Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor ITP

1. Procedura înscrierii şi documentele studentului

 1. Înmatricularea în anul I se face de către Rector, la cererea studentului declarat admis la concursul de admitere, prin numărul matricol valabil pentru întreaga perioadă de şcolaritate în Institut. Numerele din registrul matricol se dau în continuare pentru fiecare serie nouă de şcolarizare.
 2. Înscrierea studentului în anul I în registrul matricol se face pe baza dosarului personal, care va cuprinde următoarele documente:
  1. Cerere de înscriere pentru anul I de studiu;
  2. Fişa personală, conform formularului tip ITP Cluj;
  3. Legitimaţia de admitere care conţine notele obţinute la admitere-probele orale;
  4. Diploma de bacalaureat în original sau în copie legalizată;
  5. Foaie matricolă în copie legalizată;
  6. Certificatul de naştere în copie legalizată;
  7. Autobiografie;
  8. Adeverinţă de botez şi de confirmare;
  9. Recomandarea prezbiteriului din Parohia de care aparţine candidatul;
  10. Recomandarea profesorului de religie şi al liceului (în cazul în care a terminat un liceu teologic);
  11. Diploma de licenţă în original sau adeverinţă de absolvire pentru studenţii care au fost admişi să urmeze specializarea din institut ca a doua facultate;
  12. Foaie matricolă sau supliment de diplomă în copie legalizată;
  13. 4 fotografii tip buletin de identitate;
  14. Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru specializarea pentru care a candidat.
 3. În perioada şcolarităţii dosarul studentului se completează cu:
  1. Cererile de înscriere pentru fiecare an de studiu;
  2. Contractul de şcolarizare încheiată pe durata normală de şcolarizare;
  3. Fişele practicilor de vară semnate de preotul paroh şi contrasemnate de protopopul de care aparţine Comunitatea, la începutul fiecărui an universitar;
  4. Cererile pentru disciplinele opţionale;
  5. Contractele de studii încheiate pentru fiecare an universitar;
  6. Acte prin care i s-au acordat anumite drepturi (întreruperi de studii, refaceri de discipline, diferenţe), dacă este cazul;
  7. Actele prin care se certifică studiile efectuate în alte universităţi din ţară şi din străinătate şi rezultatele obţinute, dacă este cazul;
  8. Sancţiuni primite în Institut, dacă este cazul.
 4. După finalizarea studiilor şi eliberarea actelor de studii, dosarul personal este depus în Arhiva ITP.
 5. Secretariatul ITP eliberează studentului înmatriculat Legitimaţia de student şi Carnetul de student care dovedesc calitatea de student. În Carnetul de student se înscriu toate notele obţinute la toate probele de evaluare, pe toată durata şcolarităţii. Prezentarea Carnetului de student profesorului examinator este obligatorie. La sfârşitul şi la începutul fiecărui an universitar Carnetul studentului este vizat de către Rectorul ITP. Legitimaţia de student este vizată de către Rector la fiecare început de an universitar.
 6. În documentele studentului nu sunt admise corecturi sau introduceri de date ireale, acestea constituind falsuri în acte publice şi se sancţionează ca atare. În cazul pierderii documentelor personale (Carnet de student sau Legitimaţia de student) se eliberează un duplicat după anunţarea în presă a pierderii şi după achitarea taxelor stabilite prin instrucţiuni. În caz de transfer, retragere sau exmatriculare studentul este obligat să restituie Legitimaţia şi Carnetul de student, care se depun în dosarul personal împreună cu fişa de lichidare completată şi contrasemnată de către secretarul şef.
 7. La începutul anului I se încheie un Contract de şcolarizare între studentul înmatriculat şi ITP Cluj reprezentat de către Rector. Acest contract are ca obiect derularea activităţilor de învăţământ, reglementând raporturile dintre Institut şi student, cu precizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare, în concordanţă cu legislaţia în vigoare, ordinele ministrului de resort, prevederile Cartei ITP, ale regulamentelor ITP şi hotărârilor Senatului ITP.
