Regulamentul privind evaluarea periodică a cadrelor didactice ITP

  1. Dispoziţii generale

 1. Prezentul regulament este elaborat în baza OUG nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; OMECT nr. 3928/21.04.2005 privind asigurarea calităţii; Carta ITP; Regulamentului de funcţionare al Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii ITP.
 2. Managementul calităţii educaţiei, componentă de bază a strategiei de dezvoltare a ITP presupune crearea unui sistem de evaluare periodică a cadrelor didactice.
 3. 2. Sistemul de evaluare periodică a cadrelor didactice

 4. Sistemul de evaluare periodică a cadrelor didactice cuprinde următoarele activităţi:
  1. autoevaluarea periodică;
  2. evaluarea periodică a cadrelor didactice de către studenţi;
  3. evaluarea periodică colegială.
 5. Sistemul de autoevaluare periodică se realizează pe fişe special concepute de Comisia pentru evaluare internă şi asigurarea calităţii. Aceste fişe realizate distinct pe grade didactice, cuprind aprecieri ale activităţii didactice, activităţii de cercetare şi activităţii desfăşurate în folosul comunităţii academice prin menţionarea expresă de către fiecare cadru didactic a realizărilor concrete în fiecare domeniu.
 6. Evaluarea periodică a cadrelor didactice de către studenţi se realizează pe fişe de evaluare pentru toate activităţile didactice: curs, seminar, practică. Fişele cuprind atât aprecieri asupra activităţii desfăşurate, cât şi asupra cadrului didactic care desfăşoară activitatea respectivă.
 7. Evaluarea periodică colegială se realizează pe fişe de evaluare pentru toate cadrele didactice titulare şi cuprinde aprecieri privind implicarea cadrelor didactice în toate activităţile organizate de ITP.
 8. 3. Periodicitate şi calificative

 9. Evaluarea periodică a cadrelor didactice, prin toate sistemele prevăzute la Art. 3, se realizează în fiecare an universitar.
 10. Prin sistemele de evaluare, se acordă calificative sau punctaje.
 11. 4. Aprecierea evaluărilor

 12. Aprecierea evaluărilor revine Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii ITP.
 13. Rezultatele evaluărilor se prelucrează statistic şi se aduc la cunoştinţa conducerii Senatului ITP prin intermedierea Rectorului.
 14. Rezultatele evaluării performanţei didactice şi de cercetare ştiinţifică, precum şi alte activităţii prestate în folosul comunităţii academice, se iau în considerare la concursurile didactice de promovare, la acordarea de distincţii, la stabilirea retribuţiei diferenţiate etc.
 15. 5. Dispoziţii finale

 16. ITP Cluj prin Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii ITP, publică Raportul anual de evaluare a calităţii educaţiei, în care vor fi incluse şi concluzii rezultate din evaluarea periodică a cadrelor didactice.
 17. Senatul ITP va analiza la finele fiecărui an universitar, rezultatele evaluării periodice a cadrelor didactice şi va adopta Planuri de măsuri corective şi de îmbunătăţire a calităţii în acest domeniu.
 18. Comisia de etică ITP va lua în dezbatere, pe baza Codului Etic ITP, eventualele aspecte rezultate din evaluările periodice ale cadrelor didactice.

Prezentul Regulament a fost aprobat de către Senatul ITP în cadrul şedinţei din data de 12.04.2008.

Valid from: 
2008-04-12