Scurt istoric al Institutului Teologic Protestant

 • 1568 – Ca urmare a Reformei se înfiinţează în cadrul Colegiul Unitarian din Cluj, un curs special pentru formarea preoţilor unitarieni.
 • 1622 – În timpul lui Gabriel Bethlen, principele Transilvaniei s-a înfiinţat academia teologică Collegium Academicum în Alba Iulia pentru formarea preoţilor reformaţi.
 • 1662 – Academia Collegium Academicum s-a mutat la Aiud.
 • 1895 – Biserica Reformată din Ardeal a hotărât transferarea Academiei la Cluj, construind o clădire nouă şi modernă pentru aceasta. În această clădire funcţionează şi în prezent Institutul Teologic Protestant de azi. Academia din Cluj şi-a început activitatea didactică la data de 15 septembrie 1895 sub denumirea Facultatea Teologică Evanghelico-Reformată al Eparhiei din Ardeal. Academia din Aiud şi-a continuat activitatea didactică în forma de gimnaziu bisericesc.
 • 1948 – În clădirea Facultăţii Teologice Evanghelico-Reformate din Cluj s-a înfiinţat Institutul Teologic Protestant de Grad Universitar în temeiul Legii Cultelor, Decretul nr. 177/1948 (art. 44-52) în urma Deciziunii Ministerului Cultelor nr. 42.898/1948, unind într-o instituţie comună formarea viitorilor preoţi pentru cele patru biserici protestante istorice din România: Biserica Reformată, Biserica Evanghelică C.A., Biserica Evanghelică C.A.S.P. şi Biserica Unitariană. Conform art. 16. litera b. al Deciziunii Institutul Teologic Protestant de Grad Universitar din Cluj este abilitat să organizeze studii de doctorat. Conform acestor acte normative controlul statului: aprobarea planurilor de învăţământ, atestarea diplomelor de licenţă şi de doctor în teologie, aprobarea numirilor cadrelor didactice, confirmarea titlurilor didactice de conferenţiar universitar şi profesor universitar a fost exercitat de către Ministerul Cultelor, respectiv Departamentul Cultelor sau Secretariatul de Stat pentru Culte.
 • 1990 – În cadrul Institutului Teologic Protestant de Grad Universitar s-au înfiinţat facultăţile:
  • Facultatea de Teologie Reformată Didactică cu sediul în incinta Institutului şi
  • Facultatea Reformată Sulyok István cu sediul la Oradea.
 • 1993 – Biserica Reformată din Ardeal pe baza unei convenţii cu Universitatea Babeş-Bolyai înfiinţează Facultatea de Teologie Reformată în cadrul UBB cu specializările:
  • Teologie-Asistenţă socială şi
  • Teologie-Litere.
 • Concomitent cu acest act specializările Facultății de Teologie Reformată Didactică din Cadrul Institutului Teologic Protestant de Grad Universitar au intrat în lichidare.
 • 1993 – Potrivit Legii 88 din 17 decembrie 1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor (art. 9; 12; 14; 15; 27; 29) a garantat statutul Institutului prin art. 12.
 • 1996 – Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.371 din 3 decembrie 1996 cu privire la acordarea autorizării de funcționare provizorie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoașterea diplomelor conform art. 2. Institutul Teologic Protestant de grad universitar din Cluj-Napocacu cu specializarea Teologie protestantă pastorală, forma de învăţământ şi durata studiilor: zi, 4 ani este considerată ACREDITATĂ, fiind o instituție în funcțiune înainte de 22 decembrie 1989.
 • 1997 – Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 294 din 16 iunie 1997 cu privire la funcționarea instituțiilor de învățământ superior, în conformitate cu prevederile Legii, nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca este recunoscută acreditată cu specializarea Teologie protestantă pastorală şi a primit autorizare de funcţionare provizorie pentru specializările Teologie reformată-Asistenţă socială (Oradea) şi Teologie reformată-Limba şi literatura germană (Oradea). În această Hotărâre denumirea Institutului Teologic Protestant de Grad Universitar se înlocuieşte cu denumirea Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca.
 • 1999 – Senatul Institutului Teologic Protestant aprobă transferul specializărilor Teologie reformată – Asistenţă socială (Oradea), Teologie reformată – Limba şi literatura germană (Oradea) şi Muzică religioasă (Oradea) la Universitatea Creştină Partium.