 8. Contractul de şcolarizare se încheie pe durata normală de şcolarizare începând cu anul I când studentul a fost înmatriculat. În cazul în care studentul nu finalizează programul de studii în perioada normală, va solicita încheierea unui nou Contract de şcolarizare, în condiţiile oferite de Institut la acea dată. Contractul de şcolarizare se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
 9. La începutul fiecărui an universitar se încheie un Contract de studiu între student şi Rectorul ITP, prin care studentul se înscrie la cursurile obligatorii, opţionale şi facultative. Studentul este liber în alegerea cursurilor din planul de învăţământ, respectând condiţionările. Prin semnarea acestui contract studentul are dreptul să ia parte la toate activităţile didactice aferente disciplinelor alese şi să se prezinte la examen. Prin înscrierea la o disciplină, studentul se angajează să îndeplinească toate cerinţele stabilite de titularul de disciplină, în condiţiile stabilite de Regulamentul de examinare ale studenţilor, Regulamentul privind aplicarea sistemului de credite transferabile (ECTS) precum şi Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă.
 10. Înscrierea studentului într-un an de studiu se face cu patru zile înainte de începerea anului universitar, la cererea studentului care îndeplineşte condiţiile stabilite în Regulamentul privind aplicarea sistemului de credite transferabile şi în Regulamentul de examinare al studenţilor.
 11. Cu 6 luni înaintea începerii examenului de admitere Bisericile susţinătoare definesc numărul locurilor pentru anul I pe confesiuni.
 12. 2. Drepturile şi îndatoririle studentului

 13. Studentul, în calitate de membru al comunităţii academice, are drepturi şi obligaţii care sunt cuprinse în prevederile Legii învăţământului, ale Cartei ITP Cluj şi ale prezentului Regulament.
 14. În perioada şcolarităţii studentul are următoarele drepturi:
  1. să participe la toate formele de activitate didactică, prevăzute în planul de învăţământ şi la activităţi didactice suplimentare organizate pentru pregătirea profesională (în conformitate cu prevederile Cartei ITP);
  2. să urmeze concomitent şi o altă specializare la o altă facultate, dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezentul Regulament Art. 17.
  3. să utilizeze sălile de cursuri şi seminarii, laboratoarele şi biblioteca, sălile de lectură şi toate mijloacele puse la dispoziţie de ITP Cluj pentru pregătirea profesională şi activităţile de natură spirituală;
  4. să participe la activităţile teologice şi ştiinţifice studenţeşti, precum şi la munca de cercetare în ţară şi în străinătate;
  5. să primească sprijin material în diverse forme, în conformitate cu regulamentele stabilite de ITP Cluj;
  6. să beneficieze de asistenţă medicală gratuită, în conformitate cu legile în vigoare;
  7. să fie cazat în căminul studenţilor şi să ia masa la cantina ITP Cluj, în condiţiile prevăzute de regulamentele în vigoare;
  8. să înfiinţeze foruri de autoreprezentare şi autoguvernare (prezbiteriu etc.);
  9. să aleagă şi să fie ales ca reprezentant al studenţilor, în Consiliul Facultății ITP şi în Senatul ITP;
  10. să beneficieze de tarif redus cu 50%, conform legislaţiei în vigoare, pentru transportul local în comun şi să beneficieze de tarife reduse cu 50% pentru acces la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film şi alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţii publice;
  11. să beneficieze de îndrumarea unui cadru didactic în probleme de pregătire profesională şi spirituală stabilit de Consiliul Facultății ITP (preotul studenţilor, îndrumător de an, tutori sau cadre didactice responsabile cu educaţia spirituală ale studenţilor de religie reformată, unitariană şi evanghelică-lutherană);
  12. să participe la cererea Institutului sau din propria iniţiativă la probleme privind organizarea activităţilor anului din care face parte;
  13. în spiritul libertăţii religioase şi de conştiinţă, studentul admis are libertatea de a-şi schimba confesiunea oricând în cursul studiilor sale, dar acest lucru nu înseamnă înmatricularea sa la acelaşi an în rândul studenţilor de confesiunea la care s-a convertit. Studenţii care îşi schimbă confesiunea în timpul şcolarităţii sunt exmatriculaţi, cu posibilitatea de a se prezenta la examenul de admitere pentru locurile confesiunii alese.
