Rectorul și prorectorul

 • Art 41. Rectorul este principalul reprezentant oficial al ITP, pe care o reprezintă legal în relațiile cu terții și realizează conducerea executivă a universității. Rectorul este ordonatorul de credite al ITP.
 • Art 42. Rectorul este desemnat conform Legii nr. 1/2011, art. 209–212, cu un mandat de 4 ani, prin una dintre următoarele modalități:
  • a) pe baza unui concurs public, în baza unei metodologii aprobate de Senatul nou- ales, conformă cu Legea nr. 1/2011; sau
  • b) prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare și al reprezentanților studenților.
 • Art 43. Modalitatea de desemnare a rectorului, dintre cele prevăzute la articolul de mai sus, se stabilește cu minimum 6 luni înainte de fiecare desemnare a rectorului, prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare și al reprezentanților studenților.
 • Art 44. Conform referendumului universitar din anul 2011 organizat în ITP în conformitate cu prevederile art. 4(1) al O.M.E.C.T.S. nr. 4062/2011, modalitatea aleasă în unanimitate de către comunitatea academică ITP este desemnarea rectorului pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret și egal.
 • Art. 45. Atribuţiile Rectorului:
  • a) realizează managementul și conducerea operativă a ITP, pe baza contractului de management; încheie contractul de management cu Senatul ITP;
  • b) negociază și semnează contractul instituțional cu Ministerul Educației Naționale;
  • c) propune spre aprobare Senatului ITP structura și reglementările de funcționare ale Institutului;
  • d) propune spre aprobare Senatului ITP proiectul de buget și raportul privind execuția bugetară;
  • e) prezintă Senatului ITP, în luna aprilie a fiecărui an, un raport privind starea ITP conform art. 130 alin. (2) din Legea nr. 1/2011. Senatul validează raportul menționat, în baza referatelor realizate de comisiile de specialitate;
  • f) conduce Consiliul de Administrație;
  • g) supraveghează activitatea privitoare la managementul calității;
  • h) are obligația să ia măsuri pentru asigurarea continuității activității didactice, educaționale și de cercetare;
  • i) asigură ordinea în ITP, supraveghează și controlează aplicarea Cartei și regulamentelor interioare, precum și a dispozițiilor legale în vigoare;
  • j) coordonează activitatea de îndeplinire a hotărârilor Senatului;
  • k) numește prin decizie comisia de concurs;
  • l) prin decizie numește pe post cadrele didactice și de cercetare; prin decizie acordă titlul universitar;
  • m) reprezintă ITP în raporturile cu alte universități din țară și străinătate, cu instituții sau organisme interne și internaționale, cu Bisericile fondatoare și cu autoritățile de stat;
  • n) reprezintă ITP în Conferința Națională a Rectorilor și în organismele internaționale la care ITP este afiliat;
  • o) semnează acordurile naționale și internaționale de colaborare;
  • p) este responsabil pentru corespondența oficială dintre ITP și Bisericile fondatoare, și pentru întreaga activitate economico–administrativă în ITP;
  • q) dispune înmatricularea sau exmatricularea studenților;
  • r) acordă diplomele de licență, de masterat și de doctorat;
  • s) deschide și închide anul universitar;
  • t) aprobă structura și componența Comisiei de etică universitară;
  • u) împreună cu Decanul, este responsabil în fața Senatului pentru buna desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor, în condițiile respectării normelor de calitate, de etică universitară și a legislației în vigoare.
 • Art 46. Revocarea Rectorului ITP poate fi efectuată conform art. 125 din Legea nr. 1/2011.
 • Art 47. Procedura de demitere a rectorului poate fi declanșată la solicitarea unei treimi din numărul membrilor Senatului. Hotărârea de demitere a rectorului se ia cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor Senatului. Solicitările de demitere se analizează în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii lor în scris.
 • Art 48. Rectorul confirmat de Ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, pe baza consultării Senatului ITP, își numește prorectorul, conform art. 211, alin. 2 din Legea nr. 1/2011.
 • Art 49. Prorectorul este locțiitorul oficial al Rectorului, și este responsabil la nivel instituțional privind organizarea și coordonarea activităților științifice și de cercetare. Mandatul Prorectorului este de 4 ani. Atribuțiile Prorectorului sunt următoarele:
  • În calitatea de locțiitor oficial al Rectorului:
   • a) semnează în mod oficial în locul și cu aprobarea Rectorului;
   • b) conduce ședințele Consiliului de Administrație prin mandatul Rectorului;
   • c) reprezintă ITP prin mandatul Rectorului în fața autorităților de stat și ecleziale. În cazul indisponibilității Rectorului sau pe baza acordului comun, reprezintă ITP la conferințele rectorilor;
   • d) reprezintă ITP cu ocazia evenimentelor organizate de instituții partenere, precum și la cele ecleziale sau de altă natură;
   • e) este membru al Consiliului de Administrație;
   • f) are grijă de executarea hotărârilor Senatului, ale Consiliului de Administrație și ale Rectorului.
  • În calitatea de responsabil la nivel instituțional privind organizarea și coordonarea activităților științifice și de cercetare:
   • g) supraveghează în general activitatea de cercetare științifică în ITP;
   • h) supraveghează funcționarea Centrului de Cercetare și a altor instituții sau cercuri de cercetare din cadrul ITP;
   • i) coordonează activitatea Consiliului Cercetării Științifice;
   • j) are grijă de executarea hotărârilor Senatului și Consiliului Facultății privind problemele de cercetare;
   • k) organizează demersurile de asigurare a calității privind evaluarea activității cadrelor didactice (dispune de inițierea procedurii administrative), formulează propuneri pentru Consiliul Facultății privind întocmirea formularelor de autoevaluare și evaluare colegială;
   • l) înaintează propuneri către Consiliul de Administrație în privința creșterii eficacității și dezvoltării activităților științifice și de cercetare;
   • m) întocmește un raport anual despre activitatea sa de Prorector.