II. Tehetséggondozási konferencia a Teológiai Intézetben

"Hit mellé ismeretet" címmel másodszor került megrendezésre az a belső konferencia, amelynek elsőrendű célja, hogy felhívja a figyelmet a tehetséggondozásra a teológiai oktatás körében.


A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben a 2015-2016-os tanév során indult el az a kezdeményezés, amelynek elsődleges célja a tehetséggondozás szervezett intézményi keretek között való működtetése. Az Intézet belső rendezvényeként 2016. október 25-én immár másodjára meghirdetett eseményt élénk érdeklődés kísérte mind az oktatók, mind a hallgatók részéről. Az elhangzó előadások, személyes jellegű beszámolók elsősorban a teológiai oktatásban részt vevő hallgatók szempontjait igyekeztek szem előtt tartani.

A tehetséggondozás hagyományos értelemben szorosan összekapcsolódik a kutatással, a kutatói kompetenciák fejlesztésével, a szakember-neveléssel. Ennek a tevékenységnek elengedhetetlen része az eredmények prezentációja, amely révén az egyéni kutatói munka fontos következtetéseit megosztjuk a külvilággal. Nem mindegy, hogy egy prezentáció hogyan készül el, mi a tartalma, és ezt a tartalmat milyen formában vizualizálja a hallgatóság számára. Kádár Magor, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Politika-, Közigazgatás és Kommunikációtudományi karának oktatója, Hogyan készítsünk prezentációt? című előadásában olyan alapvető elvi és gyakorlati szempontokra hívta fel a figyelmet, amelyek segítségére lesznek mindazoknak, akik igénybe szeretnék venni a modern technika által kínált prezentációs eszközöket szakdolgozatok, vizsgamunkák, kutatási eredmények, de gyakorlatilag bármilyen bemutató elkészítéséhez.

Czire Szabolcs, a Teológiai Intézet unitárius tanszékének oktatója, Lelkészi kiválóság és akadémiai standardok. Eltérő tehetséggondozási szempontok a hittudományokban című előadása vitaindító volt, amely azt a kérdést vizsgálta, hogy vajon mennyiben indokolhatók a klasszikus akadémiai standardok egy lelkészképző intézetben. Mind a belső lelkészi szolgálatra való elhívás, mind a külső elvárás arra vonatkozóan, hogy egy lelkésznek mit kellene tennie, csak kis felületen érintkezik azzal az akadémiai standarddal, amelynek művelésére törekszik véleménye szerint egy teológiai intézet. Ezért a tehetséggondozásnak a teológiai oktatás egészére kellene néznie, a lelkészképzésnek, mint célnak az állandó szem előtt tartásával, amelyben a tudományos teológiai megalapozás mellett helyet kapnak a személyiségformálási szempontok és a gyakorlati alkalmazási készség fejlesztése is.

Kató Szabolcs személyes beszámolóval ötvözött előadása, A tudományos teológiai munka apológiája a diákévek alatt, arra hívta fel a figyelmet, hogy milyen többletet nyújt egy teológus, illetve lelkipásztor életében az, ha az átlagosnál nagyobb figyelmet fordít a teológia egyes területeiben való elmélyülésre. Péld 25:2 szerint az elrejtett isteni dolgok kikutatása királyi feladat, vagyis „a teológia király”. Szabolcs, a Teológiai Intézet egykori diákja, jelenleg a Tübingeni Egyetem doktorandusza, már kolozsvári tanulmányai idején elindult az ószövetségi kutatómunka irányába. Beszámolójában arra hívta fel a figyelmet, hogy van egy jó módszer arra, hogy egy teológiai hallgató viszonylag hamar rájöjjön arra, hogy miben tehetséges. „Ami érdekel, abban tehetséges is vagy” – fogalmazott. Ezt a tehetséget pedig jó már a tanulmányi évek alatt igénybe venni, mert soha ennyi idő nem áll rendelkezésre, mint itt. Rámutatott arra, hogy a tanárokkal való közvetlen kapcsolat, amely korántsem magától értetődő, kiváló lehetőséget biztosít Kolozsváron a kérdések megbeszélésére, az eligazításra. A TDK (Tudományos Diákköri Konferencia) pedig az a fórum, ahol az építő kritika által tovább fejlődhetünk ezen az úton.

