Bentlakási szabályzat

 1. A Protestáns Teológiai Intézet (PTI) bentlakása az Erdélyi Református Egyházkerület Bocskai tér 13. szám alatti ingatlanjának II. emeleti és tetőtéri lakó-szobáiból, a hozzájuk tartozó közlekedő terekből, valamint fürdő- és illemhelyiségekből áll.
 2. A bentlakásban a krisztusi testvériséget (a békességet, egymás segítését, a csendet és a fegyelmezett rendet) megosztott felelősséggel kell gyakorolni. Min-den szobafelelős és folyosófelelős a presbitériumnak és az otthonigazgatónak, mint e szabályzat végrehajtójának tartozik felelősséggel. A felelősök, a pres-bitérium és az otthonigazgató, vitás esetekben a bentlakás felügyelő tanárhoz fordulnak, aki a bentlakási felügyeletet egyébként is ellenőrzi, egybehangolja, és a bentlakás életéről, az otthonigazgató írásos jelentése alapján, a tanári karnak év végén beszámol. Ha a bentlakásfelelős tanár úgy ítéli, a vitás ügy meg-oldását a dékán/rektor bevonásával is keresni kell.
 3. A bentlakás a PTI szervezeti egysége, melyet a presbitérium, az otthonigazgató (i.e. egyetemi lelkész) igazgat, illetve a bentlakás felügyelő tanár irányít. Gazdasági ügyekben a gazdasági igazgató illetékes.
 4. A Teológia minden hallgatója kérhet a bentlakásban helyet. Ha több a kérelmező, mint a hely, a Kari Tanács dönt. A nem kolozsvári illetőségű diákoknak, ha a bentlakásban van elég hely, csak indokolt kérés alapján szabad kint lakni. Házastársaknak nem tudunk bentlakást biztosítani.
 5. Szabály szerint a református hallgatók a bentlakásban laknak. A kinnlakó hallgató köteles megszerezni a rektor beleegyezését.
 6. A bentlakásban nem kaphat szállást:
  • aki korábban nem tartotta be a bentlakási szerződés előírásait
  • aki megrongálta a bentlakási szobát, vagy annak bútorzatát
  • akinek 30 napnál hosszabb késedelme van a bentlakási díj kifizetésénél.
  • A hallgatók szobákban történő elosztását az otthonigazgató végzi el.

 7. Külsősök felvételének kritériumai:
  • más egyetemek hallgatói
  • lelkészek (szoros egyházi kötődésű szülők, pl. presbiterek, egyházi tisztviselők, stb.), illetve szociálisan hátrányos szülők gyermekei
  • cserediákok
  • vendégoktatók.

  A külsősök felvételének kritériumait a tanári kar fogja megállapítani. Az új felvételi kritériumrendszer a 2016/17. egyetemi évtől lép életbe.

 8. Szerződés
  Az itt elszállásolt hallgatóknak egy tanévre szóló bentlakási szerződést kell kötniük, melynek jelen szabályzat szerves részét képezi.
  A hallgató nem cserélhet szobát az otthonigazgató beleegyezése nélkül.
 9. A szoba elfoglalásának feltételei:
  • a bentlakási szerződés megkötése
  • az első hónap szállásdíjának és az óvadék felének a kifizetése
  • jelen szabályzat tudomásul vétele
  • a munka- és tűzvédelmi rendelkezések betartása
  • a szobaleltár aláírása
  • az ideiglenes tartózkodási engedély (flotant) kérelem kitöltése.

  A szobák kiadását az otthonigazgató bonyolítja le. Az elszállásolás rendszerint a tanévkezdés előtti hét csütörtökén és péntekén történik.