 15. În perioada şcolarităţii studentul are următoarele obligaţii:
  1. să îndeplinească cu exigenţă, în bune condiţii şi la timp toate obligaţiile ce-i revin potrivit planului de învăţământ şi programelor universitare în scopul unei pregătiri profesionale temeinice şi a unei formări spirituale sănătoase;
  2. să respecte ordinea, moralitatea şi drepturile celorlalţi, atât pe teritoriul ITP Cluj cât şi în afara Institutului. Studentul este răspunzător de întregul său comportament;
  3. să respecte prevederile Cartei, Codului Etic şi ale Regulamentelor ITP;
  4. să se folosească cu grijă de bunurile materiale existente în spaţiile de învăţământ, cămin, cantină etc. Daunele produse vor fi sancţionate conform regulamentelor în vigoare (vezi Regulamentul privind ordinea interioară şi Regulamentul internatului);
  5. să respecte autoritatea personalului didactic, de cercetare şi administrativ, cât şi autoritatea organismelor de conducere academică şi spirituală;
  6. să achite taxele stabilite: taxa pentru admitere, repetarea examenelor şi a altor forme de verificare care depăşesc prevederile planurilor de învăţământ. Să achite la timp taxele pentru cazare şi masă.
 16. 3. Frecvenţa

 17. Studentul are obligaţia să frecventeze toate activităţile de instruire: cursuri, seminarii, laboratoare, activităţi practice şi spirituale care se aduc la cunoştinţa studenţilor prin afişare, odată cu planul de învăţământ, la începutul fiecărui an universitar.
 18. Îndeplinirea lucrărilor desfăşurate la activităţile de mai sus se stabileşte în funcţie de specificul disciplinelor, de către Consiliul Facultății, la propunerea titularului de disciplină. Nerespectarea prevederilor privind frecvenţa minimă stabilită de Consiliul Facultății la propunerea titularului de disciplină şi prevăzut în Regulamentul de examinare a studenţilor se sancţionează cu refuzul primirii studentului la examen şi cu obligaţia de a reface activităţile prevăzute pentru acea disciplină.
 19. Cuantumul absenţelor nemotivate nu poate depăşi 20% din numărul total de ore aferente fiecărei discipline, iar cuantumul total al absenţelor motivate şi a celor nemotivate nu poate depăşi 50%. În caz contrar, studentul va reface toate activităţile prevăzute pentru disciplina respectivă în anul universitar următor, cu plata creditelor restante. În cazul în care există interferenţe între orarul stabilit şi programarea disciplinelor restante, obligativitatea frecventării cursurilor restante va fi stabilită de Consiliul Facultății (conform Regulamentului de credite şi Regulamentului de examinare a studenţilor).
 20. Pe parcursul semestrelor se organizează în cadrul orelor de activitate didactică lucrări de specialitate, analize de caz, dezbateri tematice etc. Participarea la acestea şi rezultatele obţinute vor fi luate în considerare la evaluările finale cu o anumită pondere, în funcţie de specificul disciplinei. Acestea vor fi prevăzute în programa analitică respectivă.
 21. În cazuri întemeiate, îndrumătorul de an (cadrul didactic) poate motiva absenţele pe baza actelor justificative şi a cererii individuale a studentului. Fac excepţie practica pastorală şi referatele de la seminarii, care se vor reface. Absenţele se motivează în cazuri medicale, pentru participarea la manifestări ştiinţifice şi activităţi sportive organizate de ITP Cluj sau de universităţi din ţară şi din străinătate, şi în alte situaţii deosebite, cu acordul prealabil al Consiliului Facultății. Motivarea absenţelor datorate cazurilor de boală se face numai pe baza unei adeverinţe medicale.
 22. 4. Promovarea

 23. Evaluarea pregătirii profesionale a studentului se face pe întregul parcurs al studiilor, în cadrul seminariilor, lucrărilor practice, verificărilor şi altor forme prevăzute în planurile de învăţământ, precum şi prin examene care se susţin în sesiunile stabilite în conformitate cu structura anului universitar.
