A lelkigondozói beszélgetés elvi alapjai, szakmai és személyi feltételei

Az előadások megismertetik a hallgatóval a lelkigondozói kapcsolat/beszélgetés szakmai és személyi aspektusait. Első lépésben megalapozzák a lelkigondozói beszélgetés elméletét. Ennek érdekében körvonalazzák a releváns nyelvelméleteket (mediális nyelvhasználat, dialogikus nylvfilozófia)és a legfontosabb kommunikációs módozatokat (verbális, nonverbális, paraverbális), a releváns kommunikációs elméleteket (a kommunikáció különböző szintjeit, a tanzankcióanalízis koncepcióját) és a kommunikáció dinamikáját. Ezt követően bemutatják az egyszeri rövid, illetve a több alkalomra kiterjedő lelkigondozói beszélgetés dinamikáját. Az előadások második tömbje a beszélgetésvezetéshez szükséges szakmai és személyi kompetenciákat tárgyalja.
Az előadásokhoz csatolt szeminárium kibővíti és megszilárdítja a lelkigondozói beszélgetéssel kapcsolatos ismereteket.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató elsajátítja azokat az alapismereteket, amelyek szükségesek az egyének és a házastárak, illetve családok hatékony lelkigondozásához. A teológiai hallgató érti, hogy miben áll a jelenlét és a lelkigondozó beszélgetés gyógyító jellege, a kommunikáció törvényszerűségei, valamint a lelkigondozáshoz szükséges szakmai és személyi kompetenciák tartalma. Tisztában van a reflektálás szükségességével, jótékony hatásával és lényegével.

Általános kompetenciák

A hallgató ismeri és érti azokat a törvényszerűségeket és dinamikákat, amelyek hatással vannak az emberek közötti beszélgetésre és hatékonyan használja azokat.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
4 óra/hét 2 2 0
56 óra/szemeszter 28 28 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 196
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 100
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 20
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 20
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 140

Vizsgáztatás

A hallgató írásbeli vizsga során bizonyítja, hogy elsajátította a lelkigondozói beszélgetés elméleti alapjait és tisztában van a lelkigondozásban elengedhetetlen szakmai és személyi kompetenciák lényegével.

Bibliográfia

Könyv