Intertestamentális kortörténet

Két évezreddel ezelőtt az Ószövetség és az intertestamentális kor talajából táplálkozó Keresztelő János útkészítése, majd Krisztus fellépése és a keresztyén ősgyülekezet új értékeket teremtett a tradíció biztos és mindenki által elfogadott, becses alapjain. Ennek az új értéknek a megszületése egy hosszabb folyamat eredménye; s ahol folyamatról beszélünk, ott szintén az ó és az új kapcsolatáról van szó.

A Krisztus előtti bő három évszázad folyamán olyan változások mentek végbe a zsidóság kebelében, amelyek messzemenően hozzájárultak a palesztinai és a diaszpórában élő zsidó közösségek lelki-szellemi arculatának átformálódásához. Ez a kor igen-igen mozgalmas volt, és ennek szellemi-kegyességi örökségéből nőtt ki a keresztyénség és a rabbinista zsidóság.

Általános célkitűzés: a hallgatók ismerkedjenek meg az intertestamentális kor történetével, társadalmi, gazdasági, politikai változásaival, irodalmával, zsidó kegyességi irányzataival.

Sajátos célkitűzés: a hallgatók ismerkedjenek meg az intertestamentális kor teológiai gondolkozásának fejlődésével és árnyaltságával.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató képes látni az Ószövetség és Újszövetség közötti szoros kapcsolatot, Jézus Krisztus tanításának sajátosságait, illetve azt is, hogy Jézus tanítása mennyire aktuális a felekezeti és társadalmi együttélés vonatkozásában.

Általános kompetenciák

A hallgatók képesek meglátni az ószövetségi teológiai gondolkodás továbbfejlődését az intertestamentális korban, illetve annak hatását az újszövetségi tanításra.

Óraszerkezet

# Cím
1 A Makkabeusok kora: a kor előzményei, a Makkabeusok I. könyve, a Makkabeusok uralma és hanyatlása
2 A Makkabeusok mozgalmának teológiai háttere: törvényhűség, „buzgalom”. 1Makk jellegzetességei
3 A Septuaginta: létrejötte, jellegzetességei és jelentősége
4 A szadduceusok. Az irányzat kialakulása, élet- és szemléletmódjuk. A farizeusok. Az irányzat kialakulása, élet- és szemléletmódjuk
5 A farizeus irányzat életvitele, radikális megmozdulásaik. A farizeus és szadduceus kegyesség összehasonlítása
6 Az esszénus irányzat. Források. A qumrani közösség kialakulása és története
7 A qumráni közösség életvitele, belső szervezete és szabályaik és vallási eszméik
8 A qumráni közösség iratai és írásmagyarázási módszerük
9 Az ‛ám há-’árec irányzat, gondolkodásmódjuk és életvitelük, újszövetségi vonatkozások
10 Az egyiptomi therapeuták. A mozgalom kialakulása és életvitelének bemutatása Alexandriai Philón munkái alapján
11 Az egyiptomi therapeuta mozgalom sajátosságai (meditáció, írásmagyarázás, himnuszéneklés). A qumráni esszénus és therapeuta kegyesség összevetése
12 A zélóták. A mozgalom forrásai. Megnevezéseik. Az irányzat kialakulása és története
13 A zélóta mozgalom eszméi. A mozgalom jellemzői: törvény és templom iránti buzgóság, együttműködés Istennel. A zélóták és az Újszövetség.
14 A megismert kegyességi irányzatok összevetése. Jézus tanítása és a kegyességi mozgalmak.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 104
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 25
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 25
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 25
Személyre szabott konzultáció 1
Szorgalmi idő összesen 76

Vizsgáztatás

Szóbeli vizsga: 1. a leadott anyagból; 2. az ajánlott deuterokanonikus és apokrif irodalomból választott olvasmány ismertetése.

Bibliográfia

Könyv

Forráskiadvány

Tanulmány folyóiratban

Cikk