 • 2000 – Deşi instituţiile teologice existente atât în ţară cât şi în Europa înainte de 1989 au funcţionat cu durata studiilor de 5 respectiv 6 ani, totuşi în Hotărârile de Guvern mai sus amintite ele apar cu 4 ani, doar în Hotărârea de Guvern nr. 696/17.08.2000 pentru înlocuirea anexelor nr. 1 şi 2. la HG nr. 535/1999 privind autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particulare Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca apare la poziţia 46. cu specializare acreditată: Teologie protestantă pastorală cu durata studiilor 5 ani şi în Hotărârea de Guvern nr. 645/ 2000 cu privire la profilurile, specializările, durata studiilor, precum şi titlurile obţinute de absolvenţii învăţământului universitar, cursuri de zi apar aceste specializări teologice pastorale cu durata studiilor corectă de 5 ani respectiv de 6 ani. Prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3525 din 30 martie 2000 privind confirmarea titlurilor de doctor acordate în baza Deciziunii nr. 42898/13.11.1948 a Ministrului Cultelor pentru anumite institute superioare de profil teologic, art. nr. 1.: „Se recunosc titlurile ştiinţifice de doctor acordate de către instituţiile superioare de profil teologic în baza Deciziunii nr. 42898/13.11.1948 a Ministrului Cultelor”; iar prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale cu nr. 3776 din 10 mai 2000 Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca i s-a confirmat calitatea de Instituţie Oragnizatoare de Doctorat.
 • 2002 – Instituţia a înaintat cererea şi dosarul de evaluare periodică externă care au fost depuse la Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu nr. 28729/11.04.2002.
  În urma acestei evaluări statutul Institutului rămâne neschimbat. Acest fapt este confirmat şi în răspunsul primit de la ARACIS, cu nr. 1386/05.XII.2006, la cererea Institutului, cu nr. 944/2006. După 2002, Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca împreună cu celelalte instituţii teologice care au funcţionat şi înainte de 1989 au fost încadrate între instituţiile particulare cu autorizare de funcţionare provizorie iar pe baza Hotărârii Guvernului nr. 916 din 11 august 2005 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu şi a specializărilor din domeniile studiilor universitare de licenţă la poziţia 10. Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca este trecut cu specializarea Teologie protestantă pastorală autorizată să funcţioneze provizoriu.
 • 2006 – Institutul Teologic Protestant din Sibiu a încheiat un contract de fuziune prin absorbţie cu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, cu condiţia ca preluarea doctoranzilor, aflaţi sub îndrumarea cadrelor didactice din Institutul Teologic Protestant din Cluj, se va efectua după înfiinţarea şi acreditarea IOD-lui în cadrul Universităţii Lucian Blaga Sibiu (art. 11 din Protocolul încheiat între Universitatea Lucian Blaga şi Institutul Teologic Protestant din Sibiu).
 • 2007 – Pe baza Hotărârii Guvernului nr. 676 din 28 iunie 2007, privind domeniile de studii universitare de licenţă, Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca este trecut ca
  autorizat provizoriu cu specializarea acreditată Teologie protestantă pastorală cu forma de învăţământ zi şi cu un număr de 240 credite, adică specializarea de bază pentru cei admişi în anul universitar 2007–2008 va fi de 4 ani. Senatul Institutului, precum şi forurile superioare ale Bisericilor susţinătoare Institutului au aprobat programele de studii elaborate pentru această formă de pregătire a viitorilor preoţi, cu specificarea, că după 4 ani de pregătire de bază vor avea încă 2 ani de pregătire de masterat. Pe pagina web al ARACIS, Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca apare printre: „Instituţii de învăţămînt superior particulare – acreditate prin lege, sau existente înainte de 1989 –teologice”. Poziţia: 31. În decembrie 2007 Institutul Teologic Protestant depune la sediul ARACIS dosarul de evaluare internă în vederea acreditării instituţionale.
 • 2008 – Echipa de experţi evaluatori din partea ARACIS vizitează ITP între 12–14 martie. În urma vizitei se întocmesc documentele relevante (fişa vizitei etc.) în vederea ameliorării calităţii procesului de învăţământ în cadrul ITP. Colectivul de muncă însărcinat cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute în Planul de Măsuri adoptat după primirea Raportului preliminar din partea echipei de vizită îşi continuă activitatea, înaintând către ARACIS noile documente, măsuri şi proceduri necesare pentru îmbunătăţirea managementului calităţii şi facilitarea procesului de acreditare instituţională. Printre altele, una dintre realizările în urma acestor demersuri este şi înregistrarea la Biblioteca Naţională a României a Editurii Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca.
 • 2009 - În data de 31 august 2009 Consiliul ARACIS validează acreditarea instituţională a ITP.
 • 2010 - Acreditarea instituţională a ITP este confirmată prin publicarea HG 631/2010 în Monitorul Oficial al României.
 • 2011 - În februarie 2011 ITP depune la sediul ARACIS Raportul de Autoevaluare în vederea acreditării programului de masterat "Teologie Protestantă Pastorală Aplicată".