 24. Studenţii vor susţine examenele în sesiunile stabilite prin structura anului universitar.
 25. În cazuri de îmbolnăviri grave sau alte situaţii deosebite studenţii pot fi examinaţi şi pe parcursul semestrului următor cu aprobarea Rectorului şi îndrumătorului de an.
 26. Pentru fiecare disciplină prevăzută în planul de învăţământ, care se încheie cu notă (obţinută la examen, verificare, lucrare, practică etc.) se atribuie numărul corespunzător de credite ECTS.
 27. Volumul şi nivelul cunoştinţelor cerute la examene sunt stabilite prin programele de studiu ale disciplinelor respective. Programele se revizuiesc anual de cadrul didactic titular de disciplină şi sunt avizate de Decan.
 28. Ziua şi ora susţinerii examenelor se stabilesc de către Rectorat la propunerea grupurilor de studenţi şi cu acordul cadrului didactic titular de disciplină, după care se aduce la cunoştinţa studenţilor cu cel puţin o lună înaintea începerii sesiunii de examene.
 29. Examenele se susţin în faţa cadrului didactic care a predat disciplina respectivă, asistat de cadrul didactic care a condus seminariile sau lucrările practice sau de un alt cadru de specialitate.
 30. Încheierea situaţiei şcolare semestriale la disciplinele prevăzute în planul de învăţământ cu verificare pe parcurs și colocviu se va face cu o săptămână înaintea sesiunii de examene programate (presesiune).
 31. Modul de susţinere a examenelor – proba scrisă şi/sau orală – se stabileşte pentru fiecare disciplină în parte de către titularul de disciplină, până la 15 octombrie şi se aduce la cunoștința studenţilor.
 32. Notarea răspunsurilor studentului la examene, colocvii şi verificări pe parcurs (referate, teste etc.) se face cu note de la 10 la 1, exprimate în numere întregi, nota minimă de promovare fiind 5. La disciplina la care se susţin mai multe probe, scris şi oral, examinatorul va stabili o singură notă (cifra întreagă) prin aprecierea tuturor rezultatelor obţinute de student.
 33. Studentul are dreptul să ceară mărire de notă numai pentru notele obţinute într-una din sesiunile de la finele fiecărui semestru. Procedura de mărire a notei este următoarea:
  1. studentul completează o cerere tip, adresată Decanului;
  2. în cazul în care cererea este aprobată, secretarul şef îi dă cadrului didactic titular de disciplină un catalog conţinând numele studentului care cere mărire de notă;
  3. cadrul didactic examinează studentul şi îi trece nota în catalog, duce catalogul la secretariat, iar secretarul şef trece nota mărită în registrul matricol.
 34. Decanul poate aproba în baza cererii individuale, reexaminarea în vederea măririi notei la cel mult 3 discipline pe an, studentului care are promovate toate examenele prevăzute în planul de învăţământ pentru anul curent de studii. Nu se admit susţineri de examene de mărire a notelor la disciplinele studiate în anii precedenţi.
 35. Reexaminarea pentru mărirea notei nu se poate repeta. Reexaminările în vederea măririi notei se stabilesc după sesiunile programate conform planurilor de învăţământ şi cel mai târziu cu 5 zile înaintea începerii noului an universitar. Acestea vor putea fi susţinute în faţa unei comisii a cărei preşedinte este titularul de disciplină. Nota se modifică numai în cazul în care studentul obţine o notă mai mare decât cea iniţială.
 36. Cataloagele completate la toate rubricile şi semnate de către examinator vor fi introduse în sistemul informatic de gestiune academică Neptun și depuse obligatoriu la secretariat, cel târziu după şase zile de la susţinerea examenului. Pentru studentul care nu se prezintă la examenele planificate în sesiunea respectivă se trece „absent” în catalogul de examen.
 37. Rectoratul ITP va afişa, începând cu semestrul 5 lista conducătorilor şi tematica pentru lucrările de licenţă. Studenţii pot opta, în scris, până la sfârşitul semestrului 6 pentru tema aleasă.
