Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație

  1. Definire și atribuții

 1. Consiliul de Administrație (CA) este organul specializat de conducere care coordonează activitatea academică și economico-administrativă a ITP.
 2. Consiliul de Administrație ITP asigură conducerea operativă a universității și aplică deciziile strategice ale Senatului universitar, conform art. 213, alin. 13 al LEN nr. 1/2011.
 3. CA prin avizările sale determină politica și strategia ITP, reglează organizarea și funcționarea economico-administrativă a Institutului.
 4. 2. Organizare și mandat

 5. Conform art. 211, alin. 7 din Legea nr. 1/2011, Consiliul de Administrație ITP este numit de către Bisericile fondatoare. De regulă, CA este format din rector, prorector, decan, directorul general administrativ, secretarul general și un reprezentant al studenților. Bisericile fondatoare pot delega reprezentanți în consiliu. Consiliul de Administrație este condus de rector.
 6. Membri CA care aparțin comunității academice ITP își desfășoară activitatea în CA pe durata mandatului Senatului ITP.
 7. 3. Proceduri și competențe

 8. CA se întrunește în ședința ordinară cel puțin o dată pe semestru, la convocarea rectorului, iar în lipsa acestuia a prorectorului, ori la solicitarea unei treimi din numărul total al membrilor săi.
 9. Cvorumul de lucru al CA este de jumătate plus unu din numărul total al membrilor, iar deciziile se iau cu majoritatea simplă a celor prezenți.
 10. Dezbaterile CA sunt conduse de rector, iar în lipsa acestuia de prorector.
 11. În exercitarea atribuțiilor sale, hotărârile CA se adoptă cu majoritate simplă, prin vot deschis. Hotărârile se consemnează în procesul verbal de ședință.
 12. La ședințele CA pot fi invitați cu drept consultativ specialiști în diferite domenii administrative, financiare sau juridice, inclusiv consilierii Bisericilor fondatoare.
 13. În domeniul academic CA are următoarele competențe:
  1. Respectând reglementările legale în vigoare, precum și canoanele Bisericilor fondatoare, CA elaborează managementul strategic al ITP prin definirea liniilor concrete de dezvoltare instituțională.
  2. analizează și avizează programele de cooperare cu alte instituții de învățământ superior și de cercetare, din țară și din străinătate;
  3. analizează și avizează propunerile de cifre de școlarizare ale ITP în funcție de cererile Bisericilor fondatoare și de asigurarea cu personal didactic în specialitatea respectivă;
  4. analizează, avizează și avansează propuneri de înființare sau desființare de specializări, centre de cercetare și fundații;
  5. avizează propunerile de programe noi de studii și formulează propuneri către senatul universitar de terminare a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea universității sau care sunt ineficiente academic și financiar;
  6. analizează statele de funcții ale personalului didactic și administrativ, și le avizează în funcția existenței resurselor financiare;
  7. aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice și de cercetare;
  8. prezintă propuneri de referință tuturor comisiilor și consiliilor ITP;
  9. propune Senatului strategii pe termen lung și mediu și politici pe domenii de interes ale ITP;
  10. decide în privința problemelor ce vizează în mod direct satutele, normele și canoanele Bisericilor fondatoare.
 14. În domeniul economico-financiar CA are următoarele competențe:
  1. Adoptă hotărâri cu privire la stabilirea politicilor financiare și asigurarea resurselor de orice tip, la avizarea achizițiilor importante pentru ITP, precum și pentru eficientizarea activităților administrative.
  2. stabilește în termeni operaționali bugetul instituțional;
  3. aprobă execuția bugetară și bilanțul anual;
  4. analizează și avizează raportul anual economico-financiar întocmit de Compartimentul economico-financiar al ITP;
  5. aprobă operațiunile financiare care depășesc plafoanele stabilite de Bisericile fondatoare;
  6. ia decizii privind patrimoniul ITP.
  7. analizează și avizează achiziționarea de imobile necesare procesului de învățământ (proprietate, închiriere, concesionare etc.);
  8. analizează și avizează lucrările de investiții și de reparații capitale la imobilele aparținând ITP sau aparținând Bisericilor fondatoare folosite de ITP;
  9. analizează și avansează propuneri privind îmbunătățirea vieții studențești în cămine și cantine;
  10. analizează și propune construcția de noi spații de învățământ;
  11. analizează propunerile componentelor ITP privind achiziția de mobilier;
  12. analizează și propune repartizarea spațiilor de învățământ și cercetare în funcție de încărcarea spațiilor de învățământ;
  13. analizează și verifică utilizarea resurselor economico-financiare și a dotărilor provenite de la Bisericile fondatoare;
  14. analizează și avizează planurile strategice și planurile operaționale economico-financiare;
  15. analizează și avizează taxele privind școlarizarea, reexaminările, restanțele, eliberările de acte etc.
 15. Compartimentul economico-financiar ITP este direct subordonată Consiliului De Administrație.
 16. 4. Dispoziții finale și tranzitorii

 17. Prezentul Regulament de organizare și funcționare a Consiliului De Administrație constituie anexă la Carta ITP, și intră în vigoare la data adoptării acestuia de către Senat. La aceeași dată se abrogă orice alte reglementări contrare.

Aprobat de către Senatul ITP în cadrul ședinței din data de 16. 04. 2020.

Valid from: 
2020-04-18