Felvételi alapképzésre - Evangélikus szakirány

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 4 éves teológiai alapképzésének I. évére sikeres felvétel után lehet beiratkozni. A felvétel versenyvizsga alapján történik. (Az alapképzésre 2 éves magiszteri tanulmány épül.) Felvételire jelentkezhetnek a Protestáns Teológiai Intézetet fenntartó Evangélikus-Lutheránus Egyház megkeresztelt és konfirmált tagjai, akik érettségi oklevéllel, orvosi bizonyítvánnyal, a lakhelyük szerinti illetékes lelkészi hivatalnak (lelkész és felügyelő aláírása) ajánlásával rendelkeznek. Felvételire jelentkezhetnek olyan egyháztagok is, akik a teológiai tanulmányokat második egyetemként óhajtják elvégezni. A felvételi idejére a Protestáns Teológiai Intézet bentlakást és étkezési lehetőséget biztosít a jelöltek számára. A bentlakás és étkezés díját a beiratkozás előtt közöljük.

A felvételi vizsgára jelentkezés előfeltételei

Egyházi ajánlólevél

A felvételi vizsgára való jelentkezés előfeltétele az ajánlólevél igénylése. Az ajánlóleveleket hivatali úton kell megküldeni az Evangélikus-Lutheránus Egyház Püspöki Hivatalának, megerősítés és továbbterjesztés végett.

A felvételi vizsga minősítési rendszere

A felvételin 100 pont szerezhető, a következők szerint:

Hozott pontok: iratcsomó

 • a középiskolai évek tanulmányi átlaga: 20 pont;
 • az érettségi vizsga magyar jegye: 30 pont;
 • az idegen nyelv négy évi átlagának és érettségi jegyének hányadosa: 10 pont.
 • Összesen: 50 pont.
  Amennyiben valaki nem tett érettségi vizsgát magyar nyelv és irodalomból, a zárt helyi írásbeli dolgozat anyanyelvi készségre kapott pontszáma megduplázódik.

Szerzett pontok: alkalmassági beszélgetés és zárt helyi írásbeli dolgozat

 • Az alkalmassági beszélgetés kizáró jellegű, amelyen 20 pont szerezhető. Tartalma: a jelölt egyházi kötődésére, az egyházi életre vonatkozó személyes jellegű kérdések (család, iskolák, szülőföld, egyházi beágyazottság, hivatás), felolvasás, szavalás, éneklés, káté.
 • Szintén legtöbb 20 pont szerezhető a zárt helyi írásbeli dolgozattal. A dolgozat adott témában írt szabad fogalmazásból áll. A dolgozat a jelölt bibliai témákban, valamint az egyházi életére vonatkozó kérdésekben való jártasságát, anyanyelvi készségét, irodalmi és általános műveltségét méri fel. A versenyben maradáshoz a teszten legkevesebb 10 pont (50%) elérése kötelező.
 • Összesen: 40 pont.

Mellékletek

Beiratkozás helye és címe

A felvételi vizsgára előzetesen lehet jelentkezni az alábbi online űrlap kitöltésével. Az online regisztrált jelentkezők számára minden esetleges további értesítést elküldünk emailben a megadott címre.

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
Főtitkári Hivatal
Piaţa Avram Iancu (Bocskai tér) nr. 13.
400124 Kolozsvár

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

A beiratkozáskor a jelentkezők által személyesen benyújtott iratcsomónak a következőket kell tartalmaznia:

 1. születési bizonyítvány (eredeti és másolat);
 2. személyi igazolvány (eredeti és másolat);
 3. keresztelési és konfirmációi bizonyítvány a lakhely szerinti lelkipásztori hivataltól; áttért jelentkezők esetében az ajánlást külön is meg kell indokolni;
 4. eredeti érettségi oklevél és az iskola által hitelesített tanulmányi anyakönyvi kivonat másolata (foaie matricolă);
 5. kézírásos önéletrajz (1 példány);
 6. négy darab 3 x 4-es méretű fénykép (hátsó oldalán a jelentkező nevével és a személyazonossági igazolvány számával);
 7. a beiratkozási díj befizetését igazoló nyugta;
 8. orvosi bizonyítvány, amelynek tartalmaznia kell a vérvizsga és tüdőszűrés eredményét, vagy a családorvos igazolását arról, hogy jelentkező nem szenved fertőző betegségben és nincs környezetében TBC fertőzött, valamint azt is, hogy a jelöltnek nincsenek hallási zavarai, beszédhibája, nem szenved ideg- vagy elmebetegségben és nincsenek olyan fogyatékosságai, amelyek alkalmatlanná tennék a lelkipásztori szolgálatra.

Az iratokat füles irattartóban kérjük benyújtani a Rektori Hivatalba beiratkozáskor.