Elkezdődött a 2021-2022. akadémiai év

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben szeptember 19-én, vasárnap elkezdődött az új akadémiai év. A tanév 15 új diákkal, összesen 139 hallgatóval indul, jelenléti oktatással.


A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben szeptember 19-én, vasárnap elkezdődött az új akadémiai év. A Farkas utcai református templomban rendezett évnyitó istentiszteleten Szegedi László Tamás, az Erdélyi Református Egyházkerület generális direktora hirdette az igét, Máté 5,41 alapján: „Aki téged egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre.” Az igehirdetés hangsúlyozta a keresztyén teológia életet átformáló sajátos jellegét. A keresztyén életforma az első mérföldön túl kezdődik, ahol az embert a kényszerűség helyett az önkéntesség jellemzi. Csak ezzel a második mérfölddel mondhatja valaki, hogy a krisztusi lelkülettel rendelkezik. Az élet úgy szűnik meg rabságnak lenni, ha az önkéntesség túlárad rajta és áthatja a kényszerűséget. A keresztyén ember maga döntheti el, hogy a kényszerűség zsoldosa vagy az önkéntesség hőse akar lenni.

A második mérföld lehet az új akadémiai év mottója, amely a szellemi gyarapodás és lelki növekedés mellett a Teológiai Intézet tagjainak életét is meghatározza.

A délutáni évnyitó ünnepély keretében Kolumbán Vilmos József rektor mondott évnyitó beszédet. Ebben kiemelte, hogy a 2021-2022. év rendhagyó lesz. 2022 folyamán ünnepeljük a gyulafehérvári (1622), majd nagyenyedi (1662) kollégium alapításának 400. évfordulóját. A Teológiai Intézet hagyományosan úgy tekint az ősi református akadémiára, mint jogelődre, amely nemcsak általában az erdélyi oktatás, hanem az egyházi szolgák, lelkipásztorok nevelésében is kulcsfontosságú szerepet játszott. 1895-ben a nagyenyedi lelkészképzés Kolozsvárra költözésével jött létre az erdélyi református egyház Teológiai Fakultása. Beszédében kiemelte azt a központi szerepet, amelyet a református egyház vállalt a népnevelésben, a reformáció európai hagyományának megfelelően. „A korabeli iskolarendszernek a legnagyobb érdeme az volt, hogy nemcsak a tehetős családból származó gyermekeknek adta meg a tanulás lehetőségét, hanem a különböző ösztöndíjrendszerek segítségével a legszegényebbek is részesülhettek a tudás áldásában” – emelte ki a rektor. Az egyház számára az oktatás és nevelés mindig központi jelentőségű volt, s ez a múlt a jövőt illetően is kötelességet ró ránk.

Tervek szerint az új tanév nemcsak a visszatekintés, hanem az újragondolás éve is lesz. A Protestáns Teológiai Intézet a 2021-2022. év folyamán a tanmenet átgondolását tervezi, amelyben a hagyományos örökség mellett helyet kap a kortárs kihívásokkal jobban összehangolt szemlélet is.

A közeljövő tervei között ugyancsak ott szerepel a doktori iskola újraindítása, amellyel az akadémia társadalmi hasznosságát a legmagasabb szinten szeretné bizonyítani.

Az új tanévre a korábbinál kevesebb teológus hallgató iratkozott be. Az első évre a nyári felvételit és őszi pótfelvételit követően összesen 16 hallgató iratkozott be (13 református, 2 evangélikus és 1 unitárius). A beiratkozott hallgatók létszáma a 2021. szeptember 19-én összesen 139.

Az 2020-2021. tanév végén nyugalomba vonult Dr. Rezi Elek, az unitárius rendszeres teológia professzora. A meghirdetett versenyvizsga eredményeként az unitárius rendszeres teológiai állást Dr. Tódor Csaba, székelykeresztúri unitárius lelkipásztor tölti be.

A 2020-2021. akadémiai év végén Dr. Ferenczi Enikő, a KPTI mintegy 20 évig tevékenykedő óraadó tanára is jelezte, hogy a következő tanévtől ezt a feladatát már nem tudja vállalni. A rektor megköszönte két évtizedes oktatói munkáját. Az unitárius gyakorlati teológiai tanszékhez kapcsolódó óraadói tevékenységet a továbbiakban Dr. Jakabházi Béla Botond és Dr. Lakatos Csilla folytatja.

A rektori beszédet a kórus szolgálata követte, majd az elsőéves hallgatók fogadalomtétele. Az újólag indult évfolyam vezetője Visky Sándor Béla teológiai tanár.

(Az évnyitó beszéd teljes szövege letölthető a mellékletből.)