 38. Formarea viitorilor preoţi se face prin activităţi care vizează deopotrivă pregătirea spirituală şi cea academică.
 39. Practica pastorală, sub toate formele pe care le îmbracă, este obligatorie şi constă în următoarele tipuri de activităţi:
  1. participarea obligatorie la orele de practică cuprinse în orarul facultăţii;
  2. participarea obligatorie la serviciile zilnice de închinare;
  3. participarea obligatorie la serviciile religioase academice din Institut la sfârşitul săptămânilor şi duminică;
  4. participarea obligatorie la orele pentru studiul Bibliei ţinută de membrii Corpului Didactic;
  5. participarea obligatorie la meditaţia de trei zile organizată la începutul semestrelor pentru toţi studenţii Institutului;
  6. participarea obligatorie la practica liturgică omiletică în parohii, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, Paşti şi Rusalii;
  7. efectuarea practicii catehetice, pastorale şi de muzică bisericească şi administrativă la Parohia desemnată de către protopopii competenţi, în perioada vacanţei de vară;
 40. Practica pastorală de la punctele f) şi g) este reglementată de Convenţiile dintre ITP şi Bisericile susţinătoare, şi constituie una din condiţiile de bază pentru examenul de licenţă.
 41. Promovarea examenului (verificării) implică şi acordarea pachetului de credite prevăzute pentru disciplina respectivă. Pachetul (numărul) de credite alocat unei discipline nu este divizibil, adică creditele acordate unei discipline nu se pot obţine în etape.
 42. Creditele se pot obţine în avans şi se pot reporta în semestrele următoare (mobilitatea creditelor). Obţinerea în avans sau reportarea în semestrele următoare se face la cererea studentului şi se aprobă de către Rector la propunerea Consiliului Facultății.
 43. Creditele obţinute se recunosc pe întreaga durată a şcolarităţii şi recunoaşterea lor nu este afectată de modificările programului sau planului de învăţământ (imperisabilitatea creditelor).
 44. Studentul care până la sfârşitul anului universitar acumulează mai puţin de 40 de credite din totalul de 60 reprezentând ritmul normal de studii anuale va fi exmatriculat. Cauzele de forţă majoră (concedii medicale şi de maternitate, cazuri de îmbolnăviri grave dovedite cu acte medicale eliberate) se consideră excepţii şi se rezolvă la cererea studentului prin prelungirea scolarităţii sau întrerupere.
 45. La fiecare disciplină, studentul se poate prezenta la examene de două ori conform Regulamentului de credite. În cazul în care studentul nu obţine note de promovare după sesiunea de restanţe, poate solicita reexaminarea o singură dată în condiţiile Art. 58 din Legea învăţământului. În acest caz studentul va prezenta cadrului didactic titular de disciplină chitanţa doveditoare plătirii taxei de reexaminare.
 46. Absenţa fără motive întemeiate a studentului de la un examen programat în timpul unei sesiuni înseamnă pierderea unei şanse de participare la examenul respectiv. În cazul în care studentul nu obţine notă de promovare după reexaminare, poate solicita din nou reînscrierea la disciplina respectivă. Astfel va reface întreaga activitate didactică prevăzută în planul de învăţământ la acea disciplină, mai puţin participarea obligatorie la cursuri (dacă a frecventat cursurile într-un procentaj corespunzător), după care se poate prezenta din nou la examen. La a doua înscriere studentul va avea statut de student cu taxă la disciplina respectivă. În cazul în care, ca urmare a modificării planului de învăţământ, numărul de credite alocat respectivei discipline s-a modificat până în momentul reînscrierii studentului, cuantumul taxei aferente disciplinei se va calcula în funcţie de numărul de credite pe care aceasta îl are la data reînscrierii.
 47. Încheierea situaţiei şcolare a studentului se face cu cel puţin 4 zile înainte de începerea noului an universitar.
 48. Studentul care încearcă să promoveze orice examen prin fraudă sau prin plagiarism va fi exmatriculat de către Rector, la propunerea Consiliului Facultății. Despre astfel de cazuri profesorul examinator întocmeşte un raport în scris pentru Consiliul Facultății.
