Újszövetségi exegézis módszertan

A Biblia az Egyház könyve. Ebből az iratgyűjteményből meríti mindazt az ismeretet, amely feltétlenül szükséges hitének megéléséhez és életvitelének kialakításához. Különösen a protestantizmus hangsúlyozza a Biblia egyedüli tekintélyét a keresztyén hit és élet minden területén. Ezért a Biblia két nagy iratgyűjteményének, az Ó- és Újszövetségnek a tanulmányozása a bennük foglalt üzenet megértése érdekében elsőrendű feladat. Ez azonban lehetetlen az iratok elmélyült, szakszerű, rendszeres és módszeres tanulmányozása nélkül. A bibliai szövegek megértésével az exegézis foglalkozik, s ennek a foglalatosságnak a művelésére készít fel az exegézis, más szóval az írásmagyarázat módszertana.

Az ó- és újszövetségi írásmagyarázat művelésében sok hasonlóság fedezhető fel, de lényeges eltérések is mutatkoznak. Mindenekelőtt a két nagy iratgyűjtemény nyelve tér el egymástól alapvetően. Komoly különbség mutatkozhat azonban a nem nyelvi természetű módszertani lépések alkalmazásánál vagy alkalmazhatóságánál is. Mert például, amíg az ószövetségi iratokban fellelhető hagyományanyag jó része hosszú évszázadokra vezethető vissza, és nem egy közülük bonyolult átörökítési folyamat, s így állandó változás és alakulás után került be a bibliai szövegbe, az újszövetségi írásmagyarázat legfeljebb néhány évtizedes hagyománnyal és igen rövid, többnyire alig megragadható hagyományozási folyamattal számol. A nyelvi, és az általános írásfejtő szabályok alkalmazásában és alkalmazhatóságában megmutatkozó különbségek miatt az újszövetségi írásmagyarázat művelésére az e célra kidolgozott metodika elsajátítása után lehet csak felelősséggel vállalkozni.

A bibliai szövegre ugyanolyan módszertani lépéseket alkalmazunk, mint bármilyen profán írásműre. Vizsgáljuk a szöveg hitelességét (megbízhatóságát), nyelvi sajátosságait, irodalmi jellegét és formáját, a szöveggé szerveződés előzményeit, feltételeit és körülményeit, a megírást befolyásoló, alakító tényezőket azzal a céllal, hogy megállapíthassuk, mit jelenthetett és milyen üzenetet közvetített keletkezésének idején kora olvasójának. Eközben természetesen szem előtt kell tartanunk az iratok kifejezetten teológiai tartalmát.

Célok
Az újszövetségi exegézis módszertan bemutatja azokat a lépéseket, amelyek segítségével közelebb jutunk egy meghatározott újszövetségi szöveg értelméhez. Felsorakoztatja azt a gazdag eszköztárt, amely nélkül nem lehet elvégezni a megértésre irányuló részfeladatokat: az alapszöveg legmegbízhatóbb dokumentumait, s a megértésüket szolgáló segédeszközöket, úgymint szótárakat, lexikonokat, nyelvtanokat, kommentárokat, monográfiákat és tanulmányokat. Felvázolja a részeredmények tárgyalásának, értékelésének és egységes szemléletbe rendezésének módozatait.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató ismeri a Nestle–Aland Görög Újszövetség (27., ill. 28. kiadás) kritikai szövegének és apparátusátnak jelrendszerét, képes értékelni a felsorakoztatott adatokat és következtetéseket levonni a kritikai szöveg szövegállományára nézve. Használja a különböző szókönyveket és nyelvtanokat, felismeri és értékeli a szöveg nyelvtani, szerkezeti, jelentésbeli és műfaji sajátosságait. Ismeri a legrangosabb kommentársorozatok rendszerét, segítségükkel képes feltérképezi a szöveg különféle problémáit és átlátni a megoldási javaslatok közti feszültségeket; ismeretei alapján érvelni tud az egyik vagy másik megoldási javaslat mellett. Kutatásának részeredményeit képes rendszeresen és módszeresen bemutatni, értékelni és összegezni.

Általános kompetenciák

A hallgató képes egy megadott szövegegység elemzését önállóan és szakszerűen elvégezni.