 10. Szerződés megszűnése, a szoba visszaszolgáltatása
  • A szerződés a benne foglalt időpontban szűnik meg.
  • A szerződés egyoldalú felbontását 30 nappal megelőzően kell jelezni. Utolsó hónapban nincs mód a szerződés egyoldalú felbontására.
  • Fegyelmi kihágások esetén a szerződés felbontható.
  • A szerződés megszűnésekor a bentlakó köteles személyesen visszaszolgáltatni a szobáját, annak leltárát, kulcsát. Az átvételt az otthonigazgató bonyolítja le. A visszaszolgáltatás időpontja a szerződés megszűnése napján történik, rendszerint 12 órakor.
  • A szoba átadása előtt a bentlakó minden esedékes tartozását ki kell egyenlítse.
  • Amennyiben a bentlakó a szerződés megszűnése után is benn szeretne lakni, köteles ezt a gazdasági igazgatótól kérni.
  • A szoba átvételekor a Gazdasági Hivatal megállapítja az esetleges károkat, melyeket az óvadék terhére számolnak fel. Amennyiben a szoba állapota a rendeltetésszerű használaton túl ment tönkre, a benne lakó hallgatók kötelesek megfizetni annak teljes javítását, rendbe hozását.
 11. Bentlakók jogai és kötelezettségei

 12. A bentlakók az alábbi jogokkal rendelkeznek:
  • a számukra kiosztott szobákban lakhatnak
  • ágyneműt, bútorzatot és egyéb leltári tárgyakat kaphatnak
  • közös felhasználást célzó javakat kaphatnak, melyeket rendeltetésük szerint használhatnak
  • belátásuk szerint használhatják fel idejüket, de nem zavarhatják a többi bentlakót
  • jelezzék az otthonigazgatónak, vagy a bentlakás felügyelő tanárnak amennyiben rendellenességeket tapasztalnak, vagy olyan magatartást, mely eltér je-len szabályzat előírásaitól
  • látogatókat fogadhatnak, a jelen szabályzat betartásával
  • írásban kérhetnek minden olyan döntést, melyet velük szemben foganatosítottak, amennyiben annak anyagi vagy fegyelmi következményei vannak
  • internet hozzáférés
  • használhatják a közös felületeket (bentlakási konyha, mosoda, stb.) azok rendeltetése és szabályzatai szerint.
 13. A bentlakók kötelezettségei:
  • jelen szabályzat ismerete és betartása
  • a munka- és tűzvédelmi előírások szigorú betartása
  • az ideiglenes tartózkodási engedély 45 napon belül történő megszerzése, a szerződés aláírásától számítva
  • a bentlakási szerződés lejártakor a szoba átadása, személyesen, a tanév kezdetén átvett, s a szerződésben rögzített javakkal egyetemben
  • a kapunál be nem jegyzett látogatókat nem fogadhatják
  • a bentlakási helyet nem adhatják tovább
  • tegyék lehetővé a szobájuk ellenőrzését, jelen szabályzat keretei között
  • amennyiben törvénytelen cselekményeket észlelnek, kötelesek jelezni a bentlakást felügyelő tanárnak
  • rendeltetésszerűen és szakszerűen használják a bentlakás felszerelését, a szanitereket, villamossági tartozékokat, hálózati dugaszokat, internet csatlako-zást, egyéb javakat
  • ne rongálják a szoba bútorzatát, ne okozzanak semmiféle kárt a bentlakásnak
  • őrizzék meg a bentlakás belső tisztaságát (szobák, folyósok, mosdók, konyha, stb.)
  • kapcsolják le a villanyt azon termekben, amelyeket már nem használnak
  • ne hagyják nyitva felügyelet nélkül a vízcsapokat
  • ne hagyják nyitva az ablakokat (különös tekintettel a tetőtéri ablakokra), amikor eltávoznak a szobából, vagy abból a teremből, amelyet használnak
  • a tetőtéri ablakok külső árnyékolójának felvonása/ felhúzása tél idején, annak megkárosodását elkerülendő
  • semmiképpen ne nyúljanak a villanyhálózathoz
  • tilos az edények fürdőszobában történő mosása, ezt a konyhában kell megoldani
  • tilos a ruhákat ablakban szárítani
  • tilos az élelmiszereket ablakban tartani
  • betartani a csendet 23.00-7.00 óra között
  • a PTI területén tilos az autóduda használata
  • betartani a normális együttélési szabályokat a többi bentlakóval
  • tilos ittas állapotban a bentlakásban tartózkodni
  • tilos a szobákban dohányozni.