 49. Studentului care vine prin transfer de la o altă universitate, având avizul Bisericii susţinătoare în cauză şi aprobarea Consiliului Facultății, i se recunosc acele activităţi desfăşurate şi examene susţinute, care sunt compatibile cu planurile şi programele de învăţământ ITP.
 50. Echivalarea disciplinelor, a anilor de studii, precum şi acordarea creditelor corespunzătoare se efectuează pe baza documentelor de studii emise de instituţia de unde a plecat studentul, de către Comisia pe programele de studii.
 51. Anul de studiu se consideră încheiat când studentul a promovat toate disciplinele prevăzute în planul de învăţământ pentru anul de studii respectiv, în condiţiile prezentului regulament şi a acumulat numărul minim de credite stabilit de Regulamentul de credite.
 52. Disciplinele la care nu s-a obţinut nota de promovare sunt notate ca restante şi pot fi susţinute pe parcursul a 4 semestre consecutive, dar numai în condiţiile stabilite de prezentul Regulament.
 53. Studentul care are restanţe poate fi înscris în anul de studii superior ca restanţier urmând să-și achite obligaţiile aferente.
 54. Pentru studenţii ultimului an de studii, situaţia şcolară se încheie cu o săptămână înainte de data fixată pentru examenul de licenţă.
 55. Studentul, care la finalul studiilor, după parcurgerea numărului de semestre (a anilor de studii) prevăzute în planul de învăţământ pentru durata studiilor, nu şi-a finalizat în totalitate obligaţiile şcolare, poate solicita prelungirea şcolarităţii cu 2 semestre în condiţiile art. 58 din Legea învăţământului. Studentul îşi va da restanţele din ultimul an după regimul de lichidare a restanţelor şi se va reînscrie la disciplinele din anii precedenţi la care are restanţe, achitând costul creditelor aferente acestor discipline.
 56. Consiliul Facultății poate aproba prelungirea şcolarităţii cu cel mult un an universitar faţă de durata legală de şcolarizare în următoarele situaţii:
  1. cazuri medicale atestate prin certificate medicale;
  2. la cererea de întrerupere din motive personale;
  3. concedii de maternitate (2 ani prin excepţie).
 57. 5. Durata, continuarea şi întreruperea studiilor. Transferuri

 58. La ITP din Cluj-Napoca, învăţământul superior are caracter deschis şi se organizează sub forma de învăţământ universitar de lungă durată.
 59. Activitatea didactică se organizează sub forma de învăţământ de zi.
 60. Activitatea profesională a studentului din învăţământul universitar de zi, în mod normal, trebuie să fie continuă pe întreg parcursul numărului de semestre, respectiv al anilor de studii, stabilit prin planul de învăţământ.
 61. La cererea motivată a studentului/studentei Consiliul Facultății poate aproba, după încheierea anului universitar, întreruperea studiilor pentru maximum un an universitar pentru fiecare nivel de studiu în parte. În caz de îmbolnăviri grave sau cazuri de forţă majoră, întreruperea studiilor se poate aproba pe întregul parcurs al anului universitar. Întreruperea studiilor poate avea loc o singură dată în perioada şcolarităţii.
 62. Studenta însărcinată beneficiază, în baza cererii şi a actelor doveditoare, de o perioadă de întrerupere cu o durată echivalentă cu durata concediului acordat pentru creşterea şi îngrijirea copilului, stabilită de lege, pentru toate mamele. Aceste întreruperi nu intră sub incidenţa Art. 59 (3) din Legea învăţământului.
 63. Studentul poate fi transferat de la o altă universitate, ţinându-se seama de aplicarea sistemului de credite transferabile şi compatibilitatea planurilor de învăţământ. Cererile de transfer se depun până la 15 septembrie la Secretariatul ITP, iar răspunsul se va da cu cel puţin 5 zile înainte de începerea anului universitar.
 64. Transferarea studentului se poate face numai pentru anii II şi următorii cu excepţia ultimului an de studii şi numai de la o instituţie cu profil identic sau apropiat. Cererile de transfer trebuie să aibă anexate avizul Bisericii susținătoare de care aparţine studentul, avizul şi recomandarea Decanului şi Rectorului (după caz) de unde pleacă studentul, adeverinţă cu situaţia şcolară încheiată a solicitantului, semnată de Rectorul şi secretarul şef al facultăţii de unde se transferă solicitantul.