Óraszerkezet

 1. Az újszövetségi exegézis módszertan tárgya, feltételei, eszközei, módszerei

  Olvasmány:

  • Fee, Gordon: Exegeza Noului Testament. Un manual pentru studenti si pastori, 22-32 (11)
 2. A szöveg behatárolása, szerkezete, beágyazottsága

  Olvasmány:

  • Fee, Gordon: Exegeza Noului Testament. Un manual pentru studenti si pastori, 38-40 (3)
  • Bolyki János: Az újszövetségi írásmagyarázat elvei, módszerei és példái, 52-55 (4)
  • Osborne, Grant R.: A hermeneutika spirálisa. Részletes bevezetés a bibliamagyarázathoz, 31-54 (24)
 3. A szöveg megállapítása: külső kritériumok (kéziratok, olvasatok, szövegtípusok; kvantitatív vagy kvalitatív értékelés)

  Olvasmány:

  • Fee, Gordon: Exegeza Noului Testament. Un manual pentru studenti si pastori, 89-103 (15)
  • Bolyki János: Az újszövetségi írásmagyarázat elvei, módszerei és példái, 50-52 (3)
  • Osborne, Grant R.: A hermeneutika spirálisa. Részletes bevezetés a bibliamagyarázathoz, 57-59 (3)
  • Metzger, Bruce M., Ehrman, Bart D.: Az Újszövetség szövege. Hagyományozás, szövegromlás, helyreállítás, 344-350 (7)
 4. A szöveg megállapítása: belső kritériumok (másolási és lényegi valószínűség)

  Olvasmány:

  • Metzger, Bruce M., Ehrman, Bart D.: Az Újszövetség szövege. Hagyományozás, szövegromlás, helyreállítás, 350-353 (4)
  • Aland, Barbara: Novum Testamentum Graece, 6-16 (11) 50-58 (9)
 5. A szöveg nyelvi sajátosságai: nyelvtani elemzés

  Olvasmány:

  • Fee, Gordon: Exegeza Noului Testament. Un manual pentru studenti si pastori, 103-113 (11)
  • Osborne, Grant R.: A hermeneutika spirálisa. Részletes bevezetés a bibliamagyarázathoz, 61-79 (19)
 6. A szavak jelentése: jelentéstani problémák (elsődleges és másodlagos jelentés, szintagmák, a jelentés kontextuális meghatározottsága, fogalom- és motívumtörténet)

  Olvasmány:

  • Fee, Gordon: Exegeza Noului Testament. Un manual pentru studenti si pastori, 113-131 (19)
  • Osborne, Grant R.: A hermeneutika spirálisa. Részletes bevezetés a bibliamagyarázathoz, 93-108 (16)
 7. Szövegtípusok: érvelő és elbeszélő szövegek

  Olvasmány:

  • Fee, Gordon: Exegeza Noului Testament. Un manual pentru studenti si pastori, 45-56 (12)
 8. Irodalmi műfaj és irodalmi forma (a Sitz im Leben kérdése)

  Olvasmány:

  • Bolyki János: Az újszövetségi írásmagyarázat elvei, módszerei és példái, 55-61 (7)
 9. A szövegben fellelhető hagyományanyag

  Olvasmány:

  • Bolyki János: Az újszövetségi írásmagyarázat elvei, módszerei és példái, 61-62 (2)
 10. Forráskritika és szerkesztéskritika

  Olvasmány:

  • Bolyki János: Az újszövetségi írásmagyarázat elvei, módszerei és példái, 52-55 (4) 61-62 (2)
 11. Szinoptikus egybevetés

  Olvasmány:

  • Fee, Gordon: Exegeza Noului Testament. Un manual pentru studenti si pastori, 149-172 (24)
 12. A történelmi, kulturális, vallási, társadalmi kontextus tanulmányozása

  Olvasmány:

  • Fee, Gordon: Exegeza Noului Testament. Un manual pentru studenti si pastori, 131-149 (19)
  • Osborne, Grant R.: A hermeneutika spirálisa. Részletes bevezetés a bibliamagyarázathoz, 151-171 (21)
 13. Kommentárok és szakirodalom (monográfiák, tanulmányok) használata

  Olvasmány:

  • Fee, Gordon: Exegeza Noului Testament. Un manual pentru studenti si pastori, 195-220 (26)
 14. A dolgozat elkészítésének szempontjai

  Olvasmány:

  • Fee, Gordon: Exegeza Noului Testament. Un manual pentru studenti si pastori, 171-193 (23)

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 1 | Szeminárium: 1 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 14 | Szeminárium: 14 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 20 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 20 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 30 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 2 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 72 óra/szemeszter.
 • Összesen: 100 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A hallgató óráról-órása írásbeli részdolgozatot készít a választott vagy kijelölt textus alapján a tanult módszertani lépés(ek) begyakorlására. Előre elkészített rend szerint minden hallgató bemutatja egyik részdolgozatát. Minden bemutatást rövid értékelő megbeszélés követ. A szakirodalom útmutatásai, valamint a részdolgozatok értékelésekor kapott további eligazítás alapján minden hallgató dolgozatba foglalja össze a megadott szakaszról szóló elemzést. A dolgozatból ki kell derülnie, hogy a hallgató valóban szert tett azokra a készségekre, amelyek alapján képes önállóan elvégezni egy újszövetségi szövegrész exegézisét. A dolgozat terjedelme 4000/5000 szó.

Bibliográfia

Könyv

Forráskiadvány