Capitolul VII. Activitatea de cercetare şi de colaborare academică

 • Art 149. În cadrul Institutului se desfășoară o amplă activitate de cercetare în diferitele domenii ale teologiei, conform Regulamentului privind organizarea, funcționarea și finanțarea cercetării științifice în Institutul Teologic Protestant, și reglementată prin Programul de cercetare, care corelează diferitele domenii de specialitate, definind pe termen scurt și mediu principalele obiective ale cercetării științifice.
 • Art 150. Coordonarea activității de cercetare cade în sarcina Consiliului Cercetării Științifice și a Centrului de Cercetare ITP, care beneficiază de sprijinul următoarelor biblioteci:
  • a) Biblioteca proprie a Institutului Teologic Protestant;
  • b) Biblioteca Documentară „Bethlen Gábor” din Aiud;
  • c) Arhiva Eparhiei Reformate din Ardeal;
  • d) Biblioteca și Arhiva Bisericii Unitariene din Ardeal;
  • e) Arhiva Bisericii Evanghelice-Lutherane din România.
 • Art 151. Activitatea de cercetare este o obligație de bază a fiecărui cadru didactic. Institutul stimulează participarea în programele naționale și internaționale de cercetare. Cercetarea științifică se concentrează în Centrul de Cercetare ITP. Conducerea Institutului încurajează participarea studenților la cercetarea științifică.
 • Art 152. În evaluarea prestației individuale se iau în considerare prezența în publicații naționale și internaționale, cărțile realizate, prezența la manifestările științifice interne și internaționale, rolul jucat în organizarea activității de cercetare.
 • Art 153. Pozițiile în ierarhia didactică sunt condiționate de performanțele de cercetare științifică, concretizate în lucrările publicate. Cadrele didactice și cercetătorii care au rezultate proeminente de cercetare sunt sprijiniți prin politici financiare adecvate să-și desfășoare și să-și dezvolte programele de cercetare științifică.
 • Art 154. Managementul cercetării este asigurat de către Consiliul Facultății, care promovează cooperarea științifică cu facultățile teologice din țară și din străinătate, urmărind scopul de a realiza performanțe profesionale și prin pregătirea studenților în domeniul cercetării. Studenții cu rezultate în cercetare sunt sprijiniți să obțină burse naționale și internaționale.
 • Art 155. În scopul coordonării și de asigurare a calității muncii de cercetare în Institut, la propunerea Consiliului Facultății, Senatul ITP validează membrii Consiliul Cercetării Științifice.
 • Art 156. Consiliul Cercetării Științifice este un organ consultativ, constituit potrivit Cartei ITP, pe durata mandatului Senatului, cu respectarea prevederilor legale. Principalul său mandat este dirijarea activității de cercetare științifică din Institut spre îndeplinirea Planului strategic al ITP și vegherea asupra ameliorării calității procesului de cercetare științifică.
 • Art 157. Consiliul Cercetării Științifice își elaborează propriul Regulament de organizare și funcționare; evidențiază și evaluează activitatea de cercetare științifică a cadrelor didactice, cercetătorilor științifici, doctoranzilor, masteranzilor și a studenților din ITP.
 • Art 158. Strategia cercetării se aprobă de către Senat la propunerea Consiliului Facultății.
 • Art 159. Cercetarea științifică se racordează sub aspectul organizării, tematicii și finalizării rezultatelor la sistemul internațional. Acordurile de cooperare științifică universitară internaționale pot fi încheiate la nivel instituțional. Rezultatele sunt împărtășite comunității academice. Membrii comunității academice pot propune proiecte individuale de cercetare instituțiilor specializate din țară și străinătate.
 • Art 160. Formele interacțiunii cercetării științifice în sistemul național și internațional sunt diverse:
  • a) programe universitare proprii;
  • b) granturi colective și individuale de la organisme naționale și internaționale specializate;
  • c) cercetări comune în baze cu utilizatori multipli sau în programe finanțate de diverse instituții sau organisme naționale sau internaționale, inclusiv Bisericile fondatoare ale Institutului;
  • d) cooperări interuniversitare, interregionale, interconfesionale, internaționale pe probleme specifice sau cu profil multidisciplinar;
  • e) diverse contracte cu foruri de specialitate din țară și din străinătate.
 • Art 161. Comunitatea universitară se poate angaja în competiții științifice naționale și internaționale și în elaborarea și publicarea unor lucrări de relevanță în susținerea științifică de publicații și în schimburile științifice naționale și internaționale. Comunitatea academică este continuu angajată la manifestări științifice, în organizarea de conferințe și simpozioane, precum și în realizarea de contracte pentru promovarea cercetării. Aceste activități se concretizează în publicații de specialitate și cărți editate de către ITP.
 • Art 162. Consiliul Facultății, asistat de Consiliul Cercetării Științifice și Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității ITP evaluează anual rezultatele cercetării, a publicațiilor realizate de membrii comunității academice. Evidența acestei evaluări se include în raportul anual al Rectorului.
 • Art 163. Organizarea cercetării este detaliată în Regulamentul privind organizarea, funcționarea și finanțarea cercetării științifice, precum și în Statutul Centrului de Cercetare ITP.
 • Art 164. În vederea unor programe de cercetare fundamentală și aplicativă sau a creșterii nivelului de calificare a studenților, masteranzilor, doctoranzilor și absolvenților, ITP poate încheia contracte cu instituțiile publice și cu alți operatori economici la propunerea Consiliului Cercetării Științifice și a Consiliului Facultății, avizat de către Senatul ITP.
 • Art 165. Pentru promovarea valorilor definitorii ale spațiului european al învățământului superior și cercetării științifice și pentru exercitarea misiunii sale, ITP dezvoltă parteneriate la nivel național, european și global.
 • Art 166. Pentru îndeplinirea misiunii sale, ITP se poate asocia cu alte instituții de învățământ superior sau cu alte organizații, în condițiile propuse de Consiliul de Administrație și aprobate de Senatul ITP.
 • Art 167. În cadrul formelor de parteneriat se vor promova valorile de referință, misiunea și obiectivele strategice ale ITP. Concretizarea acestui proces presupune:
  • a) dezvoltarea unor relații de colaborare cu cele mai prestigioase universități la nivel național și internațional;
  • b) participarea la structuri de tip consorțional, care promovează programe de studii și proiecte de cercetare compatibile cu cele oferite de ITP;
  • c) sprijinirea membrilor comunității academice pentru a se implica eficient în activitățile desfășurate de asociațiile profesionale și științifice consacrate la nivel național și internațional.
 • Art 168. Pentru creșterea performanței în activitățile de învățământ și cercetare, potrivit legii, ITP poate înființa, singură sau prin asociere, fundații sau asociații, cu aprobarea Senatului ITP. De asemenea, ITP poate constitui consorții cu alte instituții de învățământ superior, precum și cu instituțiile de cercetare-dezvoltare, în baza unui contract de parteneriat, conform legislației în vigoare.