 65. Aprobarea transferului ţine de competenţa Consiliului Facultății, care, urmând succesiunea de mai jos, stabileşte:
  1. recunoaşterea şi/sau echivalarea examenelor şi creditelor;
  2. examenele de diferenţă şi alte obligaţii, astfel încât studentul transferat să se conformeze la acelaşi plan de învăţământ cu toţi studenţii promoţiei în care a fost înscris;
  3. perioada de susţinere a examenelor de diferenţă.
 66. Studentul transferat care nu îndeplineşte întocmai programul stabilit de Consiliului Facultății şi nu reuşeşte să finalizeze atât examenele de diferenţă în perioada stabilită de către Consiliul Facultății, cât şi promovarea disciplinelor şi acumularea creditelor prevăzute în planul de învăţământ, va fi exmatriculat.
 67. Dispoziţia de înmatriculare a studentului (în copie) se transmite instituției de învăţământ de unde vine studentul în vederea transmiterii actelor de studii către instituţia la care s-a transferat studentul (diploma de bacalaureat, situaţia şcolară pe ani de studii, certificatul de naştere – copie legalizată).
 68. 6. Recompense şi sancţiuni

 69. Pentru performanţe deosebite în activitatea profesională şi de cercetare, studentul poate fi recompensat prin acordarea unor premii, ale căror forme sunt stabilite de Consiliul Facultății din fondurile proprii şi din fondurile alocate de către Bisericile susţinătoare ale ITP, în conformitate cu reglementările proprii.
 70. Nerespectarea de către student a îndatoririlor ce decurg din prezentul Regulament, precum şi a prevederilor cuprinse în Carta ITP, adoptată de către Senatul Institutului atrage după sine aplicarea următoarelor sancţiuni:
  1. mustrare verbală şi/sau scrisă;
  2. suspendarea dreptului de a locui în cămin;
  3. retragerea temporară a bursei de performanţă, de merit, de studiu şi/sau sociale;
  4. retragerea definitivă a bursei de performanţă, de merit, de studiu şi/sau sociale;
  5. amânarea examenului la disciplina la care nu au fost îndeplinite obligaţiile minimale;
  6. exmatriculare;
  7. exmatriculare fără dreptul de a se prezenta la admitere din nou la ITP.
  8. Sancţiunile de la punctele a), b), c) şi d) se aplică de către Consiliul Facultății, cea de la punctul e) de către titularul disciplinei, iar cea de la punctele f) şi g) de către Rector, la propunerea Consiliului Facultății şi cu luarea de cunoştinţă de către Senat.
  9. Situaţia de exmatriculare este adusă de către Rectorat la cunoştinţa Bisericii căreia aparţine studentul exmatriculat.
  10. Sancţiunile se aplică în funcţie de gravitatea abaterilor, de repetarea lor, precum şi de condiţiile în care au fost săvârşite. Ele pot fi contestate la organul imediat superior în termen de 30 de zile. Pentru abateri grave de natură morală sancţiunea minimă va fi cea de la lit. d) sau e) mai sus.
  11. 7. Finalizarea studiilor

  12. Studiile în învăţământul superior de lungă durată se încheie cu examen de licenţă organizat pe baza Legii învăţământului, a criteriilor stabilite de Ministerul Educaţiei Naționale şi a Regulamentului de organizare a examenului de licenţă aprobat de Senatul ITP.
  13. Absolvenţii primesc Diploma de Licenţă, şi Suplimentul de Diplomă. Media minimă de promovare a examenului de licenţă este 6 (şase).
  14. Absolventul învăţământului superior de lungă durată care nu a promovat examenul de licenţă poate primi, la cerere, un Certificat de studii şi Foaia matricolă.

  Prezentul Regulament a fost revizuit şi aprobat de către Senatul ITP în cadrul şedinţei din data de 12.04.2008, și revizuit de către Senatul ITP în cadrul şedinţei din data de 18.07.2014.

  Valid from: 
  2014-07-18