  Csendzavarás esetén a diákpresbiterek, kapus, bentlakást felügyelő tanár kötelesek beavatkozni és ennek véget vetni.
  A fentiek be nem tartása kihágás, mely fegyelmi, anyagi, polgári, vagy akár büntetőjogi úton szankciónálható.

 14. Díjak
  A bentlakást a havonta fizetendő bentlakási díj fejében lehet használni. A díjat a Gazdasági Hivatal kezdeményezésére a Szenátus hagyja jóvá.
  A bentlakási díj befizetése minden hónap 25. napjáig történik. A napi késedelmi kamat 0,5% a tartozás összegéből, 30 nap késedelem után a szerződés fel-bontható.
  A nyári vakációban (az évzárótól a szeptemberi beiratkozásig) a bentlakásban csak külön igénylés alapján, és a nyári szállásdíj kifizetése ellenében lehet lakni. Ennek érdekében jóváhagyást kell kérni a gazdasági igazgatótól.
  Minden bentlakó hallgató köteles megvásárolni az illető hónap 2/3-ára szóló ebédjegyeket. Mentesség esetén állami / egyetemi járóbeteg-rendelőben / kórházban működő szakorvostól kapott igazolást kell felmutatni.
 15. Óvadék
  Az óvadék 170 lej. Az óvadék befizetése két részletben történik: az összeg fele a szoba elfoglalásakor, a másik fele pedig egy hónap múlva.
  Az óvadék visszafizetése a gazdasági igazgató jóváhagyásával történik.
  Az óvadék felhasználásának céljai:
  • a berendezések, a bútorzat, a leltári tárgyak megrongálása, rövidzárlat, elárasztás, stb. nyomán keletkezett károk fedezése,
  • a közös felületeken azonosítatlan bentlakók által elkövetett rongálások fedezése
  • a be nem fizetett díjak, illetve a szerződés határidő előtti felbontásakor, a szállásdíj fedezése.

  A szerződés idő előtti felbontásakor az óvadék nem igényelhető vissza.
  Ha az óvadék nem fedezi a kárt, a PTI törvényes úton szerezheti vissza a fennmaradó részt.
  Az óvadék teljes, vagy részleges felhasználása után az érintett köteles azt visszapótolni.

