Vallásszociológia

A kurzus bevezetést nyújt a nagyon összetett vallási jelenség antropológiai és szociológiai szemléletmódjába, kutatási módszereibe és fontosabb kurrens irodalmába. Mindezt úgy, hogy közben a sajátos egyházi, felekezeti hasznosíthatóság szempontjait is figyelembe veszi.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A kurzus elvégzésével a hallgató a következő sajátos kompetenciákra tehet szert:
 • megtanulja a vallást sajátos kulturális rendszerként értelmezi;
 • megismeri a vallásnak, mint szubjektív valóságnak egyfajta objektív olvasatát;
 • felismeri és használja a fontosabb klasszikus és mai vallásértelmezési modellek sajátos fogalomkészletét;
 • érti a vallási világképek és jelentés-rendszerek működését, azok nyilvános vallási diskurzusokban való megjelenését és megjelentetését;
 • felismeri fontosabb ideáltipikus vallásszervezeti formáknak egy adott szervezetben való megjelenését;
 • megismeri a szekták és új vallási közösségek terjedésének szociokulturális hátterét, és e csoportok sikerének módszertani vonatkozásait;
 • képes saját felekezetének „kínálatát” a vallásgazdasági paradigmán belül is elemezni;
 • képes saját vallási felfogását a hallgatóra adaptáltan kommunikálni;

Óraszerkezet

 1. A vallás megközelítésének módjai: teológiai, fenomenológia, kulturális antropológiai, néprajzi, filozófiai, szociológiai. A valláskutatás történeti fejlődése és mai irányvonalai

  Olvasmány:

  • Tomka Miklós: Vallásszociológia (jegyzet)
  • Tomka Miklós: A vallásszociológia új útjai
  • McGuire, Meredith B.: Religion: The Social Context
  • Frida Balázs: A vallás és a szupernaturális, 195-215 (21)
  • Horányi Özséb: Az egyház mozgástereiről, 68-69 (2)
  • András Imre: Egy erdélyi vallásszociológiai kutatás fogadtatása ürügyén
  • Kiss Dénes: Vallásszociológia a posztkommunista Romániában, 195-206 (12)
  • Jakab Attila: Vallástudomány – Hittudomány, 35-47 (13)
 2. Vallásdefiníciók és azok elméleti-gyakorlati következményei

  Gábris Krisztián: Vallás és a létezés értelme (Reader)

  Olvasmány:

  • McGuire, Meredith B.: Religion: The Social Context
  • Tomka Miklós: Vallásszociológia (jegyzet)
  • Földvári M., Rostás G.: A modern vallásosság megközelítési lehetőségei
  • Simon Róbert: A vallástörténet klasszikusai. Szöveggyűjtemény portrévázlatokkal
 3. Szekularizáció és a vallási megújulás: viták és kilátások

  Hamilton, N: Szekularizáció, 15. fejezet
  Stark, R. – Finke, R.: Secularization. In: Acts of Faith, 57-79
  Kiegészítő irodalom:
  A vallásszociológia mint szociális episztemológia. http://www.tankonyvtar.hu/main.php?objectID=5305257

  Olvasmány:

  • Máthé-Tóth András: Vallásnézet. A kelet-közép-európai átmenet vallástudományi értelmezése
 4. Jelentés-rendszerek, vallási világkép, plauzibilitási struktúra. A nyilvános vallási diskurzusok tipológiája

  McGuire: The Individual’s Religion, 3. fejezet
  Kiegészítő irodalom:
  Kamarás István: Belépés vagy megtérés? In: Krisznások Magyarországon. Iskolakultúra, Budapest 1998, 99-170
  Edwards, C.: A tömeges áttérés dinamikája. Replika 1996
  Fosztó László: A megtérés kommunikációja: gondolatok a vallási változásról pünkösdizmusra tért romák kapcsán. Erdélyi Társadalom 2007, 23-50

 5. Az egyéni vallási élet dinamikája. A vallásosság életciklusonkénti változásai. Vallási konverziók

  McGuire: The Provison of Meaning and Belonging, 2. fejezet
  Szentistványi Rita: A nyilvános vallási diskurzusok tipológiája

