Capitolul IX. Patrimoniul, baza materială și bugetul

 • Art 181. Conform art. 229 din Legea nr. 1/2011, patrimoniul ITP constă în patrimoniul inițial al Bisericilor fondatoare, la care se adaugă patrimoniul dobândit ulterior. ITP, pe durata existenței sale, dispune de patrimoniul pus la dispoziția sa, conform legii.
 • Art 182. Toate deciziile privind patrimoniul ITP sunt luate de către Senat.
 • Art 183. Bunurile mobile și imobile, respectiv bibliotecile Institutelor Teologice ale Eparhiei Reformate din Ardeal și ale Bisericii Unitariene Maghiare, care au funcționat înainte de 1948, fac parte din patrimoniul Bisericii respective.
 • Art 184. Bunurile achiziționate după 1 ianuarie 1949, precum și fondul de carte donate bibliotecii de către Bisericile fondatoare constituie bunuri comune și formează proprietatea ITP.
 • Art 185. Clădirea în care Institutul își desfășoară activitatea aparține Eparhiei Reformate din Ardeal, cu care ITP a încheiat un acord de comodat cu titlu gratuit pe perioada funcționării Institutului.
 • Art 186. Păstrarea și folosirea bunurilor Institutului intră în competența Comisiei economico–financiare, care este aleasă cu un mandat de 4 ani de către Senatul ITP.
 • Art 187. Comisia economico–financiară este subordonată în mod direct Senatului ITP.
 • Art 188. Membrii Comisiei economico–financiare sunt:
  • a) Rectorul – președinte;
  • b) Decanul;
  • b) Prorectorul;
  • d) consilierii economici ai Bisericilor susținătoare;
  • e) 2 membri delegați ai Consiliului Facultății;
  • f) Directorul general administrativ al ITP;
  • g) Contabilul șef al ITP.
 • Art 189. Comisia economico–financiară se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin de două ori pe an. Raportul comisiei este prezentat Senatului.
 • Art 190. Comisia economico–financiară întocmește proiectul bugetului Institutului și-l înaintează Senatului.
 • Art 191. Bisericile fondatoare acordă Institutului subvenția necesară desfășurării întregului proces de funcționare, în rate lunare, conform acordului lor comun.
 • Art 192. Destinația fondurilor proprii este dezvoltarea și ameliorarea procesului educațional și de cercetare. Condițiile în care aceste fonduri sunt utilizate sunt definite atât prin legislația în vigoare, cât și prin acordurile încheiate între ITP și Bisericile fondatoare. Verificarea utilizării fondurilor și a situației economico-financiare a ITP se face atât prin audit financiar intern, cât și extern.
 • Art 193. Construirea elementelor aferente bazei materiale a ITP, necesare educației și cercetării științifice se face atât cu ajutorul Bisericilor fondatoare, cât și prin obținerea de către Institut a unor fonduri în urma participării în proiecte interne sau internaționale. Deținerea și folosirea elementelor aferente bazei materiale obținute prin aceste modalități se face conform înțelegerii anterioare sau contractului încheiat, după caz.
 • Art 194. Conform art. 126, alin. 3 din Legea nr. 1/2011, spațiul universitar al ITP este inviolabil. Accesul în spațiul universitar este permis numai în condițiile stabilite prin lege și Regulamentul de ordine interioară.