Wie hat Philon von Alexandrien den am Anfang erschaffenen Menschen betrachtet?

Adorjáni Zoltán (szerk.): Wie hat Philon von Alexandrien den am Anfang erschaffenen Menschen betrachtet? . In: Benyik György (szerk.): The Hellenistic and Judaic Background to the New Testament. 29th International Biblical Conference Szeged 27–29 August 2018. Szeged: JATE Press 2019. 21-31