 6. A „hivatalos” és „nem hivatalos” vallás modellje. A „nem hivatalos” vallás típusai

  McGuire: Official and Nonofficial Religion, 4. fejezet
  Péter Dénes, (unitárius) próféta: http://www.dunatv.hu/felsomenu/nettv?video=1_447629
  Kiegészítő irodalom:
  Peti Lehel: Egyházi rítus és bűncselekmény. A tanacui apácagyilkosság. http://epa.oszk.hu/00400/00458/00108/2005honap12cikk1194.htm
  Gagyi József: „Az egy szent testület…” A kalugerekhez (ortodox szerzetesekhez) járás, a „próba kultúrája” társadalmi szerepéről. Erdélyi Társadalom 2007, 9-22
  Beckford, J.A.: A „hatalom” fogalmának újjáéledése a vallásszociológiában. Replika 1996

 7. Vallási szervezetek típusai és dinamikája

  McGuire: The Dynamics of Religious Collectivities, 5. fejezet
  Hamilton, M.: Szekták, kultuszok, mozgalmak, 17. fejezet

 8. Egyházak, felekezetek. Az egyházak viszonya az állammal, társadalommal és tagságukkal

  Bourdieu, Pierre: A vallási mező kialakulása és struktúrája. In: A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Gondolat, Budapest 1978
  Kiegészítő irodalom:
  Szabó Zoltán József: Az elintézményesedett egyház. Confessio 1997/4
  Kiss Dénes: A református egyház és a CE Szövetség. Erdélyi Társadalom 2004/2
  Horváth Zsuzsa: Katolikus bázisközösségi mozgalmak. In: Horváth Zs: Hitek és emberek. ELTE Szociológiai-Szociálpolitikai Intézet, Budapest 1995
  McGuire, M: Toward a Sociological Interpretation of the Catholic Pentecostal Movement, 1975
  Nemzetközi Vallászabadság jelentések: http://bucharest.usembassy.gov/US_Policy/2005_IRF_En.html

 9. Szekták: történeti áttekintés és tipizálás

  Wilson, Bryan: The American Sects: Their Impact on Europe, 128-148
  Berger, Peter L: McJesus Kft. Egyházak mint vállalkozók.http://ourworld.compuserve.com/homepages/merleg/201ta1.htm#ta3
  Fehér Ágnes: A szabadegyházak. In: Gesztelyi Tamás (szerk.): Egyházak és vallások a mai Magyarországon. Budapest, 1991, Akadémiai Kiadó, 121-141. oldal
  Kiegészítő irodalom:
  A „történelmi” kisegyházak, szabadegyházak http://mek.niif.hu/02100/02185/html/288.html
  Bereczki Lajos (szerk.): „Krisztussal járva követségben.” Tanulmányok a magyar baptista misszió 150 éves történetéből. Budapest, 1996, Baptista Kiadó,193-250, 267-286. oldal
  Kardos László – Szigeti Jenő: Boldog emberek közössége. A magyarországi nazarénusok. Budapest, 1988, Magvető Kiadó, 297-569. oldal
  Rajki Zoltán: A H. N. Adventista Egyház története 1945 és 1989 között Magyarországon. Budapest, 2003, Advent Kiadó.
  Tóth László – Makovei János – Kovács Béla – Pataky Albert: A pünkösdi mozgalom Magyarországon. Budapest, 1998, Evangéliumi Pünkösdi Közösség, 155-208. oldal

 10. Szekták: viszonyuk az állammal és a társadalommal

  Stark, R. – Finke, R.: Church and Sect. In: Acts of Faith, 142-162
  Wilson, B: Survival: The Sect Against the World, 23-45
  Wilson, B: How Sects Evolve. Isuues and Unterferences, 105-127
  Kiegészítő irodalom:
  God’s Warriors dokumentumfilmek
  Horváth Zsuzsa: Egy szabadkeresztény gyülekezet, 153-232
  Jesus Camp film