 16. Látogatás
  A bentlakás a bentlakó diáknak elsősorban otthon, ahol – korlátozott mértékben, amennyit a szoba és berendezése megenged – egyénileg tanulni is lehet. Szállóvendéget nem fogadhat senki, még akkor sem, ha esetleg lenne üres szoba, vagy üres ágy. Látogatóba érkező első- és másodfokú rokonok (szülők és testvérek) az otthonigazgatótól kérhetnek szállást a vendégszobákban, szállásdíj ellenében.
  A szobákban látogatót csak 10 óra után és 22 óra előtt szabad fogadni.
  A meglátogatott személy egyetemlegesen felel a látogatóval az illető cselekményeiért.
  Mivel a bentlakás elsősorban szálláshely, 7 óra előtt és 23 óra után tilos a férfi bentlakóknak a leánybentlakásban, és a nőknek a fiúbentlakásban tartózkodni.
 17. Konyha
  Az élelmiszert csak a bentlakás felszerelésében szereplő hűtőszekrényekben szabad tárolni. Teán és kávén kívül egyebet főzni-sütni csak a konyhában sza-bad, a konyha-szabályzat adta keretek között.
  A konyha tisztántartását a soros bentlakó végzi. Aki használja a konyhát, köteles elmosni az általa használt edényeket és eltakarítani az asztalt. Minden ét-kezés után kötelező a tisztítás.
 18. Dohányzás, alkoholfogyasztás, tisztaság
  A bentlakásban tilos alkoholt fogyasztani. Dohányozni csak az erre a célra kijelölt helyen szabad.
  A kijelölt dohányzóhelyek tisztántartását, s a szemét elhordását a presbitérium elnöke szervezi meg.
  Mindenki köteles ágyát, szobáját rendben és tisztán tartani, rendszeresen szellőztetni és takarítani, ágyneműjét a mosodán kéthetente cserélni. Szennyesét mindenki saját kezűleg, vagy a diákmosodában mossa.
  A bentlakás közös felületeinek tisztántartását, a konyhák és a dohányzóhelyek kivételével, a PTI takarítószemélyzete végzi.
  A bentlakók kötelesek megőrizni a teljes bentlakás tisztaságát.
 19. Szobák felszerelése, használata
  A közösségi használatra kijelölt helyiségeket mind a bentlakásban, mind a Teológia egész épületében csak a rendeltetés céljára szabad használni. Minden bentlakó köteles ezeknek a helyiségeknek a bútorzatát, berendezését a közösségi javaknak kijáró megkülönböztetett gonddal használni, tisztán tartani, jó ál-lapotban megőrizni. A szobák állapotának megőrzése a szobaközösség egyetemleges felelőssége. Bútort a szobából bevinni, vagy kivinni szigorúan tilos. A falakra, bútorokra, ajtókra, galériára posztereket, képeket, stb. szegezni, ragasztani szigorúan tilos.
  A szoba falának bárminemű károsodása (karcolás, ragasztószalag nyoma, foltok, stb.) a teljes szoba festési díjának visszatartásával jár.
  A szobaközösség leltár alapján veszi át a berendezést, amelynek minden tárgya a leltár szerinti átadásig a szobában marad.
  Minden szobában csak annyi fekvőhely lehet, ahány lakónak van kiadva. Ha napközben a lakók közül valaki a szobában tartózkodik, tilos az ajtót kulcsra zárni.
  Az otthonigazgató minden szobához annyi kulcsot oszt ki, ahány lakója van a szobának, és köteles egy-egy tartalékkulcsot magánál tartani. A bentlakónak nem szabad a kapott kulcsról másolatot készíttetni. Ha elveszíti, az otthonigazgatót erről, valamint a kulcs elvesztésének körülményeiről értesíteni kell. Ez utóbbi eldönti: kulcsot másoltat-e, vagy az egész zárat kicserélteti. A kulcsmásolás és az új zár költségeit, a kárt okozó bentlakó fizeti.
  Minden bentlakó köteles a nyári vakációra távozás előtt, amikor leltár szerint átadja szobáját, a kapott kulcsot/kulcsokat is leadni az otthonigazgatónak.
  Elektronikus, vagy elektromos berendezéseket (számítógépet, zenelejátszót, tea- vagy kávéfőzőt, mikrohullámú sütőt) a szobákban csak az otthonigazgató írásos engedélyével szabad üzemeltetni. A leltárjegyzék mellett ezeknek a tárgyaknak a jegyzékét is fel kell tüntetni. Merülőforralót, villanyrezsót vagy vil-lanymelegítőt használni szigorúan tilos.
  Kizárólag a jóváhagyott elektronikus és elektromos berendezések használata engedélyezett. Mindennemű rögtönzött, alkalmi eszköz használata szigorúan tilos.
 20. Káreset, meghibásodás
  Minden bentlakó személyesen felel az általa okozott anyagi kárért. Ha a személyi felelősséget nem lehet megállapítani, a szobaközösség téríti meg a kárt, ha pedig közösségi használatú bentlakási helyiségben esett kár, a folyosóközösség fizeti. Ha a bentlakás más, közös használatú helyiségében történt a káreset, a bentlakók teljes közössége fizeti. Amennyiben a bent- és a kintlakók egésze felelős, a teljes diákság téríti meg a kárt.
  Amennyiben egy szoba áramellátásában fennakadás áll elő, a bentlakóknak tilos az elektromos tablónál beavatkozni. Ilyen esetben szólni kell a szolgálatos kapusnak, aki szükség esetén értesíti a karbantartót.
  A hallgatók kötelesek minden olyan meghibásodást jelenteni, amely műszaki javítást igényel. A villany-, a vízhálózat, a fűtési hálózat meghibásodását tilos egyénileg vagy házilag javítani, tilos magánkezdeményezésre ajtózárat cserélni. A hibákat a kapusszobában található karbantartó könyvbe kell beírni, amit az asztalos és a karbantartó naponta követ. Ha a folyosón, vagy a közösségi használatú helyiségekben történt meghibásodás, azt a folyosófelelősnek kell be-jelenteni, s ő írja az esetet a karbantartó könyvbe.
 21. Internethasználat
  A bentlakók csakis a számukra hozzáférhetővé tett hálózatot használhatják.
  A wifi hálózat használata felelősen, etikusan a NETIKETT szabályai szerint történik.
  Nem lehet másokkal megosztani saját jelszavaikat, felhasználói jogosítványaikat.
  A wifi hálózatot tilos törvénytelen, vagy jogosultság nélküli műveletekre használni, úgy mint:
  • a wifi forgalom megzavarása
  • az egyetemi környezethez nem kötődő forgalom lebonyolítása
  • a szerzői jog megsértése (kalózprogramok, filmek, zene, stb.)
  • SPAM terjesztése
  • vírusok, spyware terjesztése
  • a hálózati kártya MAC címének megváltoztatása
  • az IP és DNS más módon, mint az „Obtain an IP/DNS address automatically” történő beállítása.

