Dreptul canonic al cultelor religioase

Dreptul canonic al cultelor religioase descrie biserica ca fiind un sistem organizatoric viu reglementat. El se ocupă de relațiile interne ale bisericii, de legislația ecleziastică, guvernarea ecleziastică, administrația ecleziastică, disciplina bisericii și judecățile. Prin cunoașterea acestor reglementări activitatea bisericii nu va mai fi o zonă incertă, ci o parte integrantă a bisericii fără de care aceasta nu ar putea funcționa.

Competențe

Competențe specifice

Studentul cunoaște structura internă a bisericii și funcția organizațională, baza legală a acesteia. Studentul se familiarizează cu legile concrete ale bisericii, cu principiile juridice și cu aplicarea practică ale acestora în situații concrete.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 101
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 40
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 30
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 0
Tutoriat 3
Total studiu individual 73

Examinare

Examen oral despre cunoștințele și abilitățile studentului. Participarea activă, constructivă în cadrul orelor (la cursuri, dar mai cu seamă în cadrul orelor de seminar), se adaugă parțial la rezultatul examenului.

Bibliografie

Carte

Colecție de studii