Dogmatică I

Dogmatica este sistemul doctrinelor creştine. Principalele elemente constitutive ale sale sunt: cercetarea filozofică a cunoaşterii divinităţii; revelaţia divină ca sursa cunoaşterii teologice; doctrina trinitariană; doctrina facerii (conţinutul teologic, problema răului, protejarea lumii create); antropologie; christologie şi soteriologie; pneumatologie; eclesiologie; doctrina sacramentelor; eschatologie. Rolul şi scopul seminariilor constă în cunoaşterea, aplicarea şi dezbaterea doctrinelor enumerate în contextul lor istoric şi spiritual cu precădere la relevanţa acestora în gândirea reformată. Un alt scop al acestor cursuri îl constituie formarea acelor capacităţi prin care studentul este în măsură să relateze despre actualitatea credinţei creştine în contextul cultural al prezentului. Din această perspectivă şi cu aceste planuri analizăm textele clasice şi moderne ale doctrinei creştine.

Competențe

Competențe specifice

Studentul este capabil să analizeze şi să (re)evalueze conţinutul credinţei creştine, şi să aplice în difereite ramuri ale teologiei.

Competențe generale

Studentul este în măsură să relateze despre actualitatea credinţei creştine în contextul cultural al prezentului.

Structura cursului

 1. Conceptul dogmaticii şi conţinutul ei; confesiune şi dogmă; relaţia dogmaticii cu celelalte discipline teologice: producţie şi reproducţie; descrie mai mult şi prescrie mai puţin

  Bibliografie:

  • Tavaszy Sándor: Református Keresztyén Dogmatika, 1-27 (27)
  • Tillich, Paul: Rendszeres teológia, 1-69 (69)
  • Török István: Dogmatika, 48-55 (8)
 2. Natura limbajului teologic: analogia, metafora, acomodaţia.

  Bibliografie:

  • McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába, 135-142 (8)
 3. Noţiunea revelaţiei, Deus absconditus – Deus revelatus, revelatio generalis, revelatio specialis, revelaţie continuă sau încheiată.

  Bibliografie:

  • Tavaszy Sándor: Református Keresztyén Dogmatika, 67-74 (8)
  • McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába, 148-157 (10)
  • Tillich, Paul: Rendszeres teológia, 99-128 (30)
 4. Realităţi considerate a fi sursele revelaţiei: Scriptura, mintea (deism, raţionalism), tradiţie (o singură sursă sau două?), experienţa religioasă (existenţialism, critica lui Feuerbach).

  Bibliografie:

  • McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába, 162-192 (31)
 5. Cele trei forme ale Cuvântului (Persoana Fiului Divin): cuvântul scris, cuvântul propăvăduit şi cuvântul semnalat (sacrament); principiile reformatorice ale interpretării Scripturii

  Bibliografie:

  • Tavaszy Sándor: Református Keresztyén Dogmatika, 75-90 (16)
 6. Unitatea celor două testamente; principiul Sola Scriptura; relevanţa şi limitele criticii biblice

  Bibliografie:

  • Török István: Dogmatika, 73-90 (18)
 7. Noţiunea credinţei. Credinţa ca cunoaştere şi încredere

  Bibliografie:

  • Tavaszy Sándor: Református Keresztyén Dogmatika, 272-279 (8)
 8. Relaţia dintre credinţă şi intelect; viziunea lui Thomas de Aquino şi Luther; incredulitatea şi feţele ei

  Bibliografie:

  • McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába, 128-134 (7)
  • Tillich, Paul: Rendszeres teológia, 273-275 (3) 314-318 (5) 463-470 (8) 478-484 (7) 526-531 (6)
 9. Atributele divine: Dumnezeu ca agape; aseitas, immutabilitas, infinitas, omnipotentia, omnipraesentia; problema suferinţei divine şi a theopaschismului; problema ateismului

  Bibliografie:

  • Tavaszy Sándor: Református Keresztyén Dogmatika, 93-105 (13)
  • McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába, 195-213 (19)
  • Tillich, Paul: Rendszeres teológia, 177-234 (58)
 10. Definirea doctrinei trinitariene şi bazele ei biblice; idei antitrinitariene: Arie, Michael Servet; relevanţa practică; analogii; disputa „Filioque”.

  Bibliografie:

  • Tavaszy Sándor: Református Keresztyén Dogmatika, 93-105 (13)
  • Török István: Dogmatika, 137-170 (34)
  • McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába, 229-247 (19)
  • Tillich, Paul: Rendszeres teológia, 569-580 (12)
 11. Conţinutul doctrinei Facerii, modelurile creaţiei, prezenţa lui Dumnezeu în lume; Dumnezeu ca Tată: providenţa (creatio continua, conservatio, gubernatio).

  Bibliografie:

  • Tavaszy Sándor: Református Keresztyén Dogmatika, 105-138 (34)
  • McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába, 218-223 (6)
  • Tillich, Paul: Rendszeres teológia, 207-220 (14)
 12. Unde malum? – problema răului (Irenaeus, Augustinus, Barth); miracolul şi legea naturii

  Bibliografie:

  • Török István: Dogmatika, 218-228 (11)
  • McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába, 214-218 (5)
 13. Omul creat. Doctrina despre „imago dei” şi limitele ei.

  Bibliografie:

  • Tavaszy Sándor: Református Keresztyén Dogmatika, 138-156 (19)
  • Török István: Dogmatika, 242-259 (18)
 14. Omul – rezultatul creaţiei şi/sau evoluţiei?

  Bibliografie:

  • Visky Sándor Béla: Bizalom a határon. Teológiai esszék és tanulmányok, 65-99 (35)

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 1 | Seminar: 1 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 14 | Seminar: 14 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 65 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 25 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 8 ore/semestru.
 • Tutoriat: 2 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 100 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 128 ore/semestru.

Examinare

Candidatul trebuie să cunoască noţiunile de bază a temelor din cadrul dogmaticii, contextul biblic şi istoric, şi trebuie să ştie să actualizeze problemele ridicate de către dogmele bisericeşti.

Bibliografie

Carte