  Azon felhasználók, akik a fenti szabályokat nem tartják be fegyelmi, adminisztratív, szabálysértési, vagy büntetőjogi úton vonhatók felelősségre.

 22. Csendidő, eltávozás
  Délután 15–17 között, és éjjel 23–7 között csendidő van, ezt minden diák tiszteletben kell tartsa. Aki éjjel, 0–6 óra között jön be az Intézetbe, köteles a ka-pusszobában lévő nyilvántartásba bevezettetni a nevét, a kimaradás okát, és a bejövetel időpontját.
  Aki hazautazik, vagy más célból 24 óránál több időre elhagyja az Intézetet, köteles eltávozását előre bejelenteni az évfolyamfelelős tanárnak, és – amely esetekre az intézeti szabályzat előírja – a rektornak. A bejelentés tudomásul vétele, vagy jóváhagyása előtt senki nem távozhat el.
 23. Parkolás
  A bentlakó hallgatók számára a hátsó udvaron kijelölt parkolóhelyek használhatók. Az belső udvaron bentlakóknak tilos parkolni.
  A parkolás a Szenátus által megállapított feltételek és díjak mellett történik. Csak azon hallgatók parkolhatnak a kijelölt helyen, akik erre a gazdasági igaz-gatótól engedélyt kapnak.
  Azon hallgatók, akik távirányítót kapnak a hátsó kapu használatához, semmilyen körülmények között nem adhatják tovább más hallgatóknak, vagy pedig külső személyeknek.
 24. Munkavédelmi szabályok
  A PTI az alábbiakat biztosítja:
  • a kiképzést az elsősegély nyújtására
  • a mosdók szellőztetését, a megfelelő világítást
  • a higiénia és a tisztaság megőrzését
  • a szemét elhordását
  • az épület, a berendezések karbantartását
  • a higiéniai- és tisztítószereket a közös felületekre
  • az elsősegély-nyújtási csomagokat.
  • A bentlakók kötelességei:
  • az elsősegély-nyújtási szabályok elsajátítása, ezeknek alkalmazása érdekében
  • a tisztaság megőrzése, illetve a szemét időszakos elhordása a konténerekhez
  • a dohányzóhelyek tisztaságának megőrzése
  • a bentlakás helyiségeinek rendeltetésszerű használata
  • higiéniai és tisztítószerek biztosítása saját használatra
  • ne hozzanak be alkoholt a bentlakásba.
 25. Katasztrófavédelemre vonatkozó normák
  A PTI köteles betartani a katasztrófavédelemre vonatkozó normákat, melyeket a bentlakóknak is tiszteletben kell tartani:
  • vészhelyzet esetén azonnal értesíteni kell az otthonigazgatót, vagy a bentlakást felügyelő tanárt, illetőleg a szolgálatos kapust, vagy fel kell hívni az 112 telefonszámot
  • vészhelyzetben a bentlakás kiürítése rendben, pánikkeltés nélkül történik.

