Igienă mintală I

Scopul acestei discipline este familiarizarea cu acele cunoștințe interdisciplinare, care țintesc refacerea și păstrarea sănătății mintale, o atenție deosebită acordând situațiilor specifice ale serviciului preoțesc.

Competențe

Competențe specifice

Studentul este documentat în domeniul cunoștințelor psihologice și de sănătate mintală. Însușește bazele transformării în sfătuitor spiritual.

Structura cursului

 1. Direcții in disciplina sănătății mintale și noțiunea de sănătate mintală

  Bibliografie:

  • Ferenczi Enikő: A mentálhigiéné elméleti és gyakorlati megközelítése, 7-20 (14)
 2. Dezvoltarea sănătpoasă a personalității și surplusul de cunoaștere

  Bibliografie:

  • Ferenczi Enikő: A mentálhigiéné elméleti és gyakorlati megközelítése, 21-54 (34)
 3. Interpretarea noțiunii de sănătate și dezvoltarea sănătății

  Bibliografie:

  • Ferenczi Enikő: A mentálhigiéné elméleti és gyakorlati megközelítése, 55-70 (16)
 4. Posibilități ale dezvoltării sănătății mintale

  Bibliografie:

  • Buda Béla: A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései, 16-41 (26)
 5. Sănătatea mintală comunitară

  Bibliografie:

  • Ferenczi Enikő: A mentálhigiéné elméleti és gyakorlati megközelítése, 71-84 (14)
 6. Consultații de sănătate mintală

  Bibliografie:

  • Ferenczi Enikő: A mentálhigiéné elméleti és gyakorlati megközelítése, 85-96 (12)
 7. Psihoterapia și sănătatea mintală

  Bibliografie:

  • Buda Béla: A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései, 168-206 (39)
 8. Sănătatea spirituală și religia

  Bibliografie:

  • Ferenczi Enikő: A mentálhigiéné elméleti és gyakorlati megközelítése, 185-198 (14)
 9. Rolul empatiei în psihologie

  Bibliografie:

  • Buda Béla: Empátia...a beleélés lélektana, 7-162 (156)
 10. Rolul empatiei în relații

 11. Rolul empatiei în pedagogie, educația copiilor și sănătatea mintală

  Bibliografie:

  • Buda Béla: Empátia...a beleélés lélektana, 219-300 (82)
 12. Școala și sănătatea mentală

  Bibliografie:

  • Ferenczi Enikő: A mentálhigiéné elméleti és gyakorlati megközelítése, 199-220 (22)
 13. Autosusținerea

  Bibliografie:

  • Buda Béla: A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései, 249-271 (23)
 14. Alcoolul și drogurile

  Bibliografie:

  • Buda Béla: A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései, 272-307 (36)

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 0 | Seminar: 0 | Practică: 2)
 • 28 ore/semestru (Curs: 0 | Seminar: 0 | Practică: 28)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 16 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 10 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 12 ore/semestru.
 • Tutoriat: 2 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 40 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 68 ore/semestru.

Examinare

Nota generală se compune din: participare activă la cursuri și practică (pondere de 20%) și nota finală de examinare (pondere 80%).

Bibliografie

Carte