Ószövetségi exegézis I

Az Ószövetségi exegézis I kurzus célja az, hogy konkrét példák által bemutassa az ószövetségi szövegelemzés folyamatát, rávilágítson a bibliai szövegek értelmezésének problémáira, és segítsen abban, hogy a hallgató megtanuljon kritikusan viszonyulni egy konkrét szöveghez és annak értelmezéseihez. A kurzus ugyanakkor lehetővé teszi egy meghatározott bibliai perikópa, konkrétan Ézsaiás 7:1-9:6 mélyebb megértését is. Ez a szöveg a keresztyén teológia szempontjából különös jelentőséggel bír. Továbbá, a keletkezés folyamatát illetve a szöveg műfaját tekintve ez egy összetett szöveg, amellyel jól illusztrálhatók a héber szövegelemzés és értelmezés kapcsán felmerülő problémák.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A kurzus a következő sajátos kompetenciák kialakításában segít:
 • a hallgató képes szótár segítségével magyar nyelvre fordítani a Héber Biblia szövegeit, és elemezni tudja azt a megtanult exegetikai módszerek alapján;
 • a hallgató tisztában van Ézsaiás 7:1-9:6 keletkezésének történetével;
 • érti az áthagyományozási folyamattal kapcsolatos kérdéseket és azok jelentőségét a szöveg értelmezésére nézve;
 • fölismeri és vizuálisan is föl tudja vázolni egy összetett bibliai szöveg logikai szerkezetét;
 • meg tudja határozni a bibliai szöveg központi gondolatmenetét, műfaját;
 • értelmezni tudja a mondatok egymással való kapcsolatát;
 • fölismeri egy bibliai szöveg retorikai elemeit;
 • el tudja helyezni a szöveg teológiai üzenetét az Ószövetség és a Biblia tágabb összefüggésében.

Általános kompetenciák

A kurzus általános értelemben fejleszti a hallgató azon képességét, hogy:
 • értelmezzen egy összetett szöveget;
 • meghatározza annak központi gondolatmenetét;
 • azonosítsa mindazon retorikai eszközöket, amelyeket a szöveg szerzői felhasználnak a fő mondanivaló átadására;
 • fölismerje a Biblia kialakulási folyamatában szerepet játszó tényezőket;
 • kritikusan viszonyuljon egy adott szöveghez, illetve annak régi és új értelmezéseihez.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 113
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 40
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 35
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 10
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 85

Vizsgáztatás

A hallgató minden órára elkészíti a soron következő bibliai perikópa héber szövegének nyelvi elemzését (preparáció). A félév végén a teljes anyagból írásbeli vizsgára kerül sor. A végleges jegy összetevői: órai anyag előkészítése (20%), záróvizsga (80%).

Bibliográfia

Könyv

Tanulmány folyóiratban

Tanulmány könyvben

 • Williamson, Hugh G. M. (2009): Poetic Vision in Isaiah 7:18-25 In: Everson, A. Joseph: The Desert Will Bloom. Poetic Visions in Isaiah . Atlanta: Society of Biblical Literature, 77-90 old.
 • Williamson, Hugh G. M. (2011): The Practicalities of Prophetic Writing in Isaiah 8:1 In: Aitken, James K.: On Stone and Scroll. Essays in Honour of Graham Ivor Davies . Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 420. Berlin: De Gruyter, 357-370 old.
 • Karasszon István (2007): Ézsaiás és a Könyv In: Geréb Zsolt: Isteni megszólítás…emberi válasz. Jubileumi tanulmánykötet Eszenyeiné dr. Széles Mária professzor asszony tiszteletére . Nagyvárad: Partium Kiadó, 23-30 old.
 • Zsengellér József (2003): Ézsaiás és az "intő jelek" In: Kun Mária: Tanulmánykötet az 50 éves Marjovszky Tibor tiszteletére . Budapest: B&V Bt., 270-277 old.
 • Karasszon Dezső (1974): Ézsaiás könyvének magyarázata. In: Jubileumi kommentár 2.. Budapest: Református Zsinati Iroda, 635-692 old.