  A PTI az alábbiakat biztosítja:

  • a katasztrófavédelmi kiképzést
  • a sajátos felszereléseket, anyagokat
  • a biztonsági megvilágítást és a kiürítési útvonalakat
  • a tűzvédelmi legfontosabb információkat, a tűzeset, földrengés, illetve azonnali kiürítés esetén követendő útmutatásokat
  • az épületen kívüli, külső dohányzóhelyet.

  A bentlakók kötelességei:

  • vészhelyzetben (tűz, földrengés, kémiai baleset) szigorúan követni kell a szakavatott személyek utasításait
  • szigorúan tilos nyílt tűzet alkalmazni a bentlakásban
  • a bentlakásban szigorúan tilos dohányozni, kivételt képeznek az erre kijelölt helyek
  • szigorúan tilos bármiféle beavatkozás a villany, gáz, fűtés és szellőző hálózatba
  • szigorúan tilos a nem engedélyezett, vagy meghibásodott készülékek használata
  • a konnektorok használata a rajtuk szereplő felirat szerint történhet
  • szigorúan tilos a közlekedési, menekülési útvonalak eltorlaszolása
  • ne hajoljanak ki az ablakokon, vagy a lépcsőkorláton, a kiesést elkerülendő.

  A fentiek be nem tartása fegyelmi, anyagi, polgári, vagy büntetőjogi elmarasztalást von maga után.

 26. Fegyelmi eljárás
  Fegyelmi ügyekben minden panaszt törvényes úton a presbitériumhoz, mint fegyelmi bizottsághoz kell benyújtani, amelynek fellebbezési hatósága a Kari Tanács, mint fegyelmi szék. A bentlakás működtetési, fenntartási, karbantartási és pénzügyi kérdéseiben a gazdasági igazgató illetékes.
 27. Aki a 12. és 15.-24. pontokban foglalt szabályok bármelyike ellen vét – egy figyelmeztetés után, a vétség súlyosságának, és az ismételten elkövetett vétségek számának megfelelően – 50 lejtől 250 lejig terjedő büntetést fizet. A büntetés összegét a Gazdasági Hivatal pénztárába kell befizetni. A befizetési nyugtát a vétség elkövetésétől, illetve jegyzőkönyvbe vételétől számított 48 óra leforgása alatt köteles bemutatni az otthonigazgatónak. Ellenkező esetben a vétséget elkövető kizárja magát a bentlakásból és köteles azt azonnal elhagyni. A bentlakásba való újrafelvételt csak a büntetés összegének kifizetése után és a kizá-rás időpontjától számítva legkevesebb egy hónap elteltével kérheti.
 28. Átmeneti rendelkezések
  Az 5. pont a 2016/17. egyetemi évben lép hatályba.
 29. Jelen szabályzatot a Protestáns Teológiai Intézet Szenátusa a 2015. szeptember 16-i ülésén elfogadta, elrendelte annak kihirdetését, és 2015. október 1-jei hatállyal történő alkalmazását.
Valid from: 
2016-11-25