Regulamentul de funcţionare a Comisiei pe programele de studii

  1. Constituire

 1. Comisia pe programele de studii (Teologie protestantă pastorală – licență, Teologie protestantă pastorală aplicată – masterat) a ITP (în continuare: CPS) se organizează şi funcţionează în concordanţă cu prevederile legislației în vigoare, a Cartei şi a hotărârilor Senatului ITP.
 2. CPS se află în subordinea profesională a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii ITP şi în subordinea administrativă a Rectoratului.
 3. CPS urmăreşte iniţierea, revizuirea şi actualizarea programului de studiu de masterat, în acord cu misiunea ITP, implementând recomandările Comisiei pentru calitate bazate pe evaluările experţilor, urmând astfel asigurarea continuităţii de activitate didactică calitativă în cadrul ITP, în concordanţă cu dinamica naţională, europeană şi internaţională în domeniu.
 4. 2. Obiective şi competenţe

 5. CPS are următoarele obiective şi atribuţii:
  1. să elaboreze programul de studii de masterat pentru specializarea de teologie protestantă pastorală, având în vedere strategia şi cerinţele specifice privind introducerea sistemului de management al calităţii în programul de studiu de masterat, recomandate de către Comisia pentru calitate, precum şi criteriile şi metodologia de evaluare şi auditare a acestuia în cadrul ITP;
  2. să aplice criteriile necesităţilor academice, sociale şi spirituale a dezvoltării programului de studii de masterat, având în vedere grupul ţintă de masteranzi aparţinând Bisericilor susţinătoare;
  3. să aplice criteriile calităţii în programul de studiu în curs de elaborare, elaborat sau în curs de revizuire, recomandate de către Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității;
  4. să ţină cont de sugestiile şi evaluările primite din partea studenților, masteranzilor, a cadrelor didactice ITP, a Bisericilor susţinătoare şi a rezultatelor evaluări interne şi externe de ameliorare a programului de studiu de masterat publicate de către Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității;
  5. să coopereze cu Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, cu comisii constituite în scopul elaborării programelor de studii similare sau înrudite din ţară sau străinătate;
  6. să ţină cont de cadrul legislativ ce permite dezvoltarea programului de studii de masterat şi a cerinţelor ce decurg din reglementări naţionale, locale sau instituţionale;
  7. să aplice consideraţiile şi argumentele legate de managementul strategic al ITP şi de modul în care acesta este interesat în dezvoltarea programului de studii de masterat;
  8. să elaboreze şi/sau să revizuiască programul de studii de masterat în concordanţă cu cerinţele actuale ale Bisericilor susţinătoare referitoare la competenţele profesionale şi sociale aşteptate de aceştia după absolvirea programului de studii de licență și, respectiv, masterat;
  9. să formuleze rezultatele aşteptate ale programului de studii de masterat proiectat, exprimate prin portofoliul competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor pe care viitorii masteranzi le vor obţine;
  10. în funcţie de cerinţele noi identificate în timpul anului sau prin procesul de evaluare al calităţii, să aplice îmbunătăţiri calitative privind introducerea unor discipline noi, modificarea numărului de ore, felul activităţilor didactice etc., în planul de învăţământ al specializării.
 6. 3. Structură şi organizare

 7. Structura organizatorică şi funcţionarea CPS se stabilesc prin hotărârea Consiliului Facultății.
 8. CPS are următoarea structură:
  1. coordonatorul programului de studiu, numit de către Consiliul Facultății;
  2. 3 cadre didactice delegate de Consiliul Facultății;
  3. un reprezentant al masteranzilor.
 9. Coordonatorului programului de studii de masterat trebuie să aibă cel puţin titlu de conferenţiar universitar.
 10. Mandatul fiecărui membru al CPS este de 4 ani.
 11. Reuniunile în plen au loc semestrial sau la nevoie.
 12. CPS lucrează în mod integrat cu Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din cadrul ITP.
 13. 4. Atribuţii şi drepturi

 14. CPS are următoarele atribuţii:
  1. elaborează şi adoptă propriul regulament de funcţionare, şi-l prezintă spre aprobare Senatului ITP;
  2. adoptă politica privind calitatea programelor de studii;
  3. aplică sistemul de management al calităţii privitor la programele de studii;
  4. informează Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității privind fazele de lucru/revizuire pe programele de studii.
 15. Drepturile membrilor CPS:
  1. să propună activităţi de dezvoltare profesională în domeniul calităţii a membrilor comisiei;
  2. să folosească colaboratori externi, experţi în domeniul elaborării programelor de studii de calitate;
  3. activităţile realizate în calitate de membru al CPS pot fi luate în considerare la acordarea premiilor sau distincţiilor.

Prezentul Regulament a fost revizuit şi aprobat de către Senatul ITP în cadrul şedinţei din data de 26.01.2011, și revizuit de către Senatul ITP în cadrul şedinţei din data de 18.07.2014.

Valid from: 
2014-07-18