Cânt bisericesc unitarian VI

Obiectul orelor de cânt bisericesc sunt psalmurile, imnurile și coralurile din cartea oficială de cântări ai bisericii. Scopul orelor de practică este ca studenții să învețe sâ cânte corect, sâ însușească cântările bisericești din cartea de cântări ai bisericii unitariene/reformate/luterane, și să cunoască substanța cântărilor comunitâții bisericești precum și funcția cântărilor în slujba divină. Studenții vor învăța aceste cântece cu a strofă pe de rost, și vor însușii proprietățiile istorice, stilistice, teologice și funcționale ale cântărilor, ceea ce le va fi de folos în orientarea printre cântări, și vor însușii cunoștințele imnologice de bază ale cântărilor. Însuşirea cântărilor se face prin rotaţie în 6 semestre.

Competențe

Competențe specifice

Prin însușirea tehnicii corecte de respirație studenții îşi vor dezvolta capacitatea de interpretare vocală atât prin cântare cât și prin discurs; datorită cunoașterii cântătrilor pe de rost, studenții vor putea să se orienteze mai ușor în cartea de cântări ai bisericii. Studenții vor fii capabili să aleagă pentru toate tipurile de slujbă religioasă cele mai potrivite cântări, și vor fii capabili să cânte corect, la nevoie să conducă individual cântul în comunitate.

Competențe generale

Datorită însuşirii datelor importante de himnologie legată de cântările învăţate, studenții vor putea recunoaște relațiile intre diferitele discipline teologie.

Structura cursului

 1. UÉ 29, UÉ 55

  Oh, meg nem alvó szeretetnek(UÉ 29)
  Hozzád jöttünk, Uram (UÉ 55)

  Bibliografie:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 29-30 (2) 49-49 (1)
 2. UÉ 58, UÉ 62

  Mit remegsz, mért háborogsz(UÉ 58)
  Felséges Isten, hálát adunk néked(UÉ 62)

  Bibliografie:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 51-51 (1) 55-55 (1)
 3. UÉ 75, UÉ 85

  Drága dolog az Úr Istent dicsérni(UÉ 75)
  Ura, terhednek földi hordozóit(UÉ 85)

  Bibliografie:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 66-67 (2) 75-76 (2)
 4. UÉ 87, UÉ 99

  Éjnek, viharnak vége van(UÉ 87)
  Ne küldd le még, Uram, ne küldd napod(UÉ 99)

  Bibliografie:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 77-77 (1) 86-86 (1)
 5. UÉ 108, UÉ 109

  Könyörülj, Úr Isten, én bűnös lelkemen(UÉ 108)
  Seregeknek hatalmas, nagy királya(UÉ 109)

  Bibliografie:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 94-95 (2)
 6. UÉ 113, UÉ 146

  Istenem, én benned bízom(UÉ 113)
  Édes Atyánk, örök Úr odafönt(UÉ 146)

  Bibliografie:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 99-99 (1) 127-128 (2)
 7. Examen parțial din materia orelor 1-6

 8. UÉ 187, UÉ 114

  Áldom az én szent Uramat(UÉ 187)
  Bocsásd meg, Úristen(UÉ 114)

  Bibliografie:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 99-100 (2) 163-164 (2)
 9. UÉ 115, UÉ 190

  Ne hagyj elesnem, felséges Isten (UÉ 115)
  No minden népek, dicsőítsétek (UÉ 190)

  Bibliografie:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 100-101 (2) 167-168 (2)
 10. UÉ 205, UÉ 224

  Bűneimnek mély örvényében ülök (UÉ 205)
  Szíveket megáldó, édes jó Atyénk (UÉ 224)

  Bibliografie:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 181-181 (1) 194-195 (2)
 11. UÉ 225, UÉ 251

  Hálaadássunkban Rólad emlékezünk(UÉ 225)
  Mire bánkodól,oh te én szívem(UÉ 251)

  Bibliografie:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 195-196 (2) 215-216 (2)
 12. UÉ 257, UÉ 279

  Uram, kegyelmed pitvarán kopogtunk (UÉ 257)
  Mint célhoz ért folyamnak csendes árja (UÉ 279)

 13. UÉ 285, UÉ 315

  Uram, ne hagyj el engemet, nézd ügyemet (UÉ 285)
  Hozzád jövünk, oh, nagy Isten(UÉ 315)

  Bibliografie:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 232-233 (2) 252-252 (1)
 14. Examen parțial din materia orelor 8-13

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 1 ore/săptămână (Curs: 0 | Seminar: 0 | Practică: 1)
 • 14 ore/semestru (Curs: 0 | Seminar: 0 | Practică: 14)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 20 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 2 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 0 ore/semestru.
 • Tutoriat: 0 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 22 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 36 ore/semestru.

Examinare

Studenții vor cânta cântările cu o strofă pe de rost, vor fii capabili să adapteze melodia cântării și pe alt text potrivit melodiei din cartea de cântări. Studenții trebuie să cunoască datele imnologice ale cântărilor din literatura dată. Pentru o notă suficientă studenții trebuie să primească pe toate întrebările din examen notă suficientă.

Bibliografie

Carte