Dogmatika I

A dogmatika a keresztyén tanok rendszere. Legfontosabb elemei: az istenismeret filozófiai lehetőségének vizsgálata; az isteni önkijelentés, mint a teológiai istenismeret forrása; teremtéstan (annak teológiai tartalma, a rossz problémája, teremtésvédelem); antropológia; krisztológia és szoteriológia (Krisztus személyéről és művéről, a megváltásról való tanítás); pneumatológia (a Szentlélek személye és műve); ekkléziológia (egyháztan és sákramentumok); eszkatológia (a végső időkről szóló tanítás). Az előadások és szemináriumok célja a felsorolt tanítások megismertetése és az azokra vonatkozó ismeretek elmélyítése kialakulásuk és fejlődésük szellemtörténeti kontextusában különös tekintettel a reformáció hitvilágára. További cél annak a képességnek a kialakítása, mellyel a diák a nyert ismeretek birtokában képes a kortárs kulturális közegben számot adni a keresztyén hit időszerűségéről. Ennek érdekében értelmezzük a keresztyén tanítás klasszikus és mai szövegeit.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A diák képes lesz a keresztyén hit tartalmának elemzésére és értékelésére, illetve a különböző szolgálati területeken való "hasznosítására".

Általános kompetenciák

A diák a nyert ismeretek birtokában képes a kortárs kulturális közegben számot adni a keresztyén hit időszerűségéről

Óraszerkezet

# Cím
1 A dogmatika neve, fogalma, tartalma; hitvallás és dogma; a dogmatika viszonya a többi teológiai diszciplinához; négy jellemzője: tartalmában reproduktív és produktív, formáját tekintve tudományos és egzisztenciális.
2 A teológiai nyelv természete: analógia, metafora, akkomodáció.
3 A kijelentés fogalma, Deus absconditus – Deus revelatus, revelatio generalis, revelatio specialis, folyamatos vagy lezárt kijelentés.
4 A kijelentés forrásainak tekintett valóságok: a Szentírás, az értelem (deizmus, racionalizmus), a hagyomány (egy forrás, vagy két forrás?), a vallási tapasztalat (egzisztencializmus, a vallásos tapasztalat feuerbach-i kritikája).
5 Az ige hármas alakja: a kijelentett Ige Jézus Krisztus, az írott Ige, a hirdetett Ige; az írásértelmezés reformátori elvei
6 A két szövetség egysége; a Sola Scriptura elve; a „Bibliakritika” jogosultsága és határai.
7 A hit fogalma, a hit, mint ismeret és bizalom
8 A hit és értelem viszonya; ugyanez Aquinói és Luther gondolkodásában; a hitetlenség arcai.
9 Az isteni attribútumok: Isten, mint agape; aseitas, immutabilitas, infinitas, omnipotentia, omnipraesentia; Isten szenvedésének kérdése; az ateizmus problémája.
10 A Szentháromság-tan meghatározása; bibliai alapjai; antitrinitárius eszmék; a tan gyakorlati jelentősége; a Szentháromság analógiái; a filioque-vita.
11 A teremtéstan tartalma, Isten teremtő munkájának modellejei, Isten jelenléte a világban; Isten, mint Atya: a gondviselés (creatio continua, conservatio, gubernatio).
12 Unde malum? – a rossz problémája (Irenaeus, Augustinus, Barth); csoda és természeti törvény.
13 Az ember – a teremtés és/vagy az evolúció eredménye?
14 A teremtett ember. Az imago dei tan teológiai tartalma és annak határai.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
4 óra/hét 2 2 0
56 óra/szemeszter 28 28 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 156
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 65
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 25
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 8
Személyre szabott konzultáció 2
Szorgalmi idő összesen 100

Vizsgáztatás

A hallgatónak ismernie kell a téma alapfogalmait, hátterét a bibliai, óegyházi, középkori és reformátori tanításban, továbbá aktualizálnia kell a különböző kérdések mai vetületeit.

Bibliográfia

Könyv