Hisszük és valljuk! Az Erdélyi Unitárius Egyház Kátéjának magyarázata

Rezi Elek: Hisszük és valljuk! Az Erdélyi Unitárius Egyház Kátéjának magyarázata. Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 2009. 320 old. ISBN 9789738879935

A kötet az 1864-ben Ferencz József unitárius lelkész, teológiai tanár, püspök (1835-1928) által írt, és a Magyar Unitárius Egyházban napjainkban is használatban levő konfirmációi káté magyarázata. A káté több mint 150 éven keresztül sok kiadást megért, és nagyban befolyásolta az unitárius hit- és életfelfogás kialakulását. A káté kiadásainak a teológiai vizsgálata, ha nem is teljesen, de részlegesen mutatja azt az utat, amelyet az unitárius teológia a káté 1864-es első kiadása óta bejárt.

Munkamódszer jellemző vonásai: a káté fejezeteiben található gondolategységek csoportosítása és azok magyarázata, valamint az ajánlott forrásirodalom közlése további tájékoztatás érdekében.

A függelékben az összehasonlítás bemutatása érdekében. a káté első kiadásának teljes szövege (megőrizve a nyelvi és kifejezésbeli hűséget is), azt követően a napjainkban használatban levő káté szövege található. A kötet a káté új angol és a román fordításaival, valamint a szerző által összeállított unitárius vallás alapelveinek a rövid bemutatásával zárul.