita contemplativa, 34-40 (7)
 11. Az egyiptomi therapeuta mozgalom sajátosságai (meditáció, írásmagyarázás, himnuszéneklés). A qumráni esszénus és therapeuta kegyesség összevetése

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Ót és újat, 191-198 (8)
  • Adorjáni Zoltán: Alexandriai Philón: De vita contemplativa, 45-50 (6)
  • Adorjáni Zoltán: A therapeuták kontemplatív kegyessége, 179-245 (67)
 12. A zélóták. A mozgalom forrásai. Megnevezéseik. Az irányzat kialakulása és története

  Olvasmány:

  • Tóth Kálmán, Lenkeyné Semsey Klára: Bibliai atlasz - kortörténeti bevezetéssel, 73-74 (2)
  • Vermes Géza: A qumráni közösség és a holt-tengeri tekercsek története
  • Flavius Josephus: A zsidó háború
  • Kovács Károly: Hellenizmus, Róma, zsidóság. Az Újszövetség korának világa
 13. A zélóta mozgalom eszméi. A mozgalom jellemzői: törvény és templom iránti buzgóság, együttműködés Istennel. A zélóták és az Újszövetség.

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Ót és újat, 104-128 (25)
 14. A megismert kegyességi irányzatok összevetése. Jézus tanítása és a kegyességi mozgalmak.

  Ismétlő, interaktív óra: a kegyességi irányzatok szintetikus áttekintése.

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 2 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 28 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 25 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 25 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 25 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 1 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 76 óra/szemeszter.
 • Összesen: 104 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

Szóbeli vizsga: 1. a leadott anyagból; 2. az ajánlott deuterokanonikus és apokrif irodalomból választott olvasmány ismertetése.

Bibliográfia

Könyv

Forráskiadvány

Tanulmány folyóiratban

Cikk