Héber nyelv I

A héber nyelv az Ószövetség legfontosabb eredeti nyelve. Ennek megfelelően az órák célja a klasszikus (bibliai) héber nyelv alapjainak elsajátítása. A szentírás-tudomány elmélyítése érdekében a hallgatók négy szemeszterben megtanulnak bibliai héber nyelven olvasni és írni, megismerkednek a bibliai héber nyelvtan alapjaival, alapszókincsével és ezen keresztül a héber bibliai gondolkodásmód alapelemeivel. A morfológia, a mondattan elsősorban a nyelvgyakorlat során kerül előtérbe. Mivel a tantárgy végcélja a Biblia olvasása és fordítása, a nyelvtanulás is speciálisan erre irányul. Ezért a hallgatók bibliai szövegeken gyakorolva megtanulják a bibliai héber szöveg fordítását és felkészülnek annak szakszerű értelmezésére.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Az írás-olvasás illetve a legelemibb nyelvtani alapismeretek elsajátításával a hallgató olvasni tudja a héber nyelvű szövegeket, illetve elkezdi megtanulni az alaktani szövegelemzés módszereit. Az elsajátított alaktani ismeretek birtokában a hallgató képes felismerni a héber nyelv és kifejezésmód sajátosságait, és érzékeli az eredeti szöveg és a lehetséges fordítások közötti különbségeket.

Óraszerkezet

# Cím
1 Bevezető információk a héber nyelvről, írás-olvasási technikák elkezdése
2 Írás-olvasás elsajátításának folytatása, alapvető hangtani ismeretek
3 A határozott névelő és a személyes névmások. Az olvasás gyakorlása bibliai szövegeken.
4 A mutató, kérdő, vonatkozó, határozatlan és általános névmás. Olvasás gyakorlása, szókincsmegalapozás bibliai szövegek segítségével.
5 Fontosabb kötőszók. A főnév neme és száma. Szókincsfejlesztés bibliai szövegek segítségével.
6 Névmási személyragok. Prepozíciók: bö, kö, lö, et. Szókincsfejlesztés bibliai szövegek segítségével.
7 Prepozíciók: min, im, él, al. Szókincsfejlesztés bibliai szövegek segítségével.
8 Felmérő írása a prepozíciókból. A főnevek statusa (+ begyakorlás példákon keresztül). Szókincsfejlesztés bibliai szövegek segítségével.
9 A héber igeragozás alapfogalmai. Szókincsfejlesztés bibliai szövegek segítségével.
10 Erős igék: perfectum. Szókincsfejlesztés bibliai szövegek segítségével.
11 Erős igék: imperfectum. Szókincsfejlesztés bibliai szövegek segítségével.
12 Erős igék: jussivus, cohortativus, imperativus. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.
13 Erős igék: infinitivus, participium. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.
14 Erős igék: ismeretellenőrzés. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 1 1 0
28 óra/szemeszter 14 14 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 103
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 50
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 22
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 3
Szorgalmi idő összesen 75

Vizsgáztatás

  • A félév során időben teljesíteni kell minden megírandó nyelvtani ismeret-ellenőrző tesztet. Vizsgára álláshoz az összes teszt alkalmával legalább 7-est kell elérni. Összefoglaló tesztírásra egy-egy nyelvtani egység végén kerül sor, míg rövid, „ötperces teszteket” gyakrabban fognak írni.
  • A kitűzött memoritereket pontosan el kell sajátítani. Nem arra vagyok kíváncsi, hogy a hallgató képes-e bemagolni egy hosszabb vagy rövidebb szöveget, hanem arra, ha képes-e értelemszerűen elmondani egy-egy megtanult igeszakaszt.
  • A paradigma-táblázatok ismerete mellett érteni kell a ragozások logikáját is.
  • A félév végi vizsgán egyidejűleg több kompetenciát kérünk számon: olvasási készség, nyelvtani ismeretek alkalmazása, szókincs ismerete, szövegértés.
  • A hallgató munkaportfoliót készít, amelyet vizsgán úgymond „meg kell védenie”. Ez a dokumentumcsomag tartalmazza a különböző megoldott gyakorlatokat (írás- és betűismereti gyakorlatok, nyelvtani és nyelvi feladatok), a félév során megírt teszteket, a szakirodalom alapján készített táblázatokat, esetleges nyelvtani jegyzeteket, az órai jegyzetből átírt és szótár segítségével kiegészített szójegyzéket. Mind a portfolió, mind pedig a tesztek megírásánál fontos követelmény a szépírás.

Bibliográfia

Könyv

  • Molnár János (2008): Héber nyelvtan. Református Tanárképző egyetemi jegyzetek 2. Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 207 old.