Görög nyelv I

A klasszikus ógörög nyelv koiné dialektusa az Újszövetség eredeti nyelve. Az órák célja a klasszikus koiné-görög nyelv alapjainak elsajátítása. A szentírás-tudomány elmélyítése érdekében a hallgatók négy szemeszterben megtanulnak görögül olvasni és írni, megismerkednek a nyelvtan alapjaival, a nyelv alapszókincsével és ezen keresztül az újszövetségi alapelemeivel. Hangsúlyos a morfológia, a mondattan a nyelvgyakorlat során kerül előtérbe. Mivel a tantárgy végcélja a Biblia olvasása és fordítása, a nyelvtanulás is speciálisan erre irányul majd. Ezért a hallgatók bibliai szövegeken gyakorolva megtanulják az Újszövetség szövegének fordítását és felkészülnek annak szakszerű értelmezésére.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Az írás-olvasás illetve a legelemibb nyelvtani alapismeretek elsajátításával a hallgató képes elolvasni a görög nyelvű szövegeket, illetve elkezdi megtanulni az alaktani szövegelemzés módszereit. Az eddig elsajátított alaktani ismeretek birtokában a hallgató képes felismerni a görög nyelv és kifejezésmód sajátosságait, és érzékeli az eredeti szöveg és a lehetséges fordítások közötti különbségeket.

Óraszerkezet

 1. Bevezető megjegyzések az ógörög nyelv elsajátításához. Írási olvasási technikák megtanítása és begyakorlása - I. rész.

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás, 17-47 (31)
 2. Írási olvasási technikák megtanítása és begyakorlása - II. rész. Alapvető hangtani ismeretek.

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás, 40-57 (18)
 3. Olvasás gyakorlása kiválasztott újszövetségi részleteken. Szókincs-megalapozó gyakorlatok.

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás, 35-35 (1)
 4. A főnevek áttekintése. Az I. deklinációba tartozó főnevek ragozása. Szókincsgyarapítás bibliai szövegek segítségével.

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás, 61-64 (4)
 5. Az I. főnévdeklináció számonkérése. A II. deklinációba tartozó főnevek ragozása. Szókincsgyarapítás bibliai szövegek segítségével.

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás, 65-66 (2)
 6. A II. deklinációba tartozó főnevek számonkérése. A III. deklinációba tartozó főnevek ragozása - I rész. Szókincsgyarapítás bibliai szövegek segítségével.

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás, 67-70 (4)
 7. A III. deklinációba tartozó főnevek ragozása - II rész. Szókincsgyarapítás bibliai szövegek segítségével.

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás, 72-74 (3)
 8. A III. deklinációba tartozó főnevek ragozása - III rész. Szókincsgyarapítás bibliai szövegek segítségével.

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás, 67-74 (8)
 9. Rendhagyó főnevek és melléknevek ragozása. Szókincsgyarapítás bibliai szövegek segítségével.

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás, 74-82 (9)
 10. A III. deklináció számonkérése. Névszói szerkezetek gyakorlása.

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás, 61-82 (22)
 11. Prepozíciók. Határozószók. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás, 83-83 (1) 95-97 (3)
 12. Melléknevek fokozása. Egyéb "töltelékszók". Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás, 81-82 (2) 98-102 (5)
 13. A létige ragozása. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás, 138-139 (2)
 14. Számnevek. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás, 92-94 (3)

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 1 | Szeminárium: 1 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 14 | Szeminárium: 14 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 50 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 22 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 0 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 3 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 75 óra/szemeszter.
 • Összesen: 103 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

 • A félév során időben teljesíteni kell minden megírandó nyelvtani ismeret-ellenőrző tesztet. Vizsgára álláshoz az összes teszt alkalmával legalább 7-est kell elérni. Összefoglaló tesztírásra egy-egy nyelvtani egység végén kerül sor, míg rövid, „ötperces teszteket” gyakrabban fognak írni.
 • A kitűzött memoritereket pontosan el kell sajátítani. Nem arra vagyok kíváncsi, hogy a hallgató képes-e bemagolni egy hosszabb vagy rövidebb szöveget, hanem arra, ha képes-e értelemszerűen elmondani egy-egy megtanult igeszakaszt.
 • A paradigma-táblázatok ismerete mellett érteni kell a ragozások logikáját is.
 • A félév végi vizsgán egyidejűleg több kompetenciát kérünk számon: olvasási készség, nyelvtani ismeretek alkalmazása, szókincs ismerete, szövegértés.
 • A hallgató munkaportfoliót készít, amelyet vizsgán úgymond „meg kell védenie”. Ez a dokumentumcsomag tartalmazza a különböző megoldott gyakorlatokat (írás- és betűismereti gyakorlatok, nyelvtani és nyelvi feladatok), a félév során megírt teszteket, a szakirodalom alapján készített táblázatokat, esetleges nyelvtani jegyzeteket, az órai jegyzetből átírt és szótár segítségével kiegészített szójegyzéket. Mind a portfolió, mind pedig a tesztek megírásánál fontos követelmény a szépírás.

Bibliográfia

Könyv