Elhunyt D.Dr. Tőkés István, nyugalmazott teológiai tanár

Tőkés István egyházkerületi főjegyző, majd 1973 és 1983 között a Protestáns Teológiai Intézet újszövetségi tanszékének professzora volt. 99 évet élt.


Dr. Tőkés István magával hozta a múltból lelkész és tanító őseinek szellemiségét, egyházának és nemzete egészének szeretetét.

Püspöki titkárként, egyházkerületi előadó-tanácsosként, majd teológiai tanárként hűen látta el a rábízottakat. Választott tisztségeiben, egyházkerületi missziói előadóként és főjegyzőként, a Református Szemle szerkesztőjeként mindenkor Anyaszentegyháza javát tartotta szem előtt. Mindig készen állt a szószéki szolgálatra: a tiszta Ige hirdetőjeként fáradhatatlanul játta Erdély kis és nagy gyülekezeteit, prédikációiban a szórványok kévéséi közé is elvitte a bátorítást és a reményt. Utolsó percig az Ige igazságait kutatta, és arra kereste a választ: mit üzen népének ma, itt és most Krisztus megváltó munkája.

Amikor elmúlt az ideje a hallgatásnak, és eljött az ideje a szólásnak (Préd 3,7), az igazság kimondója és harcosa lett. Nem törte meg sem erő, sem hatalom, sem kényszerű nyugdíjazás: csodálatra méltó erővel tanult, írt, dolgozott tovább, és megbízatásként fogadta el azt is, hogy Urától hosszú, nyugalmas alkotó időt kapott ajándékba.

Hitte és hálával vallotta Gondviselője megváltó biztatását: „Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.” (Róm 8,38-39)

A temetési istentiszteletetre 2016. január 21-én, csütörtökön 13 órakor kerül sor a Farkas utcai református templomban.