Procedura de recunoaştere automată pe cale electronică a diplomei de doctor şi a titlurilor de doctor în domeniul teologic și al studiilor religioase obţinute în instituţii de învăţământ universitar din străinătate

La cererea persoanelor vizate, Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca recunoaşte diploma de doctor şi titlul de doctor în domeniul teologic și al studiilor religioase obţinută în instituţii acreditate de învăţământ universitar din străinătate (state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Elveţia), precum cele incluse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state aprobată prin Ordinul ministrului nr. 5825/2016, pentru cadrele didactice angajate în calitate de cadre didactice titulare (cu contract de muncă pe durată nedeterminată) sau asociate (cu contract de muncă pe durată determinată sau plata cu ora), respectiv ca cercetători, în conformitate cu Metodologia de recunoaştere a diplomei de doctor şi titlului de doctor obţinută în străinătate, aprobată de Senatul Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca.

Procedura se aplică cetățenilor români şi cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană.

Toată procedura de recunoaștere pe cale electronică a calității de conducător de doctorat și/sau abilitării se derulează prin portalul PCUe Punctul de Contact Unic electronic.

Recunoașterea diplomei de doctor şi titlului de doctor în teologie și în studii religioase este valabilă şi produce efecte juridice în cadrul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, conform reglementărilor legale în vigoare.

Documente necesare
(scanate, în format pdf, jpg, sau jpeg):

  1. cerere de recunoaștere (conform formularului tip);
  2. act de identitate (copie) și dovada schimbării numelui (copie și traducere – dacă este cazul);
  3. diploma de doctor (copie), dacă actul de studii este obținut în România sau la una dintre instituțiile acreditate de învățământ universitar din străinătate menționate mai sus, respectiv atestatul de recunoaștere, dacă actul de studii este obținut la alte instituții acreditate de învățământ universitar din străinătate;

Termenul de rezolvare a solicitării
30 de zile de la lansarea cererii prin PCUe

Criterii pentru recunoaștere

  • Identificarea instituţiei care a eliberat diploma/adeverinţa. Dacă instituţia în cauză nu aparţine în mod univoc în categoria instituţiilor de învăţământ superior acreditate din Uniunea Europeană, din Spaţiul Economic European sau din Elveţia, respectiv a celor cuprinse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state aprobată prin Ordinul ministrului nr. 5825/2016, procedura de recunoaştere se încheie, solicitantul fiind îndrumat prin notificare prin PCUe către CNRED (Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor).
  • Examinarea autenticităţii diplomei/adeverinţei care atestă abilitarea/ calitatea de conducător de doctorat. Dacă se ridică suspiciuni privind autenticitatea documentului, procedura de recunoaştere se încheie, solicitantul fiind îndrumat prin notificare prin PCUe către CNRED.
  • Identificarea domeniului de care aparţine abilitarea şi echivalarea acestuia conform nomenclatorului domeniilor de studii universitare de doctorat din România.
  • Dacă din documentele depuse nu se poate stabili în mod univoc domeniul, comisia poate solicita clarificări, prin depunerea tezei de abilitare sau a altor documente doveditoare. În acest caz decizia comisiei va fi luată după analizarea documentaţiei suplimentare, depuse prin PCUe.

Decizia de recunoaștere a calității de conducător de doctorat și/sau a abilitării, în format electronic purtând semnătura digitală a rectorului, se transmite solicitantului prin portalul PCUe. Un exemplar în format letric al deciziei va fi înregistrat la Secretariat, şi va fi arhivat în dosarul personal al solicitantului.

Dacă comisia declină recunoașterea a calității de conducător de doctorat și/sau a abilitării, solicitantul va fi înştiinţat prin portalul PCUe.

Procedura de contestare, căi de atac

Solicitantul are dreptul de a contesta decizia comisiei de recunoaştere privind domeniul abilitării, în termen de 5 zile de la postarea înştiinţării. Contestaţia va fi depusă la Secretariatul Institutului.
În termen de 14 zile de la depunerea contestaţiei se va răspunde persoanei în cauză.

Ulterior decizia definitivă de recunoaștere sau nerecunoaştere a calității de conducător de doctorat și/sau a abilitării poate fi atacată la instanţele de judecată.

Adresa Rectoratului Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca:
400124 Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu nr. 13
Adresa de email a Secretariatului Institutului:
secretariat@proteo.cj.edu.ro

Valid from: 
2019-11-21