Capitolul V. Studenții

 • Art. 122. Calitatea de student al Institutului Teologic Protestant se obţine prin înmatriculare pe baza examenului de admitere susţinut conform Regulamentului de admitere sau prin transferare de la o altă instituţie de învăţământ superior, conform legislaţiei în vigoare.
 • Art. 123. Relaţia juridică dintre student şi ITP se constituie pe baza contractelor de şcolarizare şi de studiu. Detaliile acestor prevederi sunt cuprinse în Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor.
 • Art. 124. Activitatea profesională a studenţilor se desfăşoară conform prevederilor Cartei, Codului de etică şi deontologie profesională ITP şi Regulamentelor Institutului, statutelor/canoanelor Bisericilor susţinătoare, precum şi ale legislaţiei în vigoare.
 • Art. 125. Cerinţa etică de bază a Institutului către studenţi este să promoveze principiul respectului şi toleranţei întemeiat pe iubirea creştină a aproapelui, precum şi a spiritului ecumenic.
 • Art. 126. Fiecare student înmatriculat, la deschiderea primului său an de învăţământ la ITP, se angajează solemn ca din hotărârea sa liberă şi responsabilă se va stărui să studieze zilnic Evanghelia, se va pregăti pentru slujirea Bisericii, care l-a chemat în funcţia preoţească, va respecta regulamentele din Institut, care îi va fi mama hrănitoare (Alma Mater) atât în timpul studiilor, cât şi pe parcursul serviciului preoţesc, şi va avea o ţinută creştinească în toate relaţiile cu societatea.
 • Art. 127. În cadrul ITP, pe lângă activitatea didactică şi de cercetare, sub îndrumarea Bisericilor susţinătoare şi a responsabililor spirituali desemnaţi se cultivă idealul formării spirituale, după cum urmează:
  • a) fiecare zi de muncă începe cu slujba de dimineaţă, ţinută de studenţi, conform ordinii stabilite;
  • b) fiecare săptămână se încheie cu meditaţie biblică, ţinută de către profesorii sau angajaţii Institutului, cu specializare de preot;
  • c) în fiecare duminică, în cursul anului universitar, membrii Institutului participă la serviciul divin;
  • d) cadrele didactice ţin săptămânal ore pentru studiul Bibliei, destinate studenţilor;
  • e) cadrele didactice şi studenţii Institutului organizează şedinţe festive şi agapeuri;
  • f) la sfârşitul semestrului I se organizează trei zile de meditaţie pentru toţi studenţii, ţinând seama de apartenenţa lor confesională;
  • g) în săptămânile de vacanţă studenţii participă la slujbele religioase şi în viaţa Parohiei de care aparţin, participând şi la oficierea serviciilor divine;
  • h) pentru menţinerea spiritului de frăţie între Biserici, se organizează săptămâna de rugăciune ecumenică;
  • i) activitatea de formare spirituală este sprijinită şi de cercul literar al studenţilor.
 • Art. 128. Responsabilul spiritual reformat este sprijinit în activitatea sa de către preotul studenţilor, de Prezbiteriul şi Seniorul studenţilor.
 • Art. 129. Preotul studenţilor este numit de către episcopul competent, la propunerea Senatului şi cu consultarea studenţilor. Bisericile susţinătoare pot numi – cu acoperirea cheltuielilor aferente – preoţi pentru pastoraţia studenţilor din celelalte confesiuni.
 • Art. 130. Pentru facilitarea participării studenţilor la toate formele de activitate ale Institutului, fiecare promoţie îşi alege un student responsabil.
 • Art. 131. Conform tradiţiei prin care Bisericile susţinătoare îşi pregătesc preoţii, studenţii ITP trăiesc şi activează în formaţiuni comunitare, sub conducerea Comisiei studenţeşti:
 • Prezbiteriul. Prezbiteriul este forul ales de autoconducere, autoeducare şi autoreprezentare a comunităţii studenţilor. La şedinţele Prezbiteriului este invitat şi preotul studenţilor. Activitatea Prezbiteriului este reglementată prin Regulamentul privind Statutul Uniunii Studenţeşti al ITP.

 • Art. 132. Regulamentele interioare care definesc drepturile şi obligaţiile studenţilor ITP, şi care fac parte integrantă din prezenta Cartă sunt următoarele:
  • a) Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor;
  • b) Regulamentul privind aplicarea sistemului de credite transferabile (ECTS);
  • c) Regulamentul de examinare al studenţilor;
  • d) Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă;
  • e) Regulamentul privind ordinea interioară;
  • f) Regulamentul privind Statutul Uniunii Studenţeşti al ITP;
  • g) Regulamentul de disciplină;
  • h) Regulamentul de desfăşurare a activităţii de practică pastorală;
  • i) Regulamentul bibliotecii;
  • j) Regulamentul internatului;
  • k) Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenţi.
 • Art. 133. Prin candidaţii proprii aleşi de către Adunarea Uniunii Studenţeşti, studenţii sunt reprezentaţi în proporţia legală de 25% în forurile de conducere ale Institutului (Consiliul Facultăţii şi Senat).
 • Art. 134. Institutul pune la dispoziţia studenţilor săi internat, cantină, săli de computer cu acces la Internet, club studenţesc, sală de agrement şi bază sportivă.
 • Art. 135. Disciplinele de învăţământ sunt cuprinse în planurile de învăţământ elaborate de Consiliul Facultăţii, şi stau la baza Contractelor de şcolarizare şi de studiu.
 • Art. 136. Studenţii sunt obligaţi să îndeplinească practica pastorală cu ocazia sărbătorilor precum şi în timpul vacanţei de vară, conform prevederilor Regulamentului de desfăşurare a activităţii de practică pastorală.
 • Art. 137. Drepturile şi îndatoririle detailate ale studentului ITP se regăsesc în Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor.
 • Art. 138. Rezultatele unui examen sau ale unei evaluări pot fi anulate de către Decan în temeiul prevederilor din Carta ITP, atunci când se dovedeşte că acestea au fost obţinute în mod fraudulos sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară. Decanul poate dispune reorganizarea examenului, conform art. 144, alin. 4 din Legea nr. 1/2011.
 • Art. 139. Analiza contestaţiilor depuse de candidaţii la admitere, de studenţii examinaţi, de absolvenţi în cursul examenelor de finalizare a studiilor este în exclusivitate de competenţa ITP, conform regulamentelor instituţionale proprii, care constituie anexe ale prezentei Cărţi.