Héber nyelv II

A héber nyelv az Ószövetség legfontosabb eredeti nyelve. Ennek megfelelően az órák célja a klasszikus (bibliai) héber nyelv alapjainak elsajátítása. A szentírás-tudomány elmélyítése érdekében a hallgatók négy szemeszterben megtanulnak bibliai héber nyelven olvasni és írni, megismerkednek a bibliai héber nyelvtan alapjaival, alapszókincsével és ezen keresztül a héber bibliai gondolkodásmód alapelemeivel. A morfológia, a mondattan elsősorban a nyelvgyakorlat során kerül előtérbe. Mivel a tantárgy végcélja a Biblia olvasása és fordítása, a nyelvtanulás is speciálisan erre irányul. Ezért a hallgatók bibliai szövegeken gyakorolva megtanulják a bibliai héber szöveg fordítását és felkészülnek annak szakszerű értelmezésére.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Az eddig elsajátított alaktani ismeretek birtokában a hallgató képes felismerni a héber nyelv és kifejezésmód sajátosságait, és érzékeli az eredeti szöveg és a lehetséges fordítások közötti különbségeket. Az erős, a gutturális és a gyenge igeragozás két csoportjának elsajátításával a hallgató hasznosítani tudja elméleti ismereteit az alaktani szövegelemzésben.

Óraszerkezet

# Cím
1 Erős igék: ismétlés. Időviszonyok rendezése. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.
2 Gutturális igék: qal, nifal, perfectum. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.
3 Gutturális igék: intenzív törzsek perfectuma. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.
4 Gutturalis igék: hifil, hofal perfectum. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.
5 Ismeret-ellenőrzés a gutturális igék perfectumából. Gutturális igék: qal, nifal imperfectum. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.
6 Gutturális igék: intenzív törzsek imperfectuma. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.
7 Gutturális igék: hifil és hofal imperfectum. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.
8 Ismeretellenőrzés: gutturális igék imperfectumából. Gutturális igék: jussivus, cohortativus, imperativus. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek alapján.
9 Gutturális igék: infinitivus és participium. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.
10 Ismeretellenőrzés a gutturális igékből. A gyenge igeragozás szabályai és a gyenge igék áttekintése. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével
11 Számnevek. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével
12 Határozószók. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével
13 Éves anyag áttekintése I. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével
14 Éves anyag áttekintése II. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 1 1 0
28 óra/szemeszter 14 14 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 103
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 50
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 22
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 3
Szorgalmi idő összesen 75

Vizsgáztatás

  • A félév során időben teljesíteni kell minden megírandó nyelvtani ismeret-ellenőrző tesztet. Vizsgára álláshoz az összes teszt alkalmával legalább 7-est kell elérni. Összefoglaló tesztírásra egy-egy nyelvtani egység végén kerül sor, míg rövid, „ötperces teszteket” gyakrabban fognak írni.
  • A kitűzött memoritereket pontosan el kell sajátítani. Nem arra vagyok kíváncsi, hogy a hallgató képes-e bemagolni egy hosszabb vagy rövidebb szöveget, hanem arra, ha képes-e értelemszerűen elmondani egy-egy megtanult igeszakaszt.
  • A paradigma-táblázatok ismerete mellett érteni kell a ragozások logikáját is.
  • A félév végi vizsgán egyidejűleg több kompetenciát kérünk számon: olvasási készség, nyelvtani ismeretek alkalmazása, szókincs ismerete, szövegértés.
  • A hallgató munkaportfoliót készít, amelyet vizsgán úgymond „meg kell védenie”. Ez a dokumentumcsomag tartalmazza a különböző megoldott gyakorlatokat (írás- és betűismereti gyakorlatok, nyelvtani és nyelvi feladatok), a félév során megírt teszteket, a szakirodalom alapján készített táblázatokat, esetleges nyelvtani jegyzeteket, az órai jegyzetből átírt és szótár segítségével kiegészített szójegyzéket. Mind a portfolió, mind pedig a tesztek megírásánál fontos követelmény a szépírás.

Bibliográfia

Könyv