 11. Új vallási mozgalmak (NRM / UVM)

  Barker Eileen: What are New Religious Movements Like? In: Barker, E: New Religious Movements. A Practical Introduction. HMSO, London 1992, 9-37
  Robbin, Thomas: Az új vallási mozgalmak és a társadalom: elméletek és magyarázatok. Replika, 1996
  Kiegészítő irodalom:
  Kamarás István: A globális és a lokális jegyei a magyarországi új vallási jelenségekben. In: Kamarás I: Kis magyar religiográfia, 2003 Pécs, Pannónia, 340-357
  Kamarás István: Krisnások Magyarországon, 28-97

 12. Egy új paradigma: a vallásgazdasági megközelítés és tanulságai

  Stark, R. – Finke, R.: A Theoretical model of Religious Economics. In: Acts of Faith, 193-217

 13. Vallás és egészség, vallás és életminőség kapcsolatának vizsgálata

  Kopp Mária – Székely András – Skrabski Árpád: Vallásosság és életminőség az átalakuló társadalomban. Confessio 2006/1 (ábrákkal: www.dmrek.hu/download/koppmaria_vallasossag.doc)
  Pikó Bettina: A vallás és egészség kapcsolatának szociológiai értelmezése http://www.socio.mta.hu/mszt/19993/piko.htm

 14. Összefoglalás, ismétlés

  Kiegészítő irodalom
  A népi vallásosság. In: Magyar népi kultúra. Tankönyv. Kolozsvár, 1999. 106–110.
  Alszeghy Zoltán: Vádlottak padján. In: Erdélyi Zs. (szerk.): Boldogasszony ága. Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Bp., 1991. 13–28.
  Annus Irén: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza.169–188.
  Bálint Sándor: A magyar vallásos népélet kutatása. In: Vallási néprajz III. Bp., 1987. 8–66.
  Bálint Sándor: A magyar vallásos néprajz körvonalai. Előszó. In: Népünk ünnepei. Bp., 1938. 5–85.
  Bálint Sándor–Barna Gábor: Búcsújáró magyarok. Bp., 1994.
  Bartha Elek: A megszentelt idő. In: Uö: Vallásökológia. Debrecen, 1992. 123—140.
  Bodrogi Tibor: Előszó. In: Vittorio Lanternari: Gyarmatosítás és vallási szabadságmozgalmak. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1972. 7–18.
  Boyer, Paul–Nissenbaum, Stephen: Boszorkányok Salemben. Osiris Kiadó, Budapest, 2002. 45–73.
  Durand, Gilbert: A vallásos ember és szimbólumai. In: Ries, Julien (szerk.): A szent antropológiája. Bp., 2003. 75–124.
  Durkheim, Emile: A vallási élet elemi formái. Budapest, L’Harmattan, 2003.
  Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék. Bp., 1976/1978/1999.
  Eriksen, Thoman Hylland: Vallás és rítus. In: Kis helyek – nagy témák. Bevezetés a szociálantropológiába. Gondolat Kiadó, Budapest, 263–284.
  Erőss Alfréd: Lelkipásztori néprajz. Gyulafehérvár, 1998.
  Fejős Zoltán (szerk.): Idő és antropológia. Bp., 2000.
  Gerardus van der Leeuw: A vallás fenomenológiája. Budapest, 2001.
  Hobsbawm, Eric: A millenárius mozgalmak I: lazzarettisták. In: Uő. Primitív lázadók. Vázlatok a társadalmi mozgalmak archaikus formáiról a XIX. és a XX. században. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1974.
  Jádi Ferenc Ferenc – Tüskés Gábor: A népi vallásosság pszichopatológiája. Egy hasznosi parasztasszony látomásai. In: Tüskés Gábor (szerk.): „Mert ezt Isten hagyta...” Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1986. 516–556.
  Julien Ries: A vallásos ember és a szent az új antropológiai szemlélet megvilágításában. In: Uő. (szerk.): A szent antropológiája. Bp., 2003. 27–54.
  Kamarás István: Krisnás habitusok (Két magyarországi Krisnahívő csoport vallásossága, életstílusa és ízlése). In: Vallásosság / változatok, 153–168.
  Kertész Ágnes–Takács András: István után 1000 évvel: újtáltosság Magyarországon az ezredfordulón. Korunk, 2006/1, 117–122.
  Kis-Halas Judit: A wiccától a cyberboszorkákig: Újboszorkány kultuszok a 20. században. Rubicon. 16. évf. 7. sz., 2005. 56–61.
  Kiss László: Az „ezeréves birodalom”. A millenarista eszme állandósága és változása a népi szektákban és mozgalmakban. Szofi. 2002/VI., 1–2. sz., 120–130.
  Lammel Annamária–Nagy Ilona: Parasztbiblia. Bp., 1985/1995.
  Lévi, Giovanni: Egy falusi ördögűző és a hatalom. Osiris Kiadó, Budapest, 2001. 19–52.
  Manga János: A hasznosi tömegpszichózis. (A búcsújáróhelyek és a “hasznosi csoda” összefüggései) Etnographia, 1962, 353–388.
  Máté-Tóth András, Nagy Gábor Dániel, Török Péter: A vallási hovatartozás generációk közti változása néhány kisebb egyház tagságánál. 113–130.
  Máté-Tóth András, Nagy Gábor Dániel: Vallásosságtípusok néhány új vallási mozgalomban. In: Vallásosság / változatok, 47–74.
  Máté-Tóth András, Török Péter, Nagy Gábor Dániel: Az új vallási közösségek viszonya a társadalomhoz. Nyitottság, zártság, vonzerő néhány új vallási közösség tagjainál. In: Vallásosság / változatok, 29-46.
  Máté-Tóth András: Igazodási preferenciák néhány vallási közösségben. In: Vallásosság / változatok,75–90.
  Mezei Sára, Nagy Gábor Dániel, Máté-Tóth András: Vallási orientáció néhány magyarországi vallási közösségben. In: Vallásosság / változatok, 91–112.
  Otto, Rudolf: A szent. Az isteni eszméjében rejlő irracionális és viszonya a racionálishoz. Budapest, 1997
  Paksa Katalin: Népi előénekesek – egyházi népénekek. In: Czövek Judit (szerk.): Imádságos asszony. Tanulmányok Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére. Bp., 2003. 241–248.
  Peter Burke: Népi kultúra a kora újkori Európában. Bp., 1991. 213–285.
  Pócs Éva (szerk.): Lélek, halál, túlvilág. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Bp., 383–395
  Pócs Éva (szerk.): Sors, áldozat, divináció. Budapest, Janus/Osiris, 2001.
  Szenes Márta: Új vallási mozgalmakba belépett fiatalok életútjellemzői a megtérést megelőzően. 189–220.
  Tánczos Vilmos.: Egyház, vallás – népi kultúra. Korunk 1993/8. 9–22.
  Tánczos Vilmos: Folklórszimbólumok. Kolozsvár, 2006
  Török Péter: A vallási entitások tipologizálása és alkalmazása a magyar helyzetre. In: Vallásosság / változatok, 9–20.
  Török Péter: Az Egyesítő Egyház. In: Vallásosság / változatok, 131–152.
  Voigt Vilmos: A „szent” és a „szentség”. In: A vallási élmény története. Bp. 2004. 70–76.; Eliade, Mircea: A szent és a profán. A vallási lényegről. Budapest, 1987/1996.
  Voigt Vilmos: A vallási élmény története. Bp. 2004.
  Voigt Vilmos: A vallások társadalomtörténeti típusai. In: A vallási élmény története. Bp., 2004. 31–51.

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 0 | Szeminárium: 2 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 0 | Szeminárium: 28 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 16 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 6 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 12 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 2 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 36 óra/szemeszter.
 • Összesen: 64 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

Minden résztvevő bemutat egy szabadon választott olvasmányt a megjelölt irodalomból, a kapcsolódó óra keretében (40%). Írásbeli záróvizsga (60%).

Bibliográfia

Könyv

Tanulmány folyóiratban