Hasonlóképpen erőteljesen személyes élmények által fűszerezett előadást hozott Ősz Sándor Előd, a Teológiai Intézet alumnusa, az Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltárának munkatársa. Bepillantás az egyháztörténész kutató műhelyébe című bemutatójában kitért a saját kutatói életpályájának alakulására, azokra az impulzusokra, amelyek segítették ezen az úton, beleértve azokat a belső, lelki folyamatokat is, amelyek e munka állandó kísérő elemei. Előd rámutatott arra, hogy a tudományt közösségben lehet igazán művelni, amelyhez hozzátartoznak a mentorok, az elődök, a szakértők, a kortárs szakirodalom, a kutató társak. A hallgatók végigkísérhették az előadót a Szenczi Molnár Albert és Szenczi Molnár János Kálvin-leveleivel kapcsolatos izgalmas kutatóútján, így nyerve egészen közeli képet egy egyháztörténeti kutatás rejtelmeiről.

Simon János, a Teológiai Intézet korábbi hallgatója, gyülekezeti lelkipásztor, az Amsterdami Protestáns Teológiai Egyetem doktorandusza, Hatások és motivációk a kutatóvá válás útján című személyes hangvételű prezentációjában a lelkipásztor-kutató szempontjából reflektált a tehetséggondozásra. A tehetséggondozás ugyanis túlnyúlik a teológiai oktatás időszakán. A hallgatóságot végigvezette azon állomáshelyek mentén, amelyek alapvetően meghatározták a teológia iránti fokozott érdeklődésében. Ezen állomásokhoz tartozott már az évfolyam, amely folytonos provokáló kérdéseivel tette izgalmassá a tanórákat. De jelentős szerepet kapott a teológia iránt érdeklődő szobaközösség, a cserediák-kapcsolat a külföldi tanulmányút, különböző oktatókkal, mentorokkal kialakított közeli szakmai kapcsolat, és inspiráló közegként egy-egy jó könyvtár. Az újabb és újabb közösségen belüli fellépések fejlesztették a saját álláspont kialakításának készségét, a személyes véleményalkotást. János rámutatott arra, hogy a tudományművelés közösségi ügy, ezért a gyakorlatban is lelkipásztori szolgálatot teljesítő személyek számára is fontos a motiváló közeg és közösség. Ezt a szerepet szeretné felvállalni az Erdélyi Teológus Doktoranduszok Szövetsége (ETeDoSz), amely lehetőséget biztosít a saját kutatási eredmények, olvasmány-beszámolók megvitatására.

Az előadások rendjén többször is elhangzott, a tehetséggondozásban kiemelkedő helyet foglal el közösség, a műhely. Ennek értelmében a Teológiai Intézetnek fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy létrejöjjön egy olyan konkrét, intézményen belüli szervezett keret, amelyben felnőhetnek és beérhetnek azok a csemeték, amelyek az erdélyi teológiai tudomány és művelt egyházi élet kertjét szeretnék ékesíteni.

A konferencia szervezői, Balogh Csaba, a Teológiai Intézet tehetséggondozással megbízott tanára és Simon János, az ETeDoSz vezetője köszönetet mondanak a bátorító pozitív visszajelzésekért, az építő kritikákért, az intézeti adminisztráció által a lebonyolításban nyújtott segítségéért, illetve a Nemzeti Tehetségprogram anyagi támogatásért, amely hozzájárult e program megszervezéséhez.

Az eseményről készült felvételek megtalálhatók a galériában.

Kapcsolódó képgaléria

Kádár Magor előadása
Kádár Magor előadása
Kádár Magor előadása
Kádár Magor előadása
Kádár Magor előadása
Kádár Magor előadása
Czire Szabolcs előadása
Czire Szabolcs előadása
Czire Szabolcs előadása
Czire Szabolcs előadása
Czire Szabolcs előadása
Czire Szabolcs előadása
Kató Szabolcs előadása
Kató Szabolcs előadása
Kató Szabolcs előadása
Kató Szabolcs előadása
A konferencia résztvevői
A konferencia résztvevői
Aki kérdez: Józsa Bertalan
Aki kérdez: Józsa Bertalan