Igienă mintală II

Scopul acestei discipline este familiarizarea cu acele cunoștințe interdisciplinare, care țintesc refacerea și păstrarea sănătății mintale, o atenție deosebită acordând situațiilor specifice ale serviciului preoțesc.

Competențe

Competențe specifice

Studentul este documentat în domeniul cunoștințelor psihologice și de sănătate mintală. Însușește bazele transformării în sfătuitor spiritual.

Structura cursului

 1. Prevenția de sănătate mintală

  Bibliografie:

  • Ferenczi Enikő: A mentálhigiéné elméleti és gyakorlati megközelítése, 62-70 (9)
  • Buda Béla: A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései, 23-68 (46)
 2. Dezvoltarea bolilor psihice

  Bibliografie:

  • Federspiel, Krista, Ingeborg Lackinger: A lélek egészségkönyve, 47-54 (8)
 3. Principiile psihosomaticii

  Bibliografie:

  • Federspiel, Krista, Ingeborg Lackinger: A lélek egészségkönyve, 55-79 (25)
 4. Noțiunea personalității

  Bibliografie:

  • Pálffy Katalin: Bevezetés a pszichológiába, 33-51 (19)
 5. Tulburări de personalitate

 6. Nevrozele

  Bibliografie:

  • Federspiel, Krista, Ingeborg Lackinger: A lélek egészségkönyve, 86-94 (9)
 7. Psihozele

  Bibliografie:

  • Federspiel, Krista, Ingeborg Lackinger: A lélek egészségkönyve, 95-101 (7)
 8. Cunoașterea copilului

  Bibliografie:

  • Pálffy Katalin: Bevezetés a pszichológiába, 24-33 (10)
 9. Diagnostici ale psihiatriei infantile

  Bibliografie:

  • Vetró Ágnes: Gyermek- és ifjúságpszichiátria, Mentálhigiéné, 17-38 (22)
 10. Temerile copilăriei și remediile lor spirituale

  Bibliografie:

  • Vetró Ágnes: Gyermek- és ifjúságpszichiátria, Mentálhigiéné, 39-49 (11)
 11. Tulburări afective și remediile lor

  Bibliografie:

  • Vetró Ágnes: Gyermek- és ifjúságpszichiátria, Mentálhigiéné, 50-58 (9)
 12. Tulburări ale alimentației și dezvoltării infantile

  Bibliografie:

  • Vetró Ágnes: Gyermek- és ifjúságpszichiátria, Mentálhigiéné, 58-69 (12)
 13. Acordarea ajutorului în situații de criză

  Bibliografie:

  • Federspiel, Krista, Ingeborg Lackinger: A lélek egészségkönyve, 126-133 (8)
 14. Tratamentul bolilor mintale

  Bibliografie:

  • Federspiel, Krista, Ingeborg Lackinger: A lélek egészségkönyve, 135-146 (12)

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 0 | Seminar: 0 | Practică: 2)
 • 28 ore/semestru (Curs: 0 | Seminar: 0 | Practică: 28)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 32 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 20 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 12 ore/semestru.
 • Tutoriat: 2 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 66 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 94 ore/semestru.

Examinare

Nota generală se compune din: participare activă la cursuri și practică (pondere de 20%) și nota finală de examinare (pondere 80%).

Bibliografie

Carte