Újszövetségi teológia

Újszövetségi teológia a Jézus-kutatás és az őskeresztény kutatások legújabb eredményeinek figyelembe vételével.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

- az ősegyház teológiai pluralizmusának ismerete és az egyes teológiai nézőpontok felismerése az újszövetségi szövegek alapján - a kanonikus és extrakanonikus bibliai irodalom viszonyának ismerete - a Jézus-kutatás "politikumának" felismerése a mai szakirodalomban - a szubveszív jézusi üzenet és a mítoszalapítő őskeresztény üzenet különbségének felismerési és értelmezési képessége

Óraszerkezet

 1. Jézus-kutatás: története és jelene (Úsz. teológia vs. Jezuológia; kérdés izgalma; történeti lépcsők; a jelen tendenciái; a félév ígérete)

  Sz1. Jézus életeseményei: Születése és halála

  Olvasmány:

  • Funk, Robert: Honest to Jesus: Jesus for a New Millennium, 17-29 (13)
  • Theissen, Gerd, Mertz, Annette: Historical Jesus: A Comprehensive Guide, 151-161 (11)
 2. Miért éppen ott és miért éppen akkor? Politikai és vallási alapvonások. Jézus-mozgalom: radikális erőszakmentes ellenállási mozgalom?

  Sz2. Hellenista filozófiák

  Olvasmány:

  • Vermes Géza: A zsidó Jézus, 57-77 (21)
  • Ferguson, Everett: A kereszténység bölcsője, 25-58 (34) 265-335 (71)
  • Long, A. A.: Hellenisztikus filozófia
 3. Isten országa: Jézus prédikálásának középponti eleme; az eljövendő jelenvalósága

  Sz3. A fontosabb újszövetségi kéziratok és a kanonizálás folyamata

  Olvasmány:

  • Vermes Géza: Jézus és a judaizmus világa, 57-80 (24)
  • Varga Zsigmond J.: Újszövetségi bevezetés, 17-109 (93)
  • Funk, Robert: Honest to Jesus: Jesus for a New Millennium, 94-97 (4)
 4. Isten országa mint a maga tökéletességében megnyilatkozó teremtés (A kiteljesedő teremtés mint Isten országa középponti eleme)

  Sz4. A mediterrán világ értékrendje.

  Olvasmány:

  • Ferguson, Everett: A kereszténység bölcsője, 430-450 (21)
  • Czire Szabolcs: Jézus világának mikroszociológiai / antropológiai dimenziói. Becsület és szégyen, kollektív személyiség, 256-271 (16)
  • Douglas, Mary: Rejtett jelentések. Antropológiai tanulmányok, 289-316 (28)
  • Malina, Bruce J.: The New Testament World: Insights from Cultural Anthropology
 5. Jézus gyógyításai (csodái) akkor és most (I.): értelmezéstörténet, mai megoldások

  Sz5. Misztériumi vallások

  Olvasmány:

  • Vermes Géza: A zsidó Jézus, 78-108 (31)
  • Kovács Károly: Hellenizmus, Róma, zsidóság. Az Újszövetség korának világa
  • Burkert, Walter: Ancient Mystery Cults
  • Godwin, Joscelyn: Mystery Religions in the Ancient World
  • Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története
  • Hegyi Dolores: Polis és vallás. Bevezetés a görög vallástörténetbe
 6. Jézus gyógyításai (csodái) akkor és most (II): a gyógyulás értelme; teológiai válaszok a csoda kérdésére

  Sz6. Az „ember fia” mint Jézus legfőbb önmegjelölése

  Olvasmány:

  • Czire Szabolcs: Jézus csodáinak értelmezéstörténete a felvilágosodástól napjainkig, 154-175 (22)
  • Czire Szabolcs: Az Egység tükröződései. Unitárius teológiai tanulmányok, 47-61 (15)
  • Vermes Géza: Jézus és a judaizmus világa
  • Dunn, James D. G.: Jesus Remembered: Christianity in the Making, 724-764 (41)
 7. A nyílt asztalközösség mint Isten országának átélhető valóság-transzformációja

  Sz7. A zsidó ünnepek

  Olvasmány:

  • Bolyki János: Jézus asztalközösségei, 169-189 (21)
  • Lange, de Nicholas: A zsidó világ atlasza
  • N. N.: A judaizmus
  • Jólesz Károly: Zsidó hitéleti kislexikon
  • Simon Philip de: Zsidó rítusok és jelképek
 8. Az asztalközösségtől az utolsó vacsora áldozat-kultuszi motívumán át az egyházi úrvacsoráig (eucharisztiáig)

  Sz8. Gnoszticizmus

  Olvasmány:

  • Vermes Géza: Jézus változó arcai, 87-128 (42)
  • Kovács Károly: Hellenizmus, Róma, zsidóság. Az Újszövetség korának világa
  • Ferguson, Everett: A kereszténység bölcsője
  • Smooley, R., Kinney, J.: Hidden Wisdom – A Guide to Western Inner Traditions, 25-44 (20)
 9. Jézus felmagasztalása, megistenítése mint disszonancia-elhárítás és többletnyújtás. A megistenített Jézus és a monoteizmus

  Sz9. Passió viták

  Olvasmány:

  • Theissen, Gerd: Az első keresztyének vallása, 33-65 (33)
  • Copan, Paul: Will the Real Jesus Please Stand Up? A Debate between William Lane Craig and John Dominic Crossan
  • Herbst, Karl: A valódi Jézus, 209-248 (40)
 10. Őskeresztény értékváltás a hatalom és tulajdon, a bölcsesség és szentség viszonyában

  Sz10. A kánon kialakulása mint az őskereszténység pluralitásának és egységtörekvésének leképezése

  Olvasmány:

  • Theissen, Gerd: Az első keresztyének vallása, 95-116 (22)
 11. Még egyszer: unitarizmus és Jézus

  Olvasmány:

  • Vermes Géza: Jézus változó arcai, 238-280 (43)
  • Sztankóczy Zoltán: Unitárius bibliai óráink 2: János evangéliuma és a Jánosi levelek, 253-264 (12)
 12. Unitarizmus és Biblia

 13. A Jézus-kutatás jövője

 14. Kiértékelés

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 2 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 28 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 30 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 16 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 18 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 2 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 66 óra/szemeszter.
 • Összesen: 94 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A végső osztályzat a következőkből tevődik össze: kötelező olvasmányok teljesítési minősége (30%), szemináriumi témakidolgozás és bemutatás (20%), szemináriumi aktivitás (10%), záróvizsga (40%).

Bibliográfia

Könyv

Tanulmány folyóiratban